Lund

La Strada kan tvångsrivas

Kommunen vill k-märka den röda skolbyggnaden. Samtidigt kan det bli aktuellt med tvångsrivning av den del av La Strada som har rasat.

La Strada på Odarslövsvägen ligger öde och sönderslaget. Fönstren är urblåsta, väggarna nerklottrade och tomten har förvandlats till en soptipp.

Den röda tegelbyggnaden, som från början användes som skola, har ett stort kulturellt värde anser politikerna i byggnadsnämnden. I morgon väntas de fatta beslut om att kulturminnesmärka den gamla skolan.
– Det betyder inte att den ska bevaras som den är i dag, det kommer att kräva en omfattande upprustning, säger stadsantikvarie Henrik Borg.

La Strada, som består av flera olika byggnader, har stått orört sedan 2001. I juni fick Miljöförvaltningen en anonym anmälan om att någon hade dumpat en tunna med oljefilter på fastigheten. Vid en inspektion upptäckte miljöinspektör Stefan Larsson att det förutom tunnan låg ett fyrtiotal filter slängda på marken bredvid.
– Det låg en massa skräp och avfall på tomten. Om barn och ungdomar kommer till platsen kan det utgöra en direkt fara för dem att vistas där, säger han.

Förbrukade oljefilter klassas som miljöfarligt avfall och kan ge markföroreningar. Ingen vet vem som har dumpat avfallet där, men fastighetsägaren beordrades att omedelbart frakta bort tunnan.

För ett par veckor sedan rasade hela taket in på en av byggnaderna. Förbipasserande slog larm till stadsbyggnadskontoret som nu kräver att den förfallna byggnaden rivs. Om det inte sker frivilligt kan byggnadsnämnden tvinga fram en rivning och även besluta om vite.
– Fastighetsägaren ska hålla byggnaderna i sådant skick att de inte är farliga. Vi har inlett en kommunikation med fastighetsägaren, säger stadsarkitekten Malin Sjögren.

Claes Larsson köpte fastigheten 2001.
Varför har du låtit byggnaderna förfalla?
– Det har inte funnits någon ekonomi att göra något åt det.

Han är medveten om risken för olyckor och försöker hålla obehöriga borta.
– Med jämna mellanrum spärrar vi av och sätter upp skyltar, men folk tar sig in ändå.

Det raserade taket tycker han inte är något att bry sig om.
– Den biten har vi inga planer på att åtgärda, säger han.

När fastigheten förvärvades 2001 fanns storstilade planer på att göra om La Strada till hotell.
– Men min samarbetspartner saknade de ekonomiska musklerna.

Vad händer nu då?
– Jag har en intressent som vill uppföra något där, men de vill kontrollera marknaden först. Planen är att låta det stå tills detaljplanen är klar, säger Claes Larsson.

Byggnadsnämnden väntas fatta beslut om ett eventuellt rivningsföreläggande i september eller oktober.

De äger La Strada

CG Larsson Fastighets AB köpte La Strada 2001. Företaget är idag avvecklat och fastigheten ägs istället av CG Morgan hotell AB. Bakom båda företagen står Claes Larsson som driver holdingbolaget Makeover Holding AB med säte i Kristianstad. CG Morgan hotell AB har enligt senaste bokslutet ingen omsättning och inga anställda.
Gå till toppen