Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Vill vända på centrum

Kommunen vill ge Ica möjlighet att bygga ut och planerar fler lokaler på östra delen av Bäckatorget. Men arkitekten Peter Krabbe vill göra tvärtom.

Detaljplanerna för Skanörs centrum håller på att göras om. Planen för den västra delen har nyligen varit på remiss. Under vintern kommer troligtvis planen för hur kommunen vill utforma den östra delen, runt Bäckatorget. Där finns tankar på både flerbostadshus med handels- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna och radhus längre österut.
– Det som det handlar om nu är egentligen är att få en bättre parkeringsplats vid Ica, med ett bättre flöde. I planen ingår också bland annat en allmän försköning där bland annat Södergatan fräschas upp och görs smalare i "Skanörsstil" och får prydnadsträd, säger Johan Helgeson, planarkitekt i Vellinge kommun.
Peter Krabbe, arkitekt boende i Skanör är en av dem som har yttrat sig om detaljplaneförslaget. Han menar att det cementerar en från början dålig planering av Skanörs centrum. I stället vill han helt vända på centrum och flytta Ica till den byggnad där Optimera ligger idag.
– Jag ser det som två stora huvudpunkter i planen: Optimera har ett hyresavtal och kommunen kan inte be dem flytta utan att erbjuda dem en ny fastighet. Men varför erbjuds de inte lokaler till exempel vid Toppengallerian, där det finns bättre ytor för byggvaruhandel? Punkt två är att Ica äger sin fastighet, vilket ger en låsning när kommunen ska planera om Skanörs centrum. Den fastigheten har tillåtits bli större och större.
Med den nya detaljplanen ökas Icas byggrätt så att fastigheten kan byggas ut med fem meter norrut, med tanken att rymma mindre butikslokaler. Dessutom får Ica lov att bygga entréer både mot parkeringen och mot Bäckatorget. Största byggnadshöjd är satt till 6 meter och högsta totalhöjd 8,5 meter.
Dessutom ges möjlighet att bygga en 130 kvadratmeter stor byggnad för handel i hörnet ut mot Mellangatan/Södergatan, även den i Skanörsstil.
Allt detta vänder sig Peter Krabbe emot. Han menar att det påverkar den kulturhistoriska miljön längs Södergatan allt för mycket.
– Skräckscenariot är att Ica bygger ut så långt de får mot Södergatan och att det där blir en sex meter hög varuhusvägg utan fönster. För mig är det en gåta att länsstyrelsen inte anmärker på en sådan koloss mitt i en kulturhistorisk miljö.
Han menar Icabyggnaden ligger helt fel.
– Ska det ligga där det gör bara för Ica råkar äga just den markbiten? Kommunen vill ha Ica kvar och vågar inte störa kommersen och har dessutom pressen på sig att rädda Skanörs centrum.
Peter Krabbe föreslår att det byggs både lägenheter och mindre butikslokaler där Ica ligger idag, i en stil som smälter in i Skanör.
– Det ger en helt annan känsla av en stadskärna. Med nuvarande plan förstör man i stället centrum för lång tid framöver. Det står att man vill skapa en Skanörs-känsla, men det man gör är så långt från Skanör man kan komma.
Att göra enligt hans idé är en ren förhandlingsfråga för kommunen, menar han.
– Det går att hitta en lösning, det måste man jobba mer med i kommunen, att hitta en lösning som är långsiktigt hållbar. För vad händer till exempel om Ica stänger? Vad gör man då med en så jättelik fastighet? Man får låta det ta den tid det tar att lösa de här fundamentala problemen. Om folk ser att det är något bra på gång tror jag att de har tålamod att vänta.
Detaljplanen för den första etappen av Skanörs centrum förväntas antas av kommunfullmäktige under våren 2013. Inom tio år från det att planen har vunnit laga kraft ska ombyggnaden genomföras.

Kommentarer från invånare

"Såvitt jag förstår avser man att minska gatans [Falsterbovägen/Mellangatan] bredd till 6 meter utan att samtidigt ta tillfället i akt att förlänga gång- och cykelvägen norrut längs Bäckatorget. Har kommunens trafikexpert verkligen varit med om detta?"
"Om man stänger av Södergatan från Mellangatan österut förbi Östergatan vid vändplanen vid Bäskatorget för biltrafik så skulle man kunna få ett ännu mera integrerat rum i centrala Skanör. [...] Skulle säkert kunna attrahera någon typ av restauranger eller servering."
"Skanörs centrum borde vara en plats där byggnaderna visar en samklang och samtidigt respekt för den historiska bebyggelsen - och inte tvärtom som idag. [...] Hela en yta på parkeringen mot Mellangatan som kommunen äger bör i största möjliga utsträckning användas för bebyggelse med bostäder med lokaler i gatuplanet. [...] Om livsmedelsbutiken finner svårighet att driva verksamhet utan tillgång till den kommunalt ägda parkeringen finns fortfarande möjlighet att anvisa ett nytt och bättre läge när fastigheten Optimera/Formtoppen ska ersättas."
"Jag anser att vitaliseringen [av Skanörs centrum] inte bara skall ha fokus på Ica utan även erbjuda förutsättningar för annan verksamhet, till exempel affärer och eventuell kaféverksamhet. [...] Med tanke på omständigheterna runt torget kan inte Ica byggas ut så mycket mer då den tillgängliga ytan är begränsad, speciellt inte om annan verksamhet ska kunna utvecklas."

Kommentarer från andra remissinstanser

Länsstyrelsen: "Har inget att erinra mot planförslaget. [...] Planområdet ligger inom riksintresse för kustzonen, kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv. Länsstyrelsen anser att dessa riksintressen inte påtagligt skadas av planförslaget."
Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge: "Det är mycket positivt med förändringen av torg och parkering. Genom att en ny byggnad placeras i den nordvästra delen av torget och att Ica ges möjlighet att bygga till norrut kommer torget synliggöras vid infarten till Skanör. Vidare är det positivt att tillfarten till parkeringen begränsas med söder och väster för att ytterligare förstärka torgplatsen. När trafiksituationen vid parkeringen ses över borde cykelbanans dragning längs Falsterbovägen också studeras."
Miljöchefen i Vellinge: " Alabuskekärret är viktigt ur ekologisk synvinkel. [...] Planen bör beskriva vilka konsekvenser kärret får av föreslagna åtgärder (skada?) samt föreslå åtgärder för att begränsa dessa."
Omsorgsnämnden i Vellinge: "Nämnden betonar vikten av att ytbeläggning på torg och parkeringsytor väljs med målsättningen att det ska vara god tillgänglighet och framkomlighet för alla."
Gå till toppen