Aktuella frågor

Debattinlägg: "Lunds universitet vill tala om samgående"

Vi vill räcka ut en hand till fördjupat samarbete med andra lärosäten i Sydsverige. Det skriver Per Eriksson, rektor, och Eva Wiberg, prorektor, vid Lunds universitet.

Samarbetsprojektet Lärosäten syd har varit ett bra forum för samarbete och ömsesidigt lärande mellan Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad, SLU i Alnarp och Blekinge tekniska högskola sedan 2009.
Men vårt samhälle och vårt högskolelandskap förändras nationellt och internationellt. Vi måste vara lyhörda och våga förändras. För att Sydsverige ska kunna fortsätta att vara en stark och expansiv region krävs en hög utbildningsnivå och starka miljöer för forskning och innovation.
Lunds universitet är ett snart 350 år gammalt och väletablerat lärosäte. Universitetet har under de senaste åren utvecklats på ett formidabelt sätt. På tre år har vi anställt 1 000 personer och ökat verksamheten med mer än en miljard kronor på årsbasis. MAX IV byggs för fullt med Lunds universitet som beställare och ESS projekteras.
Men vi kan inte slå oss till ro, eftersom vi vill vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.
För att Lunds universitet tillsammans med andra lärosäten i syd ska vara fortsatt relevant och intressant som utbildare och forsknings- och innovationsmiljöer behövs en organisering och ett samarbete som svarar upp mot omvärldens behov och förväntningar. Det kräver nytänkande.
Det är samtidigt viktigt att lärosätenas möjlighet att fungera som en integrerande kraft i vårt samhälle inte tappas bort i strävan efter kvalitet och excellens.
Alla människors lika rätt till utbildning och individuell utveckling är en mycket viktig utgångspunkt. Snedrekryteringen leder till en misshushållning med människors kompetens. De som genomgår högre utbildning har mindre risk att bli arbetslösa, har mindre ohälsa, har fler yrkesverksamma år, högre lön och lever längre. Snedrekrytering innebär en risk för permanent utanförskap.
Lunds universitet behöver bli bättre på att jobba med denna utmaning och öppna upp sina portar för alla med kompetens, oavsett föräldrarnas utbildning, härkomst och inkomst. Här kan Lund lära mycket från de andra lärosätena i regionen.
Framöver kommer ekonomin för universitet och högskolor allt tydligare att styras utifrån kvalitet och resultat samtidigt som den internationella konkurrensen ökar.
Det talar för att vi kommer att få se ett antal vinnare, men även ett antal förlorare på högskolescenen.
Idag står alla lärosäten i Sydsverige relativt starka, men det är utifrån tidigare premisser. Detta kan komma att förändras.
Statsmakterna har på olika sätt, och i allt tydligare ordalag, uppmanat högskolorna att öka sin samverkan med andra lärosäten och även överväga samgående.
Samarbete måste alltid få växa fram underifrån, i ett klimat av ömsesidig respekt och lärande. Vi vill därför fördjupa och utveckla vårt samarbete inom Lärosäten syd.
Sydsverige är en internationellt inriktad region med ett omfattande internationellt samarbete. En hög utbildningsnivå hos befolkningen och en god tillgång till forskning är helt centrala faktorer för att kunna utvecklas som en livskraftig region.
Utan välutbildade människor som har tillgång till en god kompetensutveckling förlorar vårt samhälle i konkurrenskraft och attraktivitet. Kunskapsintensiva företag är lättrörliga och lokaliserar sig där det finns högutbildad kompetens, forskningskapacitet och en attraktiv livsmiljö för människor och företag. Detta ger skatteintäkter, jobb och ökad livskvalitet. Högutbildad personal dras till regioner med kvalificerade arbeten. Allt hänger ihop.
Universiteten och högskolorna i regionen har en bred och stark förankring och trovärdighet bland medborgarna. Våra lärosäten kan därför användas för att bygga en än starkare, attraktivare och bättre sammanhållen region.
Vi vill räcka ut en hand till fördjupat samarbete med de andra lärosätena i Sydsverige. Tillsammans kan våra lärosäten i ännu större utsträckning bli en kraftfull motor för nytänkande och innovation i samverkan med näringsliv och samhälle.
Lunds universitet vill föra en öppen dialog, i ömsesidig respekt, om hur vi på bästa sätt kan samarbeta och organisera oss för att möta de utmaningar vi står inför. Skulle något lärosäte då vilja gå ännu längre och även diskutera ett eventuellt samgående med oss kommer vi att förutsättningslöst och med största allvar analysera vad det skulle kunna innebära för att öka vår och regionens konkurrenskraft från kust till kust.
Tillsammans bygger vi vår region stark och attraktiv. Det vinner vi alla på.
Per Eriksson
Eva Wiberg
Per Eriksson är rektor vid Lunds universitet.
Eva Wiberg är prorektor vid Lunds universitet.
Gå till toppen