Bil & Trafik

Debattinlägg: Bilens roll blir en annan

Spårväg, metro och supercykelvägar som diskuteras och planeras i Skåne kan visa sig vara helt rätt satsningar.

Sedan ett antal år ökar inte biltrafiken i västvärlden. Antalet sålda bilar minskar för varje år.
Forskning visar att andra, strukturella, förändringar än lågkonjunkturen ligger bakom. Trots det fortsätter Sverige och många andra länder att bygga både vägar och städer på samma sätt som förut.
Tidigare har människor skaffat sig bil när de fått råd och därmed utökat sin rörlighet väsentligt. Den ökade räckvidden, byggd på billig fossil energi, har i sin tur gjort att folk har kunna arbeta längre ifrån sina hem och möjliggjort ökad handel. Men det har också inneburit att många människor har kunnat bo i villa och handla på shoppingcenter långt utanför stadskärnorna. Och det har krävt än fler nya och förbättrade vägar.
I västvärlden har mängden biltrafik under de senaste sex, sju decennierna varje år varit större än året innan. Sverige har under denna tid byggt ett av världens mest omfattande biltrafiksystem, räknat i kvadratmeter per invånare.
Nu ökar biltrafiken inte längre på samma sätt. I såväl Europa, Australien och Japan som i USA minskar bilresandet. I USA har det totala antalet bilkilometer fallit sedan 2007. En liknande utveckling finns i delar av det svenska vägsystemet, även i Skåne. Här visar till exempel Trafikverkets mätningar att biltrafiken på E22 mellan Malmö och Lund de senaste åren stått stilla och börjat minska på vissa avsnitt.
En mängd faktorer samspelar i den utveckling vi nu bevittnar.
Allt fler vill bo i städer. Sverige är det land i Europa där denna utveckling går snabbast. Här förtätas städerna, eftersom marken måste användas på ett effektivt sätt. Det har lett till att kollektivtrafik och cyklar har fått bättre förhållanden, och kunnat öka sin andel av trafiken.
Även en åldrande befolkning har betydelse. Men också två andra faktorer spelar stor roll.
Den ena är att bilen inte längre är en lika stark statusmarkör. Unga ser den allt mer som ett redskap, inte som drömmar och status.
Den andra är möjligheten att använda mobil IT, som mobiltelefoner, datorer och läsplattor, när man reser med buss och tåg. Att restiden därmed kan bli mer värd, ger ytterligare en anledning till att åka kollektivt.
Att unga inte tar körkort och köper bil som förr innebär problem för bilindustrin. Antalet sålda bilar i Europa har minskat från cirka 15 miljoner 2007 till cirka 11,8 miljoner 2012. I många länder är dessutom bilpooler på stark frammarsch. En bilpoolsbil ersätter mellan tolv och femton ägda bilar.
Bilpooler ligger också väl i linje med en större utveckling med så kallad delad konsumtion, som att låna en soffa istället för att bo på hotell, byta lägenhet under semestern, handla second hand och så vidare.
Utvecklingen med färre bilar och mindre biltrafik har ännu inte satt spår i investeringar eller fysisk planering i Sverige.
Den amerikanske stadsbyggnadsforskaren Richard Florida säger i sin senaste bok The Great Reset, att vi nu ser en ny typ av rumsliga åtgärder som skapar framsteg. Den täta staden, med sin möjlighet till möten, samarbeten och ett attraktivt stadsliv, skapar tillväxt och utveckling. Och städerna binds samman av snabbtåg som ger tillgänglighet utan att fylla innerstäderna med improduktiv mark för parkering. Att Kina bygger ut för höghastighetståg är inte förvånande.
Svenska och skånska beslutsfattare måste agera utifrån den nya utvecklingen. Att handeln utanför länets stads- och tätortskärnor har fördubblats på tio år kan visa sig vara rejält tokigt. Att fokusera på fler vägar medan tågtrafiken dras med problem med tillförlitlighet och kapacitet kan vara ett annat villospår.
Det behövs en tydlig satsning på städer och attraktiva mötesplatser i dem, med fokus på människor – inte ett visst trafikslag.
Bilen finns kvar även i framtiden, men dess roll blir en annan. Det kommer att behövas mer av yteffektiva och kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik, gång och cykel. Kombinerat med satsningar på smart IT. Att förstå detta, och planera och investera med detta i tankarna, är det som skiljer ut de städer och regioner som blir morgondagens vinnare. I ljuset av detta kan de diskussioner som förs i Skåne om spårväg, metro och supercykelvägar visa sig vara helt rätt satsningar.
Christer Ljungberg
Christer Ljungberg är VD för konsultföretaget Trivector AB, som arbetar med trafik- och samhällsplanering.
Gå till toppen