Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Öppet brev mot spårvägen

Aktion för spårvägsfritt Lund fortsätter sin kamp mot spårvägsprojektet. Vid lunchtid på tisdagen överlämnade gruppen ett öppet brev till kommunfullmäktiges ordförande Annika Annerby Jansson (M) i Knutssalen i Rådhuset.

Annika Annerby Jansson (M), ordförande i kommunfullmäktige, tar emot det öppna brevet från Vladimir Liharevschi, Lena Ymén och Börje Hed från Aktion för spårvägsfritt Lund. ”I grunden tror jag att alla tycker att det är väldigt positivt att man kan få till stånd en sådan här dialog och ett sådant här samtal så att man kan reda ut vad som är fakta och vad som är det verkliga underlaget”, säger Annika Annerby Jansson.Bild: Foto: Laura Mendelin
- Frågan är väldigt speciell genom att det råder total politisk enighet mellan partierna. Samtidigt kan vi konstatera att bland medborgarna finns inte denna enighet. Det ger ett demokratiskt dilemma. Normalt sett brukar partierna ha olika uppfattningar och då kan medborgarna följa debatten och tycka till. När alla politiker är eniga blir det ingen debatt. Det ställer speciella krav på politikerna att se till att debatten kan föras på ett vettigt sätt ändå, sa Börje Hed från aktionsgruppen till Annika Annerby Jansson.
Han hade sällskap av Vladimir Liharevschi och Lena Ymén, som också är med i Aktion för spårvägsfritt Lund. Trion framförde även åsikten att kommunfullmäktige ska kräva en opartisk utredning, som visar på alternativ till spårvägen.
- Vi tycker att kommunfullmäktiges ledamöter inte har fått presenterat för sig ett ordentligt alternativ till spårvägen. Den utredning som gjordes 2011 betraktar vi som långt ifrån tillräcklig, sa Börje Hed.
Annika Annerby Jansson välkomnade dialog.
- I grunden tror jag att alla tycker att det är väldigt positivt att man kan få till stånd en sådan här dialog och ett sådant här samtal så att man kan reda ut vad som är fakta och vad som är det verkliga underlaget. För inte heller ni har kanske hela sanningsmonopolet. Det finns ju två parter, sannolikt, sa hon.
Börje Hed:
- Vi gör inga som helst anspråk på att ha sanningsmonopol. Vi vill bara peka på att det bör utredas fler alternativ.

Öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter

Planerna på en spårväg i Lund ogillas av många. Vi är ett antal lundabor som gått samman under namnet Aktion för spårvägsfritt Lund.
Vi menar att politiker och tjänstemän driver projektet vidare, utan att kunna visa för invånarna varför just spårväg är den enda, rätta lösningen för kollektivtrafiken mellan Brunnshög och Lund C. De totala kostnaderna för projektet uppgår till minst 1.000 miljoner kr.
DEMOKRATI. I ett projekt av denna dignitet måste kommunen rimligen ha medborgarna med sig. Vi efterlyser en dialog mellan kommunledningen och lundaborna. Planprocessen rullar på utan folkligt inflytande. Ett samrådsförfarande kan verka demokratiskt, men berör inte grundfrågan: vill vi ha detta transportsystem? Röster höjs för en lokal folkomröstning.
BEHOV. Man har nämnt siffran 40-50000 arbetande/boende i området i framtiden. Siffran förefaller utopisk. Max IV och ESS beräknas sysselsätta 750 personer. Ideon har genererat många arbetstillfällen men där arbetar idag endast cirka 2 600 personer. Behovet av spårvagn till Lund C kan starkt ifrågasättas. Dessutom passar spårväg inte in i vår medeltida stads gatunät (etapp 2 o 3 är att vänta om första sträckningen blir av.)
ALTERNATIV. Vi kräver att miljövänliga bussalternativ utreds ordentligt, tekniskt och kapacitetsmässigt samt att de presenteras offentligt.
KONSEKVENSBESKRIVNING. Att inte presentera en heltäckande sådan innan beslutet fattas är oacceptabelt! Lunds karaktär och stadsbild kommer att genomgå en dramatisk förvandling. Ekonomi, miljöingrepp, bullernivåer och olycksrisker måste redovisas.
EKONOMI. Notan landar på minst en miljard kr enbart för etapp 1. Forskning och erfarenhet visar att sådana här megaprojekt brukar blir avsevärt dyrare än planerat. Kommunen åtagande blir en kolossal belastning för framtida budgetar. Ekonomin är redan hårt ansträngd. Man kan befara framtida nedskärningar inom välfärden. Projektet är ekonomiskt oansvarigt.
MOTSTÅNDET mot spårväg lär öka när fler fakta blir kända. Vi inser behovet av en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik, men anser att andra alternativ avfärdats alltför lättvindigt. Framtiden kan komma att erbjuda helt andra och flexiblare lösningar än spårvagn.
VI VILL SAMLA alla goda krafter och kritiska röstet mot spårvägsetableringen. Ambitionen är att belysa frågan så brett som möjligt. Att motståndet nu organiseras är en reaktion på hur projektet hanteras och ett sätt att ge uttryck för den starka opinion som finns.
Politikernas strategi har hittills varit att tiga ihjäl kritiken. Vi, i likhet med ett växande antal Lundabor, efterlyser en mer seriös dialog med politikerna än vad som hittills har planerats.
Lund 15 maj 2013
Aktion för spårvägsfritt Lund
Nils-Arne Andersson
Johan Augustsson
Per-Erik Bengtsson
Staffan Fogelmark
Kerstin Frygner
Agne Gustafsson
Rolf Hallgren
Börje Hed
Göran Hermerén
Henrik Hermerén
Bertil Hjort
Christer Hjort
Sven Karlsson
Anne Landin
Peter Lange
Vladimir Liharevschi
Staffan Lindberg
Tomas Lundgren
Lotte Möller
Cecilia Nelson
Claes Nelson
Lennart Nord
Nils Norsell
Sverker Oredsson
Susanna Persson
Kent Salomonsson
Nils-Otto Sjöberg
Hans Sundström
Bengt Wenander
Lena Ymén
Gå till toppen