Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Granskning avslöjar stora brister

Fyra byggen har kostat 236 miljoner kronor mer än budgeterat. Det visar kommunrevisionens granskning där både tjänstemän och politiker får svidande kritik.

Bild: Foto: Ingemar D Kristansen
Efter avslöjanden om att byggkostnaderna för Högevallsbadet, Saluhallen, Stadsparkscaféet och kommunhuset Kristallen skjutit i höjden har kommunrevisionen i Lunds kommun granskat beslutsprocessen kring respektive bygge. I går kom rapporten som tagit tio månader att sammanställa. Kritiken är skarp.
– Bristerna är mycket allvarliga, för det rör så mycket pengar. Styrning, uppföljning och kontroll är bristfällig. Det enskilt mest allvarliga är att servicenämnden inte har haft kontroll. De har inte säkerställt att de får återrapportering i styrningen av projekten. De borde mycket tidigare ha tagit hand om dessa saker. Först hösten 2012 när ni [Sydsvenskan, reds anm] började rota i detta, då börjar nämnden vilja ha uppföljning, säger Lars Trägen (FP), ordförande i kommunrevisionen.
Han säger att granskningen har varit ovanligt krånglig.
– Det har varit oerhört svårt att få överblick och att få fram underlag. En del har skickats till arkivet innan det är avslutat till exempel. Det är inte bara ett problem för oss utan även ett demokratiskt problem för gemene man.
Fördyringarna får stora konsekvenser säger Lars Trägen.
– Satsningar på skolor och förskolor till exempel får skjutas på framtiden. En del tycker att ”varför granskar ni inte resorna till Cannes mer”, men det är inte det som kan få kommunens ekonomi att gå på knäna, säger Lars Trägen.
Rapporten där kommunrevisionen ger en rad förslag på förbättringsåtgärder skickas nu till alla berörda. Före januari månads utgång ska servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ha inkommit med svar. Sedan följer en diskussion om ansvarsfrågan. Enligt Lars Trägen kommer kommunrevisionen att fortsätta att granska servicenämnden.
– Ansvarsfrågan kvarstår och det finns tre olika nivåer: antingen är det ingenting, det kan bli en anmärkning eller så tillstyrker vi inte ansvarsfrihet.
Vad händer då?
– Det visar på en oerhört allvarlig situation om vi skulle nå dit. Men hela diskussionen kvarstår tills vi fått svar.
Sydsvenskan har i flera artiklar uppmärksammat de ökade kostnaderna för byggprojekten. Exemplen ovan är från 11 november 2012 och 28 juni i år.
I morgon: Ansvariga bemöter kritiken.

Kritiken i korthet

1 Bristande kontroll. Servicenämnden har inte ställt krav på hur återrapportering av projektens ekonomi ska göras. Politikerna har haft svårt att tolka de krångligt skrivna prognoserna. Information om stora avvikelser har kommit först efteråt. Enligt rapporten "förlitade de sig på" tjänstemännen.
Revisorerna skriver: "Ingen har föredragit och förklarat utfallen i prognoserna och servicenämnden har heller inte ställt några frågor kring prognoserna förrän 2012". Och senare i rapporten: "Servicenämnden har delvis saknat förutsättningar att fatta tillräckligt underbyggda beslut avseende de granskade investeringsprojekten. Det kan heller inte uteslutas att beslut fattats på felaktiga grunder som en följd av det."
Kultur- och fritidsnämnden som återkommande har fått information om kostnadsutvecklingen för Högevallsbadet hävdar att "de varit nöjda med den rapportering som erhållits".
Kommunstyrelsen har uppsynsplikt. De har enligt Lars Trägen varit betydligt mer aktiva än servicenämnden. Men något regelverk för hur servicenämnden ska återrapportera till kommunstyrelse och beställarnämnder har inte funnits. Revisorerna konstaterar: "Kommunstyrelsen har med undantag för Kristallen inte haft tillräcklig insyn i aktuella projekt."

2 Dåliga kalkyler. Serviceförvaltningen har inte förmått ta fram tillförlitliga investeringskalkyler och upphandlingsunderlag, det är den enskilt största förklaringen till varför det har blivit så stora fördyringar.
3 Fördyringar accepterades utan godkännande. Innan ett bygge av den här storleken ges klartecken ska kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige besluta om ett så kallat igångsättningstillstånd. Varje gång det tillkommer stora kostnader krävs utökat igångsättningstillstånd. Servicenämnden har i flera fall har struntat i att ansöka om detta. I de fall politikerna tillfrågats har de alltid gett klartecken. "Servicenämnden har i efterhand tvingats godkänna överdrag i projekten" skriver revisorerna.
4 Politikerna har agerat för långsamt. Förre servicedirektören tog fram riktlinjer för genomförande och uppföljning av investeringsprojekt inom serviceförvaltningen redan 2012. Men servicenämnden har trots påstötningar inte behandlat ärendet. "Vi gör bedömningen att servicenämnden har agerat för långsamt", skriver revisorerna.
5 Uppdrag konkurrensutsattes aldrig. Konsulter som har anlitats för att ta fram förfrågningsunderlag, utföra besiktningar och andra specialistuppdrag har inte upphandlats, utan anlitats direkt och jobbat på löpande räkning.
6 Höga oförutsedda kostnader. Ändringar och tillägg har varit ovanligt många i samtliga projekt. Potten för "oförutsett" har varit för liten, konstaterar revisorerna.
7 Oklara roller mellan beställare och utförare. Kultur- och fritidsnämnden har när det gäller Högevallsbadet kommit med tillägg under projektets gång.
– Det är anmärkningsvärt och det gör att det drar iväg. Förhållandet mellan utförarnämnd och beställarnämnd måste klargöras, säger Lars Trägen.
8 Otydliga befogenheter. Det har saknats riktlinjer för hur stora ekonomiska överdrag projektledaren fått godkänna. Fördyringar har rapporterats muntligt men inte dokumenterats. Det har inte funnits regelverk för hur ändrings- och tilläggsarbeten ska hanteras.
9 Bristande organisation. I bygget av Högevall har det inte funnits någon projektgrupp med mandat att fatta beslut utanför projektledarnas befogenheter.
10 Blev det som planerat? Ingen vet. Servicenämndens uppföljning omfattar bara ekonomin. Ingen har följt upp att de fyra prestigebyggena motsvarar det man hade tänkt från början. "Det går inte att avgöra om projektets slutresultat är i överensstämmelse med vision och funktionsplan," skriver revisorerna.
Gå till toppen