Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skåne ligger efter i miljöarbetet

Miljöarbetet i Skåne går mycket långsamt.
En sammanställning från Naturvårdsverket visar att inte ett enda miljömål kommer att nås fram till 2020.

Skåne, Halland, och Örebro län ligger i bottenligan när respektive länsstyrelse summerar tillståndet för dussinet miljömål som frisk luft, giftfri miljö och levande skogar.
Men även om dessa län är markerade med rött på kartan här intill, så är utvecklingen på miljöområdet inte särskilt lysande i resten av landet heller.
I till exempel gulmarkerade Västra Götaland bedömer länsstyrelsen att ett av tolv miljömål kommer att nås. Det är målet Skyddande ozonskikt som länets invånare och verksamheter har en försumbar påverkan på.
I grönmarkerade Värmland antas miljömålet Grundvatten av god kvalitet kunna nås till 2020. Till skillnad från ozonskiktet har det lokala samhället närmast total påverkan på kvalitén på grundvattnet.
Det var för snart 25 år sedan som Riksdagen beslutade om 15 miljömål som senare utökats till 16. Miljömålen ska enligt beslutet vara uppnådda 2020.
Men 25-30 år är inte den ocean av tid som riksdagsledamöterna såg att samhället hade till förfogande för att reparera skadorna. Miljöproblemen var och är värre än vad som förutsågs och i takt med tiden har pessimismen tilltagit i rapporteringen.
När Skånes länsstyrelse rapporterar till Naturvårdsverket om det aktuella miljötillståndet pekar myndigheten bland annat på följande problem:
* Föroreningarna i luften minskar inte. Tvärtom ökar utsläppen av små partiklar som bland annat orsakar hjärt- kärlsjukdomar.
* Övergödningen av vattendrag och hav är allvarlig. Länsstyrelsen klagar på att åtgärdsbehovet är mycket stort men att storleken på olika finansieringskällor (läs staten) ständigt är osäker.
* Grundvattnet fortsätter att påverkas negativt. En utredning som slutfördes 2012 visar att var tredje grundvattentäkt i Skåne är förorenad av bekämpningsmedel och andra gifter.
Skånes länsstyrelse summerar ett av problemen så här:
"Med en ständigt ökande konsumtion ökar användningen av kemikalier och därmed belastningen på miljö och hälsa".
Gå till toppen