Lund

Överens om det mesta – men inte spårvägen

Fler lärare, 1200 nya bostäder om året, ett härbärge för EU-migranter och lägre avgifter på kulturskolan. Det vill Lunds nya rödgrönrosa styre genomföra. Men spårvägen lyfts ut ur samarbetet – där är de fyra partierna inte överens.

Hanna Gunnarsson (V), Pernilla West (Fi), Angelica Kauntz (Fi), Anders Almgren (S), Emma Berginger (MP), Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) presenterar det nya styrets politik.Bild: Håkan Röjder
På onsdagen presenterade företrädare för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ vilka områden som ska prioriteras under den kommande mandatperioden.
Koalitionen kommer att ha egen majoritet i de flesta nämnder, men behöver stöd av andra partier för att få igenom sina förslag i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
– Vi har alla satt vår prägel på det här samarbetet och det ska vi också göra framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).
De rödgrönrosa delar upp sina idéer i elva sakpolitiska områden.
Inom skola och utbildning vill det nya styret bland annat satsa på fler lärare och mindre klasser och barngrupper.
Mer personal behövs även inom äldreomsorgen, enligt koalitionen.
– Det är också viktigt att successivt kunna ta tillbaka äldreomsorgen i kommunal eller kooperativ regi, säger Hanna Gunnarsson (V).
I miljö- och klimatarbetet behövs fler konkreta åtgärder, inte bara måldokument, anser de rödgrönrosa.
När det gäller infrastruktur och kollektivtrafik betonar det nya styret att det behövs satsningar på cykel- och gångvägar för att binda samman orter och stadsdelar. Men spårvägen nämns inte. Fi är nämligen, till skillnad från de tre andra partierna, negativt till spårvägsplanerna och partierna har kommit överens om att de inte behöver vara överens i frågan.
Vad gäller bostadsbyggande och samhällsplanering sätter de rödgrönrosa upp målet 1200 nya bostäder om året, varav minst 40 procent hyresrätter. Förtätning är ett ledord, något som även den tidigare borgerliga majoriteten talat om.
– Men det har knappast tillämpats. Oavsett vad som har sagts så har det framför allt varit på åkermark som man har rullat ut relativt glesa bostadsområden, säger Anders Almgren.
För centrums utveckling tänker koalitionen satsa på mer grönska och promenadstråk, men också en cykelväg från Allhelgonakyrkan till Mejeriet.
– En annan viktig aspekt som vi vill trycka på är att man tänker in kultur i utvecklingsarbetet mycket tidigare när man planerar, säger Peter Bergwall (MP).
På det sociala området vill partierna bland annat att Lunds kommun ska bidra till ett härbärge åt EU-migranter.
När det gäller området personal finns en tanke om att utjämna löneskillnader mellan kön bland kommunanställda med särskilda jämställdhetspotter. HBTQ-certifiering av äldreomsorg och fritidsverksamhet nämns också.
Inom området jobb och näringsliv talar de rödgrönrosa bland annat om att utveckla Lund till ett nationellt kluster för företag med en grön profil.
När det gäller kultur, idrott och fritid nämner partierna att det både ska bli sänkta taxor och fler platser på den kommunala kulturskolan. Nya lokaler, både för kultur och idrott, behövs också, menar de.
Det sista prioriterade området handlar om demokratiutveckling. Partierna vill till exempel utveckla de olika kommunala råden.
– Vi kommer att fokusera allra mest på det kommunala studentrådet som inte alls fungerar i dagsläget, säger Angelica Kauntz (Fi).
Hur idéerna mer konkret ska förverkligas kommer att bli tydligare nästa vecka. Då tänker de rödgrönrosa presentera sitt budgetförslag för 2015.

Uppdelning ordförandeuppdrag

Det nya styret har också kommit överens om vilka partier som ska få ordförandeposterna i de olika nämnderna.
S får bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, båda barn- och skolnämnderna, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och LKF.
MP får bland annat tekniska nämnden, utbildningsnämnden, miljönämnden, servicenämnden och miljö- och hälsoutskottet.
V får socialnämnden, överförmyndarnämnden och arbetsgivarutskottet.
Gå till toppen