Aktuella frågor

Debattinlägg: "God ordning och studiero är en grundförutsättning för ett gynnsamt elevresultat och en välmående lärarkår."

Att framhäva vikten av lärarnas auktoritet är inte helt okontroversiellt. Alltför ofta blandar diverse skoltyckare ihop orden auktoritet och auktoritär, skriver Isak Skogstad, ordförande i i Lärarnas riksförbunds studerandeförening.

För den som tillbringat tid i ett klassrum är det tydligt att en lärare som hanterar stora elevgrupper behöver ett mandat att leda undervisningen mot de mål som eleverna ska nå, skriver Isak Skogstad.Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Nyligen väckte händelserna på Värner Rydénskolans högstadium på Rosengård i Malmö uppmärksamhet runtom i landet. Bråk mellan elevgrupper på skolan ledde till att skyddsombuden från de båda lärarfacken beslutade att stänga skolan.
Elever har lämnat vittnesmål om hur det är bråk på skolan varje vecka och om att elever kallar in sina syskon som förstärkning vid tvister. Enbart under första veckan i februari har minst åtta incidentrapporter upprättats av skolans personal, varav en handlar om hur två elever sparkar på varandra och börjar slåss. Det här i en miljö där både barn, ungdomar och vuxna spenderar sin tid från morgon till eftermiddag.
Dessvärre är ordningsproblem inte unikt för Värner Rydénskolan.
Den internationella Talisundersökningen, som fokuserar på undervisnings- och lärmiljöer i skolan, visar att Sverige toppar statistiken när det gäller andelen lärare som arbetar i skolor där rektorn rapporterar att hot och glåpord mellan elever är vanligt förekommande.
Dessutom rapporteras att en större andel svenska lärare arbetar i skolor där det ofta förekommer sen ankomst och ogiltig elevfrånvaro jämfört med Talisgenomsnittet.
God ordning och studiero är inget självändamål, utan snarare en grundförutsättning för ett gynnsamt elevresultat och en välmående lärarkår.
Skolan har ett viktigt fostransuppdrag, men när vuxenvärlden i skolan, både lärare och skolledning, inte står enade i hur man ska hantera hotfulla situationer och störande inslag i undervisningen är det djupt problematiskt.
En undersökning från Lärarnas riksförbund visar att lärare upplever att de ofta har ett svagt stöd från skolledningen när det gäller arbetet att upprätthålla studiero i skolan. Lärarnas stöd från skolledningen sjunker dessutom i takt med elevernas stigande ålder.
Vikten av att vara tydlig gäller inte bara för lärare i klassrummet, utan även rektorer i arbetsrummen.
Det finns många orsaker till varför vi i Sverige har hamnat där vi är idag. En av faktorerna är att lärarna har tappat rätten till sin profession.
Under alltför lång tid har vi sett hur tilliten har minskat, arbetsbelastningen ökat och hur löneutvecklingen hamnat på efterkälken. Respekten för lärarprofessionen har helt enkelt avtagit, vilket har försvagat lärarnas auktoritet i klassrummen.
Att framhäva vikten av lärarnas auktoritet är inte helt okontroversiellt. Alltför ofta blandar diverse skoltyckare ihop auktoritet med auktoritär.
För den som faktiskt har uppehållit sig en tid i ett klassrum är det dock tydligt att en lärare som hanterar stora elevgrupper behöver ett mandat att leda undervisningen mot de mål som eleverna ska nå.
Känner lärarna att de inte har skolledningen i ryggen, skapar det en osäkerhet i hur lärarna ska agera i krävande situationer.
Vi uppmanar samtliga skolledningar att mer aktivt arbeta för att utgöra det stöd för lärarna som de så väl behöver i sin yrkesutövning.
Isak Skogstad
Gå till toppen