Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Sonys varsel berör inte endast Lund. Vi efterlyser statlig medverkan."

Neddragningarna inom mobilindustrin är inte bara ett hot mot Lund, Malmö och Skåne, utan mot Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.
Det skriver fem ledande företrädare för Lund, Malmö, Region Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) besökte Sony Mobile i Lund veckan efter att tusen personer varslats.Bild: Ola Torkelsson
I Skåne finns världsledande kompetens inom mobilområdet. Sony Mobiles varsel, och den omstrukturering av mobilindustrin som detta är en del av, är därför ett hårt slag mot hela den högteknologiska sektorn i Sverige och därmed mot landets långsiktiga konkurrenskraft. Forsknings- och innovationsrådet i Skåne, som samordnar de regionala insatserna kring Sonys varsel, och som vi leder, har presenterat några förslag. Nu krävs handling så att vi säkrar att kunskap och innovationsstrukturer inte går förlorade. Vi har vidtagit en rad åtgärder, men det finns mycket som kräver nationell medverkan.
Förändringarna inom mobilindustrin går i ett rasande tempo. Nya företag växer fram, samtidigt som företag som för bara några år sedan sågs som trygga bastioner tvingas till omstruktureringar.
Sony i Lund varslade nyligen 1 000 personer och Ericsson har också lämnat besked om ett stort varsel. Sonys varsel berör inte endast Lund. Det påverkar näringslivsstrukturen i stora delar av Skåne och hela Sveriges konkurrenskraft.
Riskerna är uppenbara när många personer på kort tid förlorar jobbet inom en bransch. Den enskilde får svårare att hitta ett nytt arbete. Samtidigt sätts kompetens, kunnande, kapital och innovationskraft på spel, och det sker nu i en bransch där mycket av tillväxten och utvecklingen under de närmaste decennierna väntas ske. Trenden går mot att alltfler produkter kopplas upp och samman med mobil teknik. Inom detta område intar Lund en global topposition.
Vi välkomnar att regeringen tillsatt en statssekreterargrupp från fem departement för att koordinera regeringskansliets arbete i de frågor som rör varslen inom den svenska mobilindustrin.
Vi har identifierat fyra områden där det behövs insatser för att stärka Skåne som mobilregion:
Företagsetableringar. Lokala och regionala aktörer har redan inlett arbetet med att få fler företag som behöver kompetens inom mobilområdet att etablera sig i Skåne för att bevara och utveckla den unika kompetens som finns här.
Nyföretagande. Vi välkomnar en statlig översyn av den offentliga finansieringen av nya och växande företag. Svårigheter att få tillgång till riskkapital är ett problem som många företag ställs inför under sina tidiga utvecklingsfaser. Det är inte unikt för mobilbranschen, men ska regeringens mål om lägst arbetslöshet i EU 2020 nås måste det skapas fler växande företag.
Forskning och utbildning. Lärosätena i Skåne, som på många områden har världsledande forskarmiljöer, måste få bättre möjligheter att agera. Vi efterlyser statliga insatser för att till exempel göra det möjligt att erbjuda riktade forskarutbildningar till delar av den personal som lämnar Sony. En särskild utmaning är att förmedla det mobila kunnandet till den traditionella svenska industrin och samtidigt knyta ihop akademisk och industriell forskning. Det sker främst genom en kraftsamling inom ramen för de initiativ som redan finns i regionen, framförallt på Lunds tekniska högskola och vid Malmö högskola. Ett komplement, som skulle kunna understödja detta arbete, är att skapa ett statligt forskningsinstitut. Rätt utnyttjat kan detta bidra till att stärka konkurrenskraften för svensk exportindustri.
Mobil hälsa, så kallad m-hälsa. De senaste åren har mobilbranschens förmåga att hålla människor och saker sammankopplade och uppkopplade knutits allt närmare vård- och omsorgssektorn. Det är områden med en väldig utvecklingspotential, den globala marknaden för m-hälsoprodukter växer nu snabbt.
Den offentliga sektorn har en central roll att spela. I mötet mellan å ena sidan högkvalificerad sjukvård och medicinsk forskning och å den andra sidan mobilteknik, finns stora möjligheter till innovationer som kan förbättra och effektivisera vården för patienterna.
Regionen, liksom Lund och Malmö, kommer att öppna sina verksamheter, till exempel sjukvården, för tester och utveckling av nya produkter.
Neddragningarna inom mobilindustrin är inte bara ett hot mot Lund, Malmö och Skåne, utan mot Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. De kan också innebära en möjlighet att möta framtiden. Med rätt insatser går det att långsiktigt stärka såväl Skånes världsledande roll inom mobilteknik som svensk industri i ett bredare perspektiv.
Anders Almgren (S), ordförande i kommunstyrelsen, Lund
Stefan Bengtsson, rektor för Malmö högskola
Henrik Fritzon (S), ordförande i regionstyrelsen
Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ordförande i kommunstyrelsen, Malmö stad
Gå till toppen