Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läkare: ”Systematiskt maktmissbruk inom psykvården är inget vi känner igen”

Läkare vid psykiatrin i Lund känner inte igen sig i granskningen av psykvården.

Bild: Albin Brönmark
I vårt arbete inom psykiatrin möter vi personer som är drabbade av sjukdom. Sjukdomsbilden ser olika ut men gemensamt för samtliga är att de är utsatta och sårbara och att bemöta dessa patienter med något annat än ödmjukhet och respekt är oss främmande. Det är därför alarmerande att läsa om de missförhållanden som beskrivs råda inom psykiatrin där det bland annat anförs att ”... våldskulturen sitter i psykiatrins väggar. Starkast är den i Malmö och i Lund.”
Läs mer: Personal erkänner: Så plågas patienterna
Som legitimerad läkare under specialistutbildning tjänstgör man inom samtliga vårdområden i psykiatrin. Som läkare är man behandlingsansvarig och arbetar tillsammans med skötare och sjuksköterskor som är ansvariga för omvårdnaden. Att vara skötare eller sjuksköterska inom psykiatrin innebär nära kontakt med ofta svårt sjuka patienter.
Att omvårdnadspersonal systematiskt skulle utöva maktmissbruk och våld gentemot patienter är något vi inte alls känner igen. Vi ser istället det som en självklarhet att varje patient behandlas professionellt av alla personalkategorier, vilket innebär att de bemöts med respekt, tålamod och empati.
Att vi läkare, som det påstås i artikeln, skulle vara del i ett system där vi i efterhand regelmässigt godkänner redan genomförda tvångsåtgärder är något som vi starkt motsätter oss. I själva verket är lagstiftningen kring psykiatrisk tvångsvård mycket strikt reglerad och till för att, när patienten är svårt sjuk och inte själv kan ta ansvar för sitt behov av hjälp, rädda liv och fylla en skyddsfunktion.
Intagning prövas alltid av två läkare, en med minst legitimation och en med specialistkompetens i psykiatri. Det är alltid en specialist i psykiatri som tar beslut kring tvångsåtgärder.
Omvårdnadspersonalen kan dock vid akuta situationer fatta beslut enligt nödvärns-, och nödrättsslagen, något som är en lagstadgad rättighet för alla medborgare. Läkare tillkallas omedelbart för vidare bedömning.
Vi har en ständigt pågående diskussion bland all personal på kliniken kring hur vi på ett så korrekt sätt som möjligt kan hantera tvångsvårdslagstiftningen med respekt för den enskilde patienten. All personal inom Lundapsykiatrin har som mål att minimera antalet tvångsåtgärder.
Strävan är alltid att i möjligaste mån bedriva vård på frivillig bas. När patienter upplever att de har behandlats illa finns en möjlighet att anmäla detta till patientnämnden. Det är viktigt att så sker.
Läs mer: Snabbare larm kan behövas inom psykiatrin
I artikeln diskuteras arbetsmiljön med hänvisning till att det förekommer trakasserier och mobbing på arbetsplatsen. Skulle detta vara fallet även i Lund uppmanar vi ledningen att snarast värdera omfattningen av nämnda problematik och agera så fort som möjligt.
Det framhålls i artikeln att hot och våld är vanligt förekommande på psykiatriska akutmottagningen och då framförallt mot sjuksköterskor. Hot och våld mot personal förekommer även i Lund och är något som inverkar menligt på vår gemensamma arbetsmiljö. Samtal förs mellan ledning och medarbetare och vid våldstillbud görs avvikelserapportering. Detta för att dra lärdom av och kunna ändra rutiner så att dessa tillbud kan minimeras.
Avslutningsvis vill vi framhålla att det är angeläget att psykiatrin även fortsättningsvis granskas och belyses i media. Missförhållanden måste föras fram och åtgärdas, men under en lång tid har det varit en ensidig negativ rapportering i media kring psykiatrisk vård.
Granskning behöver ske på ett sakligt och nyanserat sätt för att inte skada förtroendet för den psykiatriska vården. Att patienter vågar söka hjälp när de mår dåligt är oerhört viktigt, inte minst för att förebygga självmord men också för att behandla det underliggande tillståndet på ett korrekt sätt och förhindra onödigt lidande.
Leg. läkare Thord Hallin
Leg. läkare Marie Asp
Leg. läkare Daniel Lindqvist
Leg. läkare Clara Almelin
Leg. läkare Astrid Ecorcheville
Leg. läkare Jennie Vang
Leg. läkare Fanny Sångberg Ogrodnik
Leg. läkare Anna Bartosch-Härlid
Leg. läkare Anna Wennerholm
Leg. läkare Sofia Lundgren.
Samtliga är läkare under specialistutbildning i psykiatri vid psykiatriska kliniken i Lund.
Gå till toppen