Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: "Vi är positiva till ett partnerskap mellan skånska aktörer och ett danskt Greater Copenhagen."

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Torbjörn Tegnhammar (M) och Anders Almgren (S), företrädare för Malmö och Lund, presenterar en lösning på hur samarbetet över Öresund skulle kunna se ut.

Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Sedan nästan ett år pågår en diskussion kring formerna för samarbetet i Öresundsregionen, ett arbete som hittills organiserats inom ramen för Öresundskomiteen. Diskussionerna har i många delar varit vitaliserande och nödvändiga, men har ännu inte nått ända fram när det gäller innehåll och parternas inflytande i en ny gemensam organisation.
Vi vill vara mycket tydliga med att vi välkomnar den process som skett på den danska sidan, där man samlat och samordnat sitt näringslivsfrämjande arbete mellan olika regionala och kommunala aktörer kring Köpenhamn. Köpenhamn behöver stärkas. Ett starkt Köpenhamn är bra för hela regionen, såväl den danska som den svenska sidan.
Vi är övertygade om att ett utökat fokus på stärkt marknadsföring är rätt, men att det kan och måste kombineras med ett fortsatt engagemang i frågor som konkret knyter Själland och Skåne närmare varandra. Det handlar inte minst om en gemensam arbetsmarknad och tillväxt, men även om gränshinder, bättre infrastruktur, kultur, miljö och klimat.
Nyligen presenterade Öresundskomiteen rapporten Ett hav av hinder. En analys av barriäreffekten för pendlingen över Öresund som konstaterar att höga reskostnader, juridiska gränshinder och språkliga och kulturella barriärer försiktigt räknat kan ge ett produktionsbortfall i regionen på 2 miljarder svenska kronor. Allt detta är utmaningar som vi på båda sidor Sundet måste hitta formerna för att komma till rätta med.
Lika viktigt är arbetet att nå målet att göra Öresundsregionen till Europas mest klimatsmarta region till år 2020. Det ger inte bara regionens framtida invånare en bättre livskvalité, utan kommer att attrahera investeringar och bidra till exportmöjligheter för clean tech-produkter och kunskap i hållbar statsutveckling. Områden där Öresundsregionen har en mycket stark position internationellt.
Samarbetet mellan danska och svenska universitet och högskolor behöver också fördjupas. Inte minst i ljuset av den unika och sameuropeiska forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, där både Sverige och Danmark är värdländer.
Malmö-Lund-regionen är Sveriges näst största arbetsmarknadsregion. Malmö och Lund utgör tillsammans nästan 35 procent av Skånes totala befolkning och står för närmre 44 procent av Skånes samlade bruttoregionalprodukt.
År 2013 pekade OECD ut Malmö-Lund som världens fjärde mest innovativa region. Det blir allt tydligare att det som är bra för Lund är bra för Malmö, och vice versa. Och det som är bra för Malmö-Lund-regionen är bra för övriga Skåne, Köpenhamn och Själland, och vice versa.
Utifrån sett har frågorna kring det fortsatta samarbetet i Öresundsregionen till stor del handlat om vem som ska ha ordförandeskapet i en gemensam organisation och vilket varumärke en sådan bör ha. Men stötestenarna har varit fler, alla på temat om samarbetet ska bygga på jämbördiga förhållanden eller om en part ska ha mer inflytande än den andra. Vi hoppas att skiljelinjerna kan överbryggas, vilket inte bör vara omöjligt.
Ett fördjupat samarbete bör organiseras mer utifrån faktiskt innehåll och långsiktiga behov än utifrån hur regionerna är organiserade på respektive sidor om Sundet.
Vi ser gärna ett utvidgat samarbete mellan samtliga kommuner och regioner i Skåne och på Själland. Om tillväxten på lång sikt ska stärkas i hela Öresundsregionen behöver ökat fokus läggas på att bryta gränshinder, utvidgade arbetsmarknader, gemensamma lösningar på transport och tillväxthinder, men också på att det går att dra nytta av att det finns vissa skillnader mellan Sverige och Danmark. Hur regionen marknadsförs är naturligtvis också av betydelse.
Vi är positiva till det förslag den danska sidan har lyft, att möjliggöra partnerskap mellan skånska aktörer och ett danskt Greater Copenhagen. Ett alternativ skulle kunna vara att bilda en svensk organisation, exempelvis genom att ombilda nuvarande Öresundskomiteen, för att samla Region Skåne och de skånska kommunernas engagemang i Öresundssamarbetet och därigenom teckna ett gemensamt starkt partnerskap med Greater Copenhagen. Den svenska organisationen skulle också kunna fungera som gemensamt skånskt forum för att både stärka utvecklingsarbetet och arbetet gentemot den svenska regeringen vad gäller gränshinder. På så vis skulle Skåne kunna samlas på motsvarande sätt som den danska sidan gjort. Ett starkt samlat Skåne är bra för Köpenhamn och Danmark och den gemensamma regionens tillväxt.
Vi är övertygade om att det finns ett ökat behov av att samverka över Sundet. Det gäller inte minst i frågor som rör arbetsmarknad och tillväxt. Ett förstärkt och utvecklat Öresundssamarbete, väl förankrat på både svensk och dansk sida, med kompetens att hantera det uppdrag som nuvarande Öresundskomiteen har, är en grundförutsättning i det arbetet.
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Torbjörn Tegnhammar
Anders Almgren

SKRIBENTER

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsen ordförande i Malmö.
Torbjörn Tegnhammar (M) är kommunstyrelsen 2:e vice ordförande i Malmö.
Anders Almgren (S) är kommunstyrelsen ordförande i Lund.
Gå till toppen