Aktuella frågor

Debattinlägg: "Den fjärde industriella revolutionen kan få följder som till och med tvingar oss att ifrågasätta vad det innebär att vara människa."

Vi måste komma förbi tolerans och respekt till verklig omsorg och medkänsla, så att inflytande och delaktighet blir de principer som styr våra handlingar.
Det skriver Klaus Schwab, grundare och ordförande för Världsekonomiskt forum i Davos, vars årliga möte inleds på onsdag.

I den mängd av utmaningar som vår värld står inför är den svåraste kanske hur vi ska forma den fjärde industriella revolutionen som inleddes vid millennieskiftet. Nya tekniker och metoder smälter ihop de fysiska, digitala och biologiska världarna på sätt som i grunden kommer att förändra mänskligheten. I vilken utsträckning det blir positivt avgörs av hur vi hanterar riskerna och möjligheterna längs vägen.
Den fjärde industriella revolutionen bygger på den tredje, alltså digitaliseringen, som ledde till den snabba utbredningen av datorer och till rekordstor automatisk lagring av data. Den nya förändringsvågen skiljer sig från de tidigare på några avgörande sätt:
· Innovationer kan utvecklas och spridas snabbare än någonsin tidigare.
· Lägre marginalkostnader för produktion och framväxten av plattformar som samlar in och koncentrerar aktiviteter från många områden ökar stordriftsfördelarna.
· Omställningen kommer att påverka – och påverkas av – alla länder och får genomslag på systemnivå inom många områden.
Den fjärde industriella revolutionen har potential att stärka individer och samhällen eftersom den skapar nya möjligheter till ekonomisk, social och personlig utveckling. Men den kan också leda till att grupper marginaliseras, ojämlikheter fördjupas, till att nya säkerhetsrisker uppstår och till att mänskliga relationer urholkas.
Om vi ska kunna ta tillvara möjligheterna och undgå fällorna måste vi noggrant sätta oss in i de frågor som den fjärde revolutionen väcker. Vi måste ompröva våra föreställningar om ekonomisk och social utveckling, värdeskapande, personlig integritet, ägande och till och med vår individuella identitet.
Vi måste var och en och tillsammans ta ställning till de moraliska och etiska frågorna kring spetsforskningen i artificiell intelligens och bioteknik som kan ge markant längre livstid, genetiskt manipulerade foster, så kallade designer babies, och memory extraction, möjligheten som neurovetenskapen ger att bland annat utvinna en människas minnen ur hennes hjärna. Vi måste också anpassa oss till nya sätt att möta människor och vårda mellanmänskliga kontakter.
Omfattningen av denna utmaning ska inte underskattas. Den fjärde industriella revolutionen kan få följder som till och med tvingar oss att ifrågasätta vad det innebär att vara människa, och det snabbare än vi anar.
Se bara hur mobiltekniken redan har påverkat våra liv och relationer. När den gått från nyhet till nödvändighet, och blivit en teknik vi bokstavligen bär med oss, innebär den då att vi mister möjligheten att pausa, tänka efter, samtala med andra på ett meningsfullt sätt? Hur förändras våra inre liv och banden till människorna omkring oss? Det är svåra frågor och debatten kring dem blir troligen hetare de närmaste åren.
Teknik är givetvisinte en yttre kraft som människan inte kan kontrollera. Vi är inte tvungna att antingen acceptera eller förkasta den. Det är snarare så att de vardagliga beslut vi tar som medborgare, konsumenter och investerare styr teknikens utveckling.
Ju mer vi funderar på våra beslut och ju djupare vi analyserar oss själva och de samhälleliga modeller som vi är beroende av, desto större blir chansen att vi kan forma revolutionen så att den gynnar våra gemensamma mål och värderingar. Ska det lyckas krävs nya former av samarbeten och ledning, liksom en positiv och gemensam vision.
· Vi måste fortsatt öka medvetandet om och förståelsen för vad som står på spel. Beslutfattande måste ske öppet. Det behövs en inkluderande strategi som involverar de bästa tänkarna runt om i världen, från både den offentliga och den privata sektorn.
· Vi måste ta fram begripliga och konstruktiva visioner för hur den fjärde industriella revolutionen ska utvecklas. Vi bör bland annat försäkra oss om att värderingar och etik är navet i allt individuellt och kollektivt agerande, inklusive på kapital- och finansmarknaderna. Vi måste komma förbi tolerans och respekt till verklig omsorg och medkänsla, så att inflytande och delaktighet blir de principer som styr våra handlingar.
· Vi måste vara beredda att omforma våra ekonomiska, sociala och politiska system. Det är uppenbart att våra nuvarande styresformer och de dominerande modellerna för välståndsskapande inte motsvarar dagens och än mindre framtida behov. Det är inte enkla justeringar eller små anpassningar som behövs, utan omfattande och nytänkta systemförändringar.
Hur den fjärde industriella revolutionen utvecklas beror på människor, kulturer och värderingar. Hur utmärkta nya tekniker än ter sig, är de trots allt bara verktyg skapade av människor för människor. Det måste vi hålla i minnet och försäkra oss om att förnyelse och teknik sätter människan främst och lotsar oss in i en hållbar och inkluderande utveckling. Väl där kan vi ta oss vidare.
Jag är säker på att om denna nya teknologiska tidsålder formas på ett öppet och ansvarsfullt sätt, kan den medföra en kulturell renässans som låter oss uppleva att vi är en del i något som är mycket större än vi själva, en sant global civilisation.
Den fjärde industriella revolutionen kan hota mänsklighetens traditionella byggstenar för ett meningsfullt liv – arbete, samhälle, familj och identitet – eller så kan den lyfta mänskligheten till en ny nivå av gemensamt, moraliskt medvetande grundat på insikten att vi delar samma öde. Valet är vårt.
Klaus SchwabÖversättning: Karen SöderbergCopyright Project Syndicate

SKRIBENTEN

Klaus Schwab grundade och förestår stiftelsen World Economic Forum.
Gå till toppen