Aktuella frågor

Debattinlägg: "Sverige har inte råd att bygga en enda ny bostad som inte fungerar för 80- eller 90-åringar."

Att det ska finnas särskilt anpassade bostäder som alla äldre ska kunna flytta till är en utopi. Alla vanliga bostäder måste kunna fungera för samtliga åldersgrupper.
Det skriver Susanne Iwarsson, professor i gerontologi vid Lunds universitet.

Det är väl känt att det råder bostadsbrist i Sverige. På många håll är den akut, inte minst mot bakgrund av det stora antalet nyanlända flyktingar som kommit till landet.
Regeringens viljaatt öka byggtakten är lovvärd, men präglas av ett kortsiktigt perspektiv och verkar främst gälla akuta frågor. Ett tydligt exempel är bostadsminister Mehmet Kaplans (MP) utspel om slopade hisskrav för att få fram fler bostäder till asylsökande. Ett synnerligen ogenomtänkt förslag särskilt som många flyktingar och andra invandrare har funktionsnedsättningar.
Näringsdepartementet presenterade i oktober en utredning om bostäder för äldre. Rapporten visar på ett skriande behov av åtgärder. Ett stort problem är just att många bostäder saknar hiss.
Det är uppenbart att kraftfulla åtgärder krävs för att se till att nyanlända får tillgång till bostäder, men regeringens ambition att förenkla dagens regelverk och göra det snabbare och billigare att bygga bostäder får inte urarta.
Om inte de politiker som styr landet ser till hela befolkningens behov ur ett långsiktigt perspektiv är det problematiskt. Sverige har inte råd att bygga en enda ny bostad som inte fungerar för dagens och morgondagens 80- eller 90-åringar.
Redan idag finns det många flerbostadshus byggda före kravet på tillgång till hiss som nu vållar problem för äldre. Ska nyanlända kunna leva och åldras i Sverige måste satsningen på ökat bostadsbyggande omfatta högre krav på tillgänglighet – inte lägre.
En förbättrad bostadssituation som tar hänsyn till alla i befolkningen kräver såväl attitydförändringar som ökad kunskap om olika gruppers förutsättningar och behov.
Den enda hänvisningen regeringen nu gör till äldres behov är att ”äldre ska kunna flytta till mer anpassade boende”. Ett sådant synsätt leder till en återvändsgränd. Att det ska finnas särskilt anpassade bostäder som alla äldre ska kunna flytta till är en utopi. Alla vanliga bostäder måste kunna fungera för samtliga åldersgrupper.
Vid planering av upprustning och nybyggnation av bostäder behöver följande hållas i minnet:
· Behoven av utbildning, utveckling och attitydförändring är omfattande – på politisk nivå, inom ansvariga myndigheter och i planerings- och produktionsleden inom arkitektur, inredningsdesign, byggnation och fastighetsförvaltning.
· För att möta den åldrande befolkningens behov måste det byggas mer och det befintliga bostadsbeståndet upprustas, med tillgänglighet som ett högt prioriterat mål.
· Bostäder är en långsiktig investering och åtgärder för att öka bostadsbyggandet måste vara långsiktigt hållbara för ett samhälle med en ökande andel äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Susanne Iwarsson

SKRIBENTEN

Susanne Iwarsson är professor i gerontologi vid Centre for Ageing and Supportive Environments, Case, vid Lunds universitet.
Gå till toppen