Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Försäkringskassan, läkare och arbetsgivare måste gå från ord till handling och ta sitt ansvar."

I morgon besöker Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler Malmö för att träffa medarbetare och tala om framtidens utmaningar.
Försäkringskassan ska ta till vara människors arbetsförmåga och stödja fler sjukskrivna så att fler kan gå tillbaka till arbete, skriver Begler tillsammans med Ingvar Stevensson och Ulrika Arvidsson, Försäkringskassans två områdeschefer i Skåne.

Antalet sjukskrivna och sjukskrivningarnas längd ökar i snabb takt. Försäkringskassan kan påverka hur länge människor är sjukskrivna, men hur många som blir sjukskrivna avgörs av faktorer som till stor del ligger utanför sådant som Försäkringskassan kan påverka.
För att nå regeringens mål, att människor i Sverige år 2020 i genomsnitt inte är sjukskrivna mer än nio dagar per år, krävs att arbetsgivare och läkare tar sitt ansvar på ett helt annat sätt än idag och att sjukskrivningarna kommer i fokus för samhällsdebatten.
Med 9,5 dagar har Skåne bland de lägsta sjuktalen – utbetalade sjukpenningdagar per försäkrad och år – i landet. Men det innebär inte att det saknas utmaningar.
Kvinnorna i Skåne är sjukskrivna nästan dubbelt så mycket som männen, och sjukfrånvaron varierar mellan kommunerna. Högst ligger Perstorp med 12,9 dagar och lägst ligger Lomma med 6,9.
Om de som bor i Skåne även framöver ska få samma välfärd som idag måste också alla som bor och verkar i länet öka sina ansträngningar för att minska sjukfrånvaron.
För samhället innebär de ökade utgifterna inom sjukförsäkringen allt större påfrestningar, såväl för statsbudgeten som för enskilda arbetsgivare. För den som är sjuk innebär en sjukskrivning ofta ett rejält ekonomiskt avbräck. De flesta sjukskrivna vill inget hellre än att komma tillbaka till sitt arbete och den gemenskap det medför. All tillgänglig forskning pekar också på att arbetet är en av de viktigaste faktorerna för bra hälsa och god livskvalitet.
Antalet sjukskrivningar ökar snabbt, men det går inte att se motsvarande förändring i folkhälsan. Över 70 procent av Sveriges befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd och andelen med bra hälsa har ökat sedan år 2004, allt enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Det talar för att det är möjligt att få ner sjukfrånvaron. Försäkringskassan lovar att kraftsamla i handläggningen av sjukskrivningar. Genom ett aktivt och kvalitativt utredningsarbete kommer vi att kunna ta till vara arbetsförmåga och stödja fler sjukskrivna tillbaka till arbete.
Försäkringskassan ska ta till vara människors arbetsförmåga och stödja fler sjukskrivna så att de kan gå tillbaka till arbete. Försäkringskassan ska också se till att rätt person får rätt ersättning redan vid kassans första beslut om hur omfattande sjukpenningen i varje enskilt fall ska vara. Men Försäkringskassans insatser räcker ändå inte för att få ner sjukfrånvaron. Arbetsgivarnas, läkarnas och omgivningens inställning till sjukskrivning är minst lika viktig.
Arbetsgivare har unika möjligheter att fånga upp tidiga tecken på ohälsa och vidta åtgärder för att undvika att anställda blir sjukskrivna. Det är hög tid att arbetsgivarna börjar ta både sitt fysiska och sitt psykosociala arbetsmiljöansvar på allvar.
Läkarkåren måste ha en gemensam syn på sjukskrivning som behandlingsform: när den är lämplig, men kanske framför allt när den inte är det. Läkarna ska i sina intyg ta ställning inte bara till patientens sjukdom utan också till förmågan att arbeta. Försäkringskassans uppdrag är att utifrån läkarintyg bedöma arbetsförmåga – inte att pröva hur sjuka människor är.
Såväl Försäkringskassan som läkare och arbetsgivaremåste nu gå från ord till handling och ta sitt ansvar. Först då kan den ökande sjukfrånvaron bromsas.
Ann-Marie Begler
Ingvar Stevensson
Ulrika Arvidsson

SKRIBENTER

Ann-Marie Begler är generaldirektör för Försäkringskassan
Ingvar Stevensson är områdeschef på Försäkringskassan i Skåne Syd
Ulrika Arvidsson är områdeschef på Försäkringskassan i Skåne Väst
Gå till toppen