Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”För Skåne innebär dagens utveckling med fler personbilar en jätteutmaning”

Skåne bör upphöra med dagens omfattande tätortsutglesning som skapar bilberoende, för att istället planera samhället så att fler människor får råd att bo och verka i områden där det är nära till arbete och livets mest nödvändiga, skriver Anders Olshov, chef för tankesmedjan Intelligence Watch.

Stadsbor riskerar sämre hälsa eller för tidig död på grund av de utsläpp som trafiken medför, skriver Anders Olshov.Bild: Sonny Thoresen
Det blir allt trängre på Skånes vägar. Det är irriterande för bilisterna som oftare drabbas av köer samtidigt som stadsborna riskerar sämre hälsa eller för tidig död på grund av de utsläpp som trafiken medför. Dessutom bidrar det till den globala uppvärmningen.
Sveriges mål är att minska koldioxidutsläppen från inrikes transporter med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. För Skåne innebär den nuvarande utvecklingen med fler personbilar en jätteutmaning.
Att allt fler arbetspendlar längre sträckor gör också att trängseln ökar på större vägar och inne i det snabbväxande storstadsområdet Malmö–Lund där 41,5 procent av Skånes invånare är sysselsatta, enligt SCB.
I rapporten Smart stad – smart samhällsplanering för att nå Sveriges miljömål föreslår Intelligence Watch att Skåne upphör med dagens omfattande tätortsutglesning som skapar bilberoende, för att istället planera samhället så att fler människor får råd att bo och verka i områden där det är nära till arbete och livets mest nödvändiga.
Cyklande kan främjas genom cykelvägar, parkeringar, reparationsplatser och laddstationer. Befintlig mark och infrastruktur behöver utnyttjas maximalt. Tätorterna måste växa inåt, förtätas med fler fastigheter och mer grön växtlighet.
De stationsnära lägena längs sträckan Helsingborg C–Lund C–Malmö C–Triangeln–Hyllie utgör ett unikt pärlband av stationer som måste utnyttjas väsentligt bättre än idag med tätare blandad bebyggelse, både bostäder och arbetsplatser, för att göra den ökande arbetspendlingen hållbar. Det är viktigt av såväl miljö- och tidsmässiga skäl som av ekonomiska. Människors förmåga att föra samman olika perspektiv, synsätt och kunskap, tas bäst tillvara i täta städer där informationen flödar.
Med närmare 64 000 dagliga inpendlare till Malmö och 40 000 utpendlare har kommunen särskild betydelse för Skånes regionala arbetsmarknad. Staden kan bidra till ökad hållbarhet genom att bygga ovanligt tätt och högt vid Malmö C i det nya området Nyhamnen. Det har alla förutsättningar att bli ett attraktivt huvudkontorscentrum med stor inpendling norrifrån, från Lund, Lomma, Kävlinge, Landskrona, Helsingborg och Eslöv med flera. För pendlarna är varje minut viktig. Om de enkelt kan nå kontoret med kollektivtrafik väljer fler tåget framför bilen. P-platserna bör flyttas ut eller anläggas under mark för att ge utrymme åt fastigheter, människor, grönska, kanaler, cykelvägar och promenadstråk.
Lund fortsätter att satsa österut, men även med en spårvagn ligger östra Lund avsides i förhållande till huvudsträckningen för tåg och kräver ett obekvämt byte.
Lunds konkurrenskraft, inte minst vid företagens val av lokalisering, skulle stärkas om det kunde byggas tätare invid Lund C och den kommande stationen Lund Södra. Mot bakgrund av den kraftigt ökade inpendlingen, med 75 procent sedan 1997 till 37 265 pendlare 2014, är det ur ett skånskt hållbarhetsperspektiv viktigt att Lund tillvaratar sina stationsnära lägen.
Helsingborg har under en följd av år växt i stadens utkanter, men med Stadsplan 2017 kommer nya, positiva signaler om att det är dags att förtäta för att rymma en väsentligt större befolkning och för att bli attraktivare socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Även för mindre, mer utpräglade boendekommuner i Skåne är det strategiskt att bygga bostäder stationsnära så att utpendlarna till andra kommuner enkelt kan åka kollektivt. Lommabanan, med stationer inledningsvis i Lomma och Furulund, ger nya möjligheter.
Skåne kan använda samhällsplaneringen för att göra landskapet klimatsmart, men är beroende av kommunernas agerande och statliga beslut. Till exempel stimulerar ränteavdraget utglesning av samhället genom stöd till stora, ägda enfamiljshus utanför städerna som medför mer trafik på vägarna. Ränteavdraget bör avskaffas, inte bara för att det missgynnar dem som bor i hyresrätt och är fel fördelningspolitiskt.

Anders Olshov

Anders Olshov är chef för och grundare av tankesmedjan Intelligence Watch. Han har tidigare grundat Öresundsinstitutet 2002 och var dess chef till 2014.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen