Åsikter

Läsartext: Våra skolor använder pengarna mer effektivt

Så länge staten inte fördelar mer efter behov så är utrymmet begränsat för att höja Malmöskolornas budget, skriver skolkommunalrådet Anders Rubin.Bild: Hussein El-Alawi
Fyra föräldrar, engagerade i Bergaskolans föräldraråds ekonomigrupp, skrev i förra veckan och var kritiska till hur resurserna fördelas till stadens skolor (18/10).
Läs mer:Hur vågar Malmö stad satsa så lite på våra barn?
Eftersom jag i grunden är ekonom vet jag att det är lätt att gå vilse i all statistik och ekonomiska jämförelser som görs. Det är korrekt att påstå att vi satsar relativt mindre på vår skolverksamhet än andra kommuner. Men då måste man betänka att vi som storstad har en del kostnader och förutsättningar än andra kommuner inte har. Att utgå från rikssiffror blir därför alltid fel när skillnaderna mellan kommunerna är stora.
Läs mer:Malmö satsar mindre pengar per skolelev än genomsnittet för hela landet
Extra fel blir det när Malmö ska jämföras eftersom vi har väldigt särpräglad befolkning och speciell struktur. Försöker man överbrygga dessa skillnader, till exempel genom att jämföra med kommuner som är någorlunda lika Malmö, blir skillnaderna i vad vi satsar på vår skolverksamhet betydligt mindre och vi avviker inte på ett märkbart sätt.
Men på en punkt avviker Malmö. Vi är väldigt effektiva i användandet av pengarna med en liten ”överbyggnad” i skolförvaltningarna. Så när det kommer till hur mycket pengar vi använder per elev till själva undervisningen ligger vi bra till. Faktiskt mycket bra till, som Sydsvenskan visade i en artikel för en tid sedan.
Några forskare lämnade nyligen på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi en rapport där man studerat hur pass väl kommunerna använder sina resurser och hur pass bra resultat man har i sin skolverksamhet. Malmö når maxbetyg både i hur vi använder våra resurser och vilket resultat vi når i våra skolor. Bland de större städerna i Sverige är vi helt ensamma om att klara just det.
Det är min uppfattning att våra skolor generellt sett använder sina pengar mycket effektivt. Men det är också uppenbart att mer pengar verkligen skulle kunna göra än mer nytta. Det gäller alla våra skolor, även de som ligger i välmående områden där eleverna nästan uteslutande har goda skolresultat.
Det finns en lag som säger att kommunerna, men märkligt nog inte staten, måste fördela resurser efter elevers behov. När staten delar ut statsbidrag för olika skolsatsningar så fördelas de inte efter de olika kommunala behoven, utan endast baserat på elevantal. För Malmös del hade en förändring i hur statsbidragen delats ut spelat stor roll, då vår elevsammansättning skiljer sig mycket från nästan alla andra landets kommuner. En stor grupp av våra elever befinner sig i socioekonomisk utsatthet och Malmö har därför både större och annorlunda utmaningar än andra kommuner.
Frågan om rättvis fördelning mellan kommunerna har Skolkommissionen uppmärksammat och vi väntar nu på ett förslag från deras sida. Vår resursfördelning hänger ihop med hur staten fördelar pengar mellan kommunerna. Så länge staten inte fördelar mer efter behov så är utrymmet begränsat för att höja skolornas budget.

Anders Rubin​

skolkommunalråd
Läs mer:Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen