Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Stök och oro – men flera skolor har lyft sig i Malmö

Bristande trygghet för eleverna är Skolinspektionens vanligaste kritik mot de Malmöskolor som har fått tillsyn. Men samtidigt har nästan hälften av de hittills besökta skolorna klarat sig helt utan kritik.
Studiero 5,8 (6,3)

Elevhälsan arbetar inte förebyggande. Elever som inte pratar med någon vuxen när de blir kränkta. Skrik på lektionerna och elever som drar sig för att gå till skolan på grund av allt stök i klassrummet. Bråk på rasterna och inga vuxna rastvakter i närheten. Glasrutor som krossas under skoltid. Elever som springer uppe på bänkarna under lektionstid. Lärare rapporterar inte kränkningar vidare till rektorn. Strategier saknas för att förebygga kränkande behandling.
Detta är några av de kritikpunkter som kommit fram om de Malmöskolor som Skolinspektionen hittills har besökt i höst.
Skolinspektionen håller på med en stor tillsyn av Malmös skolor. 29 kommunala grundskolor och fem gymnasier ska inspekteras, liksom samtliga grundsärskolor, gymnasiesärskolor och friskolor som inte tillhör en koncern. Hittills har tio grundskolor fått besök, och resten beräknas få det innan jul.
Nästan ingen skola får kritik för sin undervisning, betygssättning eller utveckling av verksamheten. Nästan alla kritikpunkter mot skolorna rör bristande trygghet för eleverna, stök i klassrummet och på skolgården, och dåliga rutiner för att skapa studiero. Två skolor, Augustenborgsskolan och Rörsjöskolan Zenith, har så allvarliga brister att Skolinspektionen hotar med böter.
Att tillsynen görs är inget ovanligt - Skolinspektionen har hela tiden regelbunden tillsyn på gång i olika kommuner - men i Malmö hittade Skolinspektionen ovanligt många skolor som behövde inspekteras. Normalt brukar ungefär 20 procent av kommunernas skolor bedömas ha en förhöjd risk för att ha brister. I Malmö var det 40 procent av skolorna.
När Skolinspektionen bedömer vilka skolor som ska få tillsynsbesök, utgår den ifrån tre parametrar: kunskapsresultat, elevenkäter och anmälningsärenden. En skola med låga kunskapsresultat, med många elever som upplever dålig studiero och skolmiljö, och där anmälningar i enskilda elevärenden har lett till kritik, får ett tillsynsbesök av Skolinspektionen.
Men att skolorna anses behöva tillsyn betyder inte per automatik att de har brister, påpekar Anna Sandell, utredare och samordnare för den regelbundna tillsynen av Malmös skolor.
– Skolorna har valts ut eftersom man kan anta att det finns behov av tillsyn. Men sen när man väl är där kan vi se att man har ett väldigt gott arbete. Hittills har vi fattat fyra beslut där skolorna inte har haft några brister alls, säger hon.
De fyra skolor som inte fått anmärkningar på något alls, är Rosengårdsskolan, Nydalaskolan, Örtagårdsskolan och Kryddgårdsskolan.
– Elever kan uppfatta att det är stökigt på lektionerna, men vi kan se att skolan jobbar med det på ett jättebra sätt och inte kan göra så mycket mer än man gör för tillfället. Då skriver vi inget föreläggande, säger Anna Sandell.

Det här är Skolinspektionens utlåtanden om de Malmöskolor som hittills har fått tillsyn.

Siffrorna i början kommer från en skolenkät som Skolinspektionen genomförde våren 2016. Resultaten av enkätfrågorna redovisas i form av ett index/medelvärde där 0 är lägst resultat (negativ uppfattning) och 10 är högst. Siffrorna här visar hur elever i årskurs 5 på de olika skolorna svarade (jämfört med alla skolornas medelvärde inom parentes)
Augustenborgsskolan i Malmö

Augustenborgsskolan

Trygghet i skolan 6,5 (8,3)
Studiero 4,4 (6,3)
Utredningar om särskilt stöd går för långsamt. Kränkningar anmäls inte alltid. Elever i behov av särskilt stöd utreds inte eller saknar åtgärdsprogram.
Elevernas saknar rastvakter på rasterna. Fönsterrutor krossas under skoltid. Stor skillnad i studiero i olika klasser. Elever hoppar på bänkarna under lektionen.
Extra anpassningar och särskilt stöd, samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, har så stora brister att Skolinspektionen hotar med böter. "Utredningen visar att bristerna allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen."

Bergaskolan

Trygghet i skolan 8,7 (8,3)
Studiero 5,1 (6,3)
Elevhälsan arbetar inte förebyggande med de äldre eleverna. Elevhälsoteamet tycker att det ibland känns som elevhälsoteamet och lärarna arbetar var för sig.
Förbättringar behövs när det gäller förutsättningar för lärande och trygghet, menar Skolinspektionen.
Uppföljningsbeslut mars 2017: Alla brister avhjälpta.

Gullviksskolan

Trygghet i skolan 7,5 (8,3)
Studiero 6,5 (6,3)
Elevhälsan arbetar inte förebyggande. Kränkningar anmäls inte alltid till rektor. Elever berättar att de kan få slag i nacken när de är nyklippta eller bli retade för hur de ser ut. De vuxna rastvakterna sprider inte ut sig på skolgården utan står mest tillsammans.
Skolan behöver förbättra arbetet för trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, enligt Skolinspektionen
Uppföljningsbeslut mars 2017: Alla brister avhjälpta.

Höjaskolan

Trygghet i skolan 7,8 (8,3)
Studiero 5,4 (6,3)
Elever uppger att det är skrikigt på lektionerna varje dag och att de drar sig för att gå till skolan. Studieron varierar stort mellan olika klassrum. Elevhälsan arbetar inte tillräckligt förebyggande.
Skolan behöver förbättra arbetet för trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, enligt Skolinspektionen.
Uppföljningsbeslut mars 2017: Alla brister avhjälpta.

Kryddgårdsskolan

Trygghet i skolan 7,9 (8,3)
Studiero 5,6 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.
NydalaskolanBild: Johan Pihlemark

Nydalaskolan

Trygghet i skolan 8,0 (8,3)
Studiero 6,1 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Rosengårdsskolan

Trygghet i skolan 7,8 (8,3)
Studiero 6,7 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Rörsjöskolan 2, Zenith

Enkätresultat om trygghet och studiero saknas på grund av för få svarande.
Skolan är bra på att kartlägga vilka behov eleverna har, men sämre på att faktiskt åtgärda det. Bråk förekommer ofta, och elever berättar om stora bråk på skolgården där elever står runtomkring och hejar eller filmar. Elever berättar om lärare som inte reagerar på bråken trots att eleverna säger till. Liten, trång och tråkig skolgård minskar tryggheten. Bristande samsyn bland lärarna om hur elevernas hårda språkbruk ska bemötas.
Elever berättar om stök och kaos på lektionerna så att eleverna inte hinner göra sitt arbete. Lärarna anser att studieron har försämrats. Inspektörerna ser en elev som jagar en annan med en sten, och är med på flera lektioner där det är så stökigt att läraren får starta om undervisningen flera gånger.
Extra anpassningar och särskilt stöd, förutsättningar för lärande, samt trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, har så stora brister att Skolinspektionen hotar med böter.

Segevångsskolan

Trygghet i skolan 8,1 (8,3)
Studiero 5,5 (6,3)
Elever som lätt når kunskapsmålen får för dålig stimulans. Elever tycker inte att de får veta hur de ligger till i olika ämnen och vad de behöver göra för att få bättre betyg. Framförallt i de lägre årskurserna finns klasser där det är stökigt, i de högre årskurserna är det vissa ämnen där studiero saknas.
Skolinspektionen riktar kritik mot undervisning och lärande, bedömning och betygssättning, samt trygghet, studiero och kränkande behandling.

Uppföljningsbeslut februari 2017: Alla brister avhjälpta.

Örtagårdsskolan

Trygghet i skolan 7,9 (8,3)
Studiero 7,1 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Dammfriskolan

Enkätresultat om trygghet och studiero saknas på grund av för få svarande.
Högpresterande elever får inte tillräcklig stimulans. Elever som blir färdiga snabbt kan få sluta tidigare eller hjälpa andra elever. Elever i alla årskurser uppger att det är dålig studiero på de flesta lektioner. Många elever är försenade på de lektioner Skolinspektionen besökte. De ordningsregler som finns, följs inte av alla. Det saknas ett fungerande elevhälsoteam, och arbetet med elevhälsa är inte förebyggande.
Skolinspektionen riktar kritik mot undervisning och lärande, förutsättningar för lärande, samt trygghet, studiero och kränkande behandling.
Söderkullaskolan i MalmöBild: Nelly Herzberg

Söderkullaskolan

Trygghet i skolan 8,7 (8,3)
Studiero 6,2 (6,3)
Alla kränkningar anmäls inte till rektor, särskilt inte de som handlar om grovt språk och verbala kränkningar. Tufft språk mellan eleverna. Bristande samverkan mellan lärarna i förskoleklass och grundskola, som går ut över elevernas trygghet och kunskapsutveckling.
Skolinspektionen riktar kritik mot förutsättningar för lärande, samt trygghet, studiero och kränkande behandling.
Uppföljningsbeslut mars 2017: Alla brister avhjälpta.

Blankebäcksskolan

Enkätresultat om trygghet och studiero saknas
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Pilbäcksskolan

Trygghet i skolan 8,3 (8,3)
Studiero 7,1 (6,3)
Det finns inte ett fullgott förebyggande värdegrundsarbete på skolan. Elever tycker att det är vanligt med nedsättande kommentarer och att elever är tydligt uppdelade i olika grupper. Vid lektionsbesök hör Skolinspektionen nedsättande kommentarer om elever beroende på deras kön och etnicitet. Elevhälsan är inte engagerad i värdegrundsarbetet.
Skolinspektionen riktar kritik mot förutsättningar för lärande och trygghet.
Uppföljningsbeslut mars 2017: Alla brister avhjälpta.

Sofielundsskolan

Trygghet i skolan 7,4 (8,3)
Studiero 6,4 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Karl Johanskolan

Enkätresultat om trygghet och studiero saknas, eftersom enkäten utförs i årskurs 5 och på Karl Johanskolan finns bara elever till och med årskurs 3.
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Värner Rydénskolan

Trygghet i skolan 8,0 (8,3)
Studiero 7,1 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Högaholmsskolan

Trygghet i skolan 6,7 (8,3)
Studiero 5,2 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.
LinnéskolanBild: Lars Brundin

Linnéskolan

Enkätresultat om trygghet och studiero saknas
Skolbiblioteket används inte tillräckligt för att stödja elevernas lärande. Utbudet är inte anpassat till elevernas ålder, och en del elever uppger att de aldrig varit på skolans bibliotek.
Skolinspektionen riktar kritik mot förutsättningar för lärande och trygghet.

Stenkulaskolan

Trygghet i skolan 6,5 (8,3)
Studiero 6,5 (6,3)
Alla elever som behöver extra anpassningar, får inte det. När elevgrupper slås ihop och lärare vikarierar för varandra - vilket händer varje vecka - så glöms anpassningarna bort.
Skolinspektionen riktar kritik mot extra anpassningar och särskilt stöd.

Möllevångsskolan

Trygghet i skolan 7,5 (8,3)
Studiero 5,0 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Kirsebergsskolan

Trygghet i skolan 7,0 (8,3)
Studiero 4,0 (6,3)
Stor oro på många lektioner - elever går ut och in ur klassrum, lärare får använda mycket lektionstid till att bevara lugnet. En del elever vågar inte gå ut på rasten för slagsmål och nedsättande kommentarer är vanliga. Stora klasser och många elever med stödbehov gör att lärarna inte hinner ge extra stöd och särskilda anpassningar till elever som behöver det.
Skolinspektionen riktar allvarlig kritik med hot om vite mot extra anpassningar och särskilt stöd, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, samt förutsättningar för lärande och trygghet.

Apelgårdsskolan

Trygghet i skolan 6,7 (8,3)
Studiero 5,0 (6,3)
Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Johannesskolan

Trygghet i skolan 7,5 (8,3)

Studiero 6,2 (6,3)

Extra anpassning och särskilt stöd ges inte till alla elever som behöver det. Oklart vem som är ansvarig för extra anpassningar, och lärarna uppger att tid saknas till detta. Eleverna får också för dålig information om hur språkvalet till årskurs 6 påverkar elevernas framtida utbildningsval.
Skolinspektionen riktar kritik mot extra anpassningar och särskilt stöd, samt mot förutsättningar för lärande och trygghet.

Lorensborgsskolan

Trygghet i skolan 6,4 (8,3)

Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.

Hermodsdalsskolan

Trygghet i skolan 8,1 (8,3)

Studiero 6,6 (6,3)

Inga brister i skolans arbete konstaterades i Skolinspektionens bedömning.
Genom att kommentera på Sydsvenskan.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på Sydsvenskan.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på Sydsvenskan.se och Sydsvenskan papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen