Aktuella frågor

Debattinlägg: "Gynna dem som pendlar med kollektivtrafik."

Låt alla få ett skatteavdrag på 1 krona per kilometer, oavsett om de åker buss, bil eller tåg. Det skriver Rasmus Ling (MP), riksdagsledamot i skatteutskottet.

Cyklister i Köpenhamn. Många länder, till exempel Danmark, har reseavdrag som inte gynnar bilpendling, utan behandlar olika färdmedel på ett neutralt sätt, skriver Rasmus Ling.Bild: Lars Brundin
Den rödgröna regeringen har tagit flera viktiga steg för att minska utsläpp som förstör klimatet och miljön. Underhållet av järnvägarna har höjts och satsningarna på stadsutveckling och naturvård har aldrig varit så stora. Men ett viktigt område återstår: reseavdraget. Det är idag utformat för människor som pendlar med bil. Av dem som får reseavdrag är 90 procent bilister.
Nu är det är dags för ett färdmedelsneutralt avdrag som i högre grad gynnar dem som pendlar med kollektivtrafik.
Nästa år får den som pendlar med bil dra av 18,50 kronor per mil, för den kostnad som överstiger 11 000 kronor. Villkoret för att få avdrag för att åka bil istället för kollektivt är att tidsbesparingen är två timmar.
Mycket tyder på att fusket kring reseavdrag är omfattande. När Skatteverket gjorde en kontroll 2003 levde vartannat avdrag inte upp till kraven. Sedan dess har det inte gjorts någon större kontroll, men inget tyder på att fusket skulle ha blivit mindre.
Milersättningen är generöst tilltagen och tar inte hänsyn till att moderna bilar drar allt mindre bränsle.
Den som pendlar med kollektivtrafik får bara dra av för faktiska kostnader. Få betalar mer än 11 000 kronor per år och kan därför inte göra något avdrag. Gränsen för avdrag har länge, uppseendeväckande nog, följt vad ett kort med Stockholms lokaltrafik kostar. Allt för att inte kollektivtrafikpendlarna där ska bli berättigade till avdraget. Det är en politik som styr tvärtemot vad som är bra för både människor och miljö.
Att åka kollektivt ska vara så lockande att alla som kan ska göra det.När fler gör det, kan också kollektivtrafiken byggas ut och förbättras på andra sätt.
Om alla skulle få göra skatteavdrag på 1 krona per kilometer, oavsett om de åker buss, bil eller tåg, skulle det medföra en rad fördelar för både alla trafikanter och samhället i stort:
• Betydligt fler som pendlar med kollektivtrafik skulle få tillgång till avdraget.
• Det skulle bli betydligt svårare att fuska och lättare att administrera reseavdraget.
• Det skulle underlätta för Skånetrafiken och andra kollektivtrafikhuvudmän. Idag subventionerar staten pendling med bil. Med ett neutralt system skulle staten på motsvarande sätt subventionera kollektivtrafiken. Det behövs, inte minst om det ambitiösa målet om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås.
• Cykelpendlare skulle förutom bättre hälsa och inbesparade utgifter gynnas och få en rättmätig del i det system som reseavdraget utgör. Den som arbetspendlar med cykel får idag dra av knappa 250 kronor för hela året.
Många länder har reseavdrag som inte gynnar bilpendling, utan behandlar olika färdmedel på ett neutralt sätt. Danmark och Norge är exempel på länder där avdraget omfattar fler. Det är dags att Sverige gör på samma sätt.
Bilar behövs på många ställen, men kollektivtrafiken behöver bli det enkla och naturliga valet för den som pendlar. För att det ska bli verklighet måste riksdagen använda den morot som färdmedelsneutrala reseavdrag utgör.

Rasmus Ling

Rasmus Ling (MP) är riksdagsledamot i skatteutskottet.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen