Aktuella frågor

Debattinlägg: "Vi fördjupar arbetet kring Öresundsmetron."

Gräns- och id-kontroller hindrar inte våra ambitioner och vår övertygelse om behovet av att knyta Malmö och Köpenhamn närmare varandra. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, och Frank Jensen (S), överborgmästare i Köpenhamn.

Idag för ett år sedan, den 4 januari 2016, införde den svenska regeringen krav på id-kontroller före inresa till Sverige. Det första ID-kontrollerade Öresundståget avgick efter midnatt från Kastrup. Fem kontrollområden med 34 slussar hade då monterats upp på perrongen.Bild: Johan Nilsson/TT
Sedan 1954 har danskar och svenskar kunnat resa fritt mellan länderna utan att behöva uppvisa pass. Integrationen mellan Malmö och Köpenhamn har sedan dess accelererat och efter Öresundsbrons tillkomst utgör våra städer en gemensam arbetsmarknadsregion där de växelverkar och drar nytta av varandras styrkor.
Den 4 januari 2016, alltså för exakt ett år sedan, förändrades förutsättningarna för integrationen över Öresund. Den svenska regeringen införde krav på id-kontroller före inresa till Sverige. Beslutet hade föregåtts av ett införande av gränskontroller i Sverige och senare i Danmark. Det skedde efter en turbulent höst som blottade EU-ländernas oförmåga att enas kring gemensamma migrationspolitiska lösningar.
Händelser i omvärlden gör att integrationen mellan våra städer har försvårats. Men det finns ännu starkare krafter som för oss allt närmare varandra och gör att vi både vill och behöver ta nya steg för ett tätare samarbete.
Den nya förbindelsen över Fehmarn Bält kommer i hög grad att påverka en av EU:s viktigaste transportkorridorer, som sträcker sig från södra Italien via Hamburg.
När Fehmarn Bält-förbindelsen står klar blir restiden mellan Köpenhamn och Hamburg cirka 2,5 timmar. Det medför en radikal förändring i vår mentala karta och sätter våra städer i centrum för en nordeuropeisk storregion. Om vi hanterar de nya förutsättningarna rätt ökar möjligheterna för handel, export och välstånd för både Sverige och Danmark.
Fehmarn Bält-förbindelsen väntas leda till ökad tågtrafik på Öresundsbron, inte minst när det gäller gods. Trängsel på järnvägsspåren kan bli ett hot mot både handel och pendling. Därför är de 79 kommuner och 3 regioner som ingår i Greater Copenhagen & Skåne Committee överens om att planera för alternativa resvägar och robusta förbindelser tvärs över Öresund. Ett första steg är att förbättra nuvarande anslutningar till Öresundsbron och bli av med de flaskhalsar som finns på land och kring Copenhagen Airport. Därefter behöver Öresundsbron avlastas och hela Greater Copenhagen knytas tätare samman. En Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö kan vara en lösning.
Hur vi planerar Köpenhamn och Malmö, inte minst när det gäller infrastruktur, blir allt viktigare i en internationell konkurrens.
Våra städer har en unik möjlighet att som delar i en gränsöverskridande storstadsregion ta ytterligare steg för att fungera effektivt, erbjuda invånarna bra service och företag goda möjligheter att utvecklas och skapa jobb. Det behövs pålitliga, bekväma och robusta transportsätt.
Både långa resor till andra världsdelar och korta resor till arbetsplatser eller skolor måste fungera. Därför är vi positiva till att den svenska regeringen planerar för höghastighetståg mellan Sveriges tre storstäder som möjliggör snabba resor och ökat bostadsbyggande i Sverige. Det är viktigt att inte planeringen stannar vid Sveriges gräns. Copenhagen Airport är av stor betydelse för södra Sveriges tillgänglighet och tillväxt. Därför är vi också varma anhängare av Kastrups planer på att investera miljarder i en utbyggnad av flygplatsen. Det skapar 9 000 fler jobb och ökar antalet årliga resenärer med en tredjedel, till 40 miljoner.
Köpenhamn har satsat på en snabb, kapacitetsstark och automatstyrd metro som ger plats för annan stadsutveckling i gatuplanet. Metron växer nu med en ny etapp, en cityring, som tas i trafik sommaren 2019. Därefter byggs nya metrolinjer till Nordhavn (årsskiftet 2019/2020) och Sydhavn (2023). De knyter samman flera stadsdelar och gör att det blir enkelt att snabbt ta sig från den ena delen av Köpenhamn till den andra.
I Malmö planeras för en pågatågslinje som knyter samman stadens östra delar med centrum och går vidare ut i Skåne genom nya stationer i bland annat Rosengård.
Satsningarna inom Malmö och Köpenhamn behöver följas av förbättringar mellan dem. En tunnelbana över Öresund, en Öresundsmetro med en restid på under 20 minuter, avlastar Bron och frigör kapacitet för godstrafik och långa resor, samtidigt som våra städer och hela Greater Copenhagen knyts närmare varandra. Det leder i sin tur till utvidgade och förstärkta bostads- och arbetsmarknader. Vi fördjupar därför arbetet kring Öresundsmetrons sträckning, från kust till kust, och möjliga kopplingar till våra städers centrala delar. Alla tekniska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser ska belysas så att vi står väl rustade inför framtida beslut som är till nytta för våra invånare, städer, regioner och länder.
Gräns- och id-kontroller hindrar inte våra ambitioner och vår övertygelse om behovet av att knyta Malmö och Köpenhamn närmare varandra. Genom fördjupade studier tar vi nu därför nästa steg för en Öresundsmetro mellan Köpenhamn och Malmö.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Frank Jensen

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Frank Jensen (S) är överborgmästare i Köpenhamn.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen