Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Låt lokala förutsättningar spela en ännu större roll när det gäller var nyanlända ska bosätta sig.”

Det krävs en rad förändringar från statligt håll för att integrationen ska lyckas, skriver Lena Micko och Anders Knape, ordförande respektive andre vice ordförande, för SKL.

Malmö centralstation hösten 2015 då det en natt kom cirka 300 flyktingar från Köpenhamn.Bild: Patrick Persson
Trots minskade flyktingströmmar står kommuner, landsting och regioner fortfarande inför en av de tuffaste utmaningarna på många år. Sverige måste nulyckas med integrationen och etableringen av nyanlända. Idag lägger SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, fram ett program för hur det ska kunna ske.
Integration sker på lokal nivå och därför måste landets kommuner ta ett stort ansvar. Men staten sätter spelreglerna och ger kommunerna förutsättningar att lyckas.
I SKL:s nya Agenda för integration och nyanländas etablering listar vi de förändringar som krävs från statligt håll.
• Låt lokala förutsättningar spela en ännu större roll när det gäller var nyanlända ska bosätta sig. Tillåt kommuner med behov av arbetskraft att ta emot flernyanlända. Låt de nyanlända, när det är möjligt, bo kvar på samma ort.
• Gör det möjligt att omvandla asylboende till boende för nyanlända och gör det lättare att bygga, finansiera och hyra ut bostäder.
• Den tid nyanlända får etableringsstöd behöver anpassas efter de nyanländas förutsättningar och bakgrund.
• Ge kommunerna större ansvar för de insatser som görs för att nyanlända ska etablera sig på arbetsmarknaden. Släpp den statliga detaljstyrningen och utnyttja den kunskap, det nätverk och samarbete som redan finns lokalt.
• Kompensera kommuner, landsting och regioner fullt ut för deras arbete med nyanlända. Resurserna ska användas effektivt, men reglerna för de statliga ersättningarna behöver förenklas.
Även på det lokala planet måste mycket göras. Det behövs en mängd olika boendelösningar. Planerings- och genomförandeprocesserna för olika former av boende bör effektiviseras och de kommunala bostadsbolagens roll och funktion behöver bli tydligare.
Kommuner, landsting och regioner bör ta ett större ansvar som arbetsgivare. Deras behov av ny kompetens kan underlätta nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Insatser inom vuxenutbildning, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver vässas och samverkan mellan olika verksamheter stärkas.
För att säkra ett bättre utgångsläge för framtiden måste riksdagen se över mottagningssystemet för asylsökande. Bra integration börjar med ett bra mottagande.
• Stärk möjligheterna till tidiga insatser. Ge kommunerna ett större ansvar under de nyanländas väg från asyl till etablering på arbetsmarknaden. Gör så att de nyanlända kan ta del av insatser redan under asyltiden, till exempel praktik och språkträning.
• Se över asylboendet. Planera långsiktigt och fördela det jämnare över landet. Se över asylsökandes rätt att välja eget boende, ebo, så att det inte leder till trångboddhet och utsatthet.
• Ge varje nyanländ ett samordningsnummer, ett tillfälligt personnummer, för att underlätta uppföljning och överföring av information mellan olika myndigheter och institutioner.
• Låt Migrationsverket ansvara för ensamkommande barns boende den första tiden för att underlätta snabba åldersbedömningar och hälsoundersökningar. Skapa anpassade boenden för ensamkommande som fyllt 18.
• Motverka ohälsa bland de nyanlända. Det är viktigt att särskilt barn och unga i olika delar i asylprocessen får tydlig information och gott stöd av såväl myndigheter som kommuner.
Om Sverige lyckas integrera nyanlända bidrar det till tillväxt och välfärd. Det innebär en unik möjlighet. Vi har inte råd att misslyckas.

Lena Micko

Anders Knape

Lena Micko (S) är ordförande för SKL.
Anders Knape (M) är andre vice ordförande SKL.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen