Svedala

Flygjättens experter – ta giftprover i Fjällfotasjön

Swedavias egna miljökonsulter förespråkar sedimentprover för att kartlägga hur mycket gift som finns i Fjällfotasjön. Men flygjätten har inga planer på det i nuläget.

"Vi insåg tidigt att Pfos var hälsofarligt och slutade använda det. Det är en viktig fråga som vi jobbar med hela tiden på våra flygplatser", säger Ulrika Fager, presschef på Swedavia.Bild: Peter Phillips
Sydsvenskan berättade igår att nya sedimentprover i Fjällfotasjön visar samma höga halter av det giftiga ämnet pfos som när Swedavia inledde saneringsarbetet för närmare tio år sedan. Forskarna som gjort mätningarna menar att det kan ta femtio till hundra år innan vattendraget är giftfritt.
Läs mer:Forskaren: cancergiftet kan finnas kvar i sjöarna i ett sekel
Förra året fick Swedavia i uppdrag av länsstyrelsen att sammanställa det arbete som utförts på Malmö Airport. I rapporten ”Pfas på Malmö Airport – 2009–2016” föreslår miljökonsulterna på företaget WSP både en utvidgad kartläggning av dikena runt flygplatsen – och nya provtagningar vid utlopp i större sjöar och dammar. Enligt WSP:s mätningar har halterna av pfos minskat i dammen där dagvatten från flygplatsen avleds mot Fjällfotasjön. De skriver: ”Låga halter i kombination med begränsad vattenföring i dessa diken skulle kunna vara en ytterligare indikation på att ingen hittills okarterad spridningsväg till närmiljön för pfas från flygplatsen föreligger.”
– Vi har indikationer på sjunkande värden och man hoppas och tror att det är en konsekvens av att man gjort ett antal åtgärder – och att det har gått en tid sedan 2008. Det är ett positivt besked, säger Ulrika Fager, presschef på Swedavia.
Förorenade Fjällfotasjön.Bild: Micaela Landelius
När det gäller Fjällfotasjön föreslår WSP en kartläggning av sedimenten i sjön. WSP skriver: ”Sjön innehåller pfas-kontaminerade sediment emedan det material som nysedimenterar förväntas ha en markant lägre pfas-halt.”
– Vi tar vatten och fiskprover. Men det finns inga planer på sedimentprover i nuläget, säger Ulrika Fager, men utesluter inte att det kan bli aktuellt längre fram, i takt med att kontrollprogrammen för Malmö Airport uppdateras.
Hon framhåller också att det kontinuerligt görs nya provtagningar för att mäta halterna runt flygplatsen. 2012 installerades också en kolfilteranläggning vid brandsläckningsplatsen för att förhindra ytterligare läckage.
Läs mer:Swedavia får betala 4,3 miljoner för giftspridning
Har ni fastställt någon prognos för återhämtning i sjöarna?
– Vi har ingen återhämtningsprognos. Vi ser att halterna minskar, men någon prognos har man inte gjort.
Under åren 2009–2014 genomfördes forskningsprojektet Re-Path kring Arlanda och Landvetter, för att studera gifternas spridning och risker för människa och miljö. Under perioden har forskarna tagit runt 700 prover i vatten, sediment och på fisk. När studien slutrapporterades 2015 blev slutsatsen att fisk och vatten i närheten av brandövningsplatser kan innehålla upp till 100 gånger högre halter av pfos jämfört med andra vattendrag.
– De stora mängderna pfos finns fortfarande kvar i marken, de hålls kvar av jordmassorna. Om inget görs kommer det att ta över 100 år innan halterna i närmiljön kring flygplatserna har nått normala nivåer igen, sa Karin Norström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet 2015.
Förorenade Fjällfotasjön.Bild: Micaela Landelius
Varför har ni inte gjort en liknande utredning vid Malmö Airport?
– Det fanns ett forskningsinitiativ och då valde man de två största flygplatserna, sedan har man inte gjort skillnad på de åtgärder som gjorts vid andra flygplatser.
– Även om inte samma projekt har utförts på Malmö Airport har det gjorts andra omfattande utredningar.
Då har ni vägt in att man kunde ha fått liknande resultat om man gjort sedimentprover vid Malmö Airport?
– Det kan jag inte svara på.
Gå till toppen