Aktuella frågor

Debattinlägg: Politik ska leda till skillnad för medborgarna

Det finns okunskap i en del kommuner om våld i nära relationer. Men för kommunledningen i Malmö är det prioriterat att vi ge alla medarbetare förutsättningar att möta våldsutsatta på bästa sätt, skriver Carina Nilsson (S) och Nils Karlsson (MP) i ett genmäle.

Bild: Julia Lindemalm
Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo hävdar på Aktuella frågor (2017-03-08) att politiker och chefer i en del kommuner medvetet blundar för lagstiftningen när det gäller våld i nära relationer. Att kunskapen om lagen är dålig och att godtyckliga bedömningar görs. De önskar att politikerna måste skapa förutsättningar för att de som arbetar med våldsutsatta vuxna och barn kan följa dagens lagar och förordningar.
För oss i kommunledningen i Malmö är det oerhört viktigt att vår politik leder till faktisk skillnad för medborgarna. Plakatpolitik och pappersprodukter är föga värt när det handlar om Malmöbornas verklighet. Rätten till liv och hälsa är den absolut viktigaste rättigheten och arbetet med att förhindra våld i nära relationer är därför ett prioriterat område.
Det är av största vikt att verksamheter och medarbetare som kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare har rätt kunskaper för att förhindra mer våld och för att bidra till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. I Malmö finns ett kommungemensamt utbildningscentra “Kompetenscentrum mot våld i nära relationer” med återkommande bas- och fördjupningsutbildningar som riktar sig till socialsekreterare och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn.
I Malmö har vi en gemensam och ytterst konkret processbeskrivning för hur handläggning av ärende som rör våld i nära relation ska hanteras, som alla tjänstepersoner ska följa. Den följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer samt Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd.
Från och med i år får alla nyanställda medarbetare inom individ- och familjeomsorgen en introduktionsutbildning om våld i nära relation. Personal på alla kommunala skyddsboenden och kvinnojourerna har utbildats i olika risk- och bedömningsinstrument som ger stöd för att kartlägga risker och ge relevanta insatser.
Vi instämmer med Moser och Sinisalo om att okunskapen finns i en del kommuner där man ivrigt förnekar att problemen förekommer. Vi vet att kvinnor i alla kommuner är utsatta inte minst genom Malmös kvinnojourer som får ta emot samtal från hela Skåne på grund av att alla kommuner inte är rustade för att ge hjälp och skydd.
Kort sagt arbetar Malmö stad för att alla medarbetare som möter våldsutsatta ska har rätt kunskap om lagstiftning och föreskrifter. Självklart är detta ett område som vi, liksom resten av Sverige, behöver bli ännu bättre på, men för kommunledningen i Malmö är det prioriterat att vi ger våra medarbetare förutsättningar att möta våldsutsatta på bästa sätt och även verktyg för att kunna se tidiga tecken och förebygga.

Carina Nilsson

kommunalråd (S), Malmö

Nils Karlsson

kommunalråd (MP), Malmö
Gå till toppen