Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vellinge

Hundratals nya bostäder byggs i Hököpinge

Närmare 300 nya bostäder, butikslokaler och en förskola ska byggas i Hököpinge. På sikt vill kommunen också satsa på en skola med plats för 500 elever.

I veckan klubbade kommunfullmäktige igenom planer som möjliggör 110 nya villor, rad- och parhus i Hököpinge. Planen innehåller också ett flerbostadshus med ett antal bostäder. Under vintern är det också inflyttning i ett femtiotal bostadsrätter på orten, och ytterligare hundra lägenheter är på gång.Bild: Hussein El-alawi
I det gamla Sockerbruksområdet med sin karaktäristiska industribebyggelse från 1890-talet börjar planerna för det nya Hököpinge redan ta form. Förra hösten tog HSB Malmö första spadtaget för bostadsrättsföreningen Rosenhyddan, sex tvåplanshus med sammanlagt 54 lägenheter. Inflyttning sker under vintern. HSB har sökt bygglov för ytterligare ett hundratal bostäder i Bruksparken, men planerna har överklagats.
Från 1980-talet och framåt har det byggts mycket småhus i Hököpinges centrala delar – nu fortsätter den trenden. I veckan klubbade kommunfullmäktige igenom planer som möjliggör 110 nya villor, parhus och radhus. Utbyggnaden sker på åkrarna mellan dagens bostadsgator och är tänkta som första steget i en utveckling som på sikt ska samla bykärnan runt skola och förskola. Nya gång- och cykelstråk ska knyta samman ortens olika delar.
I planerna finns också ett parkstråk, som sträcker sig från Bruksvägen i norr till byns södra delar. Tanken är att det bland annat ska innehålla en större temalekplats, dagvattendammar, öppna ytor för lek och spel, träddungar och gångar. Ett förslag är att lekplatsen ska inspireras av Pennfilms animationsstudio, där den cirkelformade ytan blir en scen.
Väster om parken planeras ett större område med 90 bostäder som ska få karaktären av trädgårdsstad med mindre torg och gröna mötesplatser. Bebyggelsen kan få en stil som anspelar på Sockerbruket med fasader i rött tegel. I anslutning till Bruksvägen planeras också ett flerbostadshus med en tänkt butikslokal i bottenplan och möjlighet att bygga lägenheter i två plan.
110 nya villor, parhus och radhus är tänkt som första steget i en utveckling som på sikt ska samla Hököpinges bykärna runt ett nytt skolkvarter.Bild: Hussein El-alawi
Söder om Snickarevägen finns ytterligare två byggnader från brukets storhetstid, som pekas ut som kulturhistoriskt värdefulla i planerna. Mellanskolan, som är en tegelbyggnad med sadeltak och anslutande flygel, är från 1895. Nya skolan med flyglar och valmat tak i rött tegel uppfördes 1908. Båda fastigheterna används idag som privatbostäder. Som Sydsvenskan tidigare berättat lades Nya skolan ut till försäljning för 16 miljoner för några veckor sedan.
Alldeles norr om Mossahusvägen byggs en ny förskola med plats för ett hundratal barn. Närmare 9 000 kvadratmeter lekyta finns avsatt i förslaget.
– Vi behöver de här förskoleplatserna oberoende av de nya husen. Vi hoppas på byggstart 2019, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
På sikt ser kommunen också behov av en ny grundskola, väster om den planerade förskolan.
– Det ska ha plats för 500 elever och sporthall. På det sättet blir det också positivt för föreningsliv och idrottsföreningar, säger Carina Wutzler.
Planerna innehåller också ett område söder om Mossahusvägen, där det ryms ytterligare ett tjugotal villatomter.
– Kritiken från SD och MP har varit att vi delvis bygger på åkermark. Det är alltid en avvägning, men det är inte bara 120 nya bostäder som ingår i den här planen. Det blir bymiljö på ett bättre sätt, och en säkrare trafiksituation för boende – en bra helhet, säger Carina Wutzler.
Hon poängterar också att det inte finns några byggplaner väster om väg 500 – eller i betesmarkerna mellan Vellinge tätort och Hököpinge.
Finns det andra projekt som startar i närtid?
– Inte just nu. Med den här utbyggnaden tillförs både nya bostäder och service. Det finns mark där det på sikt anges att man kan fortsätta bygga bostäder, men det är mer en utveckling på 20–25 års sikt.
Mer nyheter från Vellinge hittar du på Här i Vellinge.
Fakta

På grund av ökad trafik i området föreslås också att:

– Trafikkorsningen Väg 500/Vellingevägen–Bruksvägen byggs om.

– Bruksvägen kompletteras med ett gångstråk mellan väg 500 och Bruksparkens västliga entré. På Bruksvägens södersida föreslås ett separat gång- och cykelstråk som sträcker sig mellan Spånvägen och Disponentvägen.

– Mossahusvägen smalnas av. Gång- och cykelväg ska finnas på vardera sidan om vägen, körbanan, avskilt från körbanan med trädrader.

– Enligt förslaget får Snickarevägen även bebyggelse på norrsidan och en asfalterad körbana som är något bredare än den befintliga. Inom vägområdet föreslås en smal gångbana på norra sidan och en bredare gångbana på södra sidan.

– En ny gångväg planeras mellan den nya bebyggelsen och Vellingevägen i söder.

– På väg 500 vid Snickarevägen finns en busshållplats för regionbusslinje 150. Förslaget är att den flyttas till ett läge norr om korsningen Vellingevägen/Väg 500–Bruksvägen och att man bygger nya cykel- och pendlarparkeringar.

Gå till toppen