Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Förskoleklassen utgör ett mellanting, ett gränsland med osäker ställning och full av motsägelser.”

Skolans förskoleklass har hamnat i ett gränsland fullt av motsägelser, med en osäker ställning mellan förskola och skola . Det har problematiska konsekvenser för såväl förskoleklassen och dess personal, som för själva lärarutbildningen. Det skriver Sven Persson, Ingegerd Tallberg Broman och Ann-Christine Vallberg Roth, professorer vid Malmö högskola.

Förskoleklassen inrättades för snart 20 år sedan. Den har utretts ett flertal gånger under dessa
år och frågan om var sexåringarna bäst hör hemma i skolsystemet har ställts om och om igen.
Frågan har skapat politiska skiljelinjer och en motsägelsefull och komplicerad situation.
Förskoleklassen utgör en egen skolform i skolväsendet, men som icke obligatorisk har den
där en svagare och osynligare ställning.
I höst ska så riksdagen fatta beslut om förskoleklassens framtid. Regeringen har lagt en
proposition som innehåller förslag till ändringar i skollagen. Skolplikten ska inträda ett år
tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.
Skolplikten i Sverige förlängs därmed med ett år och blir i regel tioårig. Förskoleklassen
föreslås därmed bli en obligatorisk skolform inom skolväsendet.
Många kommuner och myndigheter, som Skolverket och Skolinspektionen, har ställt sig
positiva till obligatorisk förskoleklass i sina remissvar på betänkandet ”Mer Tid för kunskap”
(SOU 1915:81). Allianspartierna och SD vill dock ha en tioårig obligatorisk grundskola, och
är fortsatt kritiska till förskoleklassens bevarande. Alliansen framhåller bland annat bristande
kompetens hos förskoleklassens personal. Frågan är om en gemensam överenskommelse kan
nås, eller om dagens osäkra läge kommer att bestå.
Idag går 123 000 barn i förskoleklass. År 2016 var 2 procent av sexåringarna inte inskrivna i
någon verksamhet. Detta motsvarar cirka 2 000 barn. Därtill kommer 1 400 barn som vid sex
års ålder går kvar i förskola eller pedagogisk omsorg. Deltagandet i förskoleklassen är dock
mycket ojämnt fördelat. Skolverkets statistik över elever i förskoleklass/kommunal
huvudman/ visar att i glesbygdens kommuner går i stort sett alla barnen, i storstäderna deltar
bara 80 procent, liksom i storstädernas förortskommuner. Många barn i dessa områden får
alltså inte del av förskoleklassens stöd till utveckling och lärande, och fokus på
kommunikation-språk- läsa-skriva och börjar den obligatoriska skolan utifrån andra
förutsättningar.
Förskollärarutbildningen var när förskoleklassen inrättades den enda som utbildade mot
sexåringarna. Nu är det två utbildningar som gör det, och förskoleklassen har en osäker
position i båda. Förskollärarutbildningen ger behörighet för undervisning i förskoleklass.
Studenten ska genom utbildningen få kunskap och förmåga till undervisning i förskoleklass.
Den riktade utbildningen för lärare till förskoleklass återfinns i högskoleprogrammet
”Grundlärare: förskoleklass och årskurs 1-3”. Det är dock inte lärare från detta program, som
sedan i någon större utsträckning väljer att arbeta i förskoleklassen. Av den utbildade
personalen i förskoleklassen är idag 53 procent förskollärare, 5 procent fritidspedagoger och
22 procent lärare, enligt de benämningar som används i Skolverkets statistik.
Förskoleklassen utgör ett mellanting. Ett gränsland med osäker ställning och fullt av
motsägelser, vilket har problematiska konsekvenser för såväl förskoleklassen och dess
personal som för själva lärarutbildningen. Vad är den och vad ska den vara? Var skall
personalen utbildas? Nu krävs ett beslut som innebär att den otydliga skolformen – det osäkra
gränslandet – övergår till tydlighet, konsekvens och samordning i alla led.
Tjugo års oklarhet måste upphöra. Den mångåriga striden om sexåringarna måste avslutas.
Sven Persson
Ingegerd Tallberg Broman
Ann-Christine Vallberg Roth

SKRIBENTERNA

Sven Persson är professor Malmö högskola.
Ingegerd Tallberg Broman är senior professor Malmö högskola.
Ann-Christine Vallberg Roth är professor Malmö högskola.
Gå till toppen