Vellinge

Sopstriden splittrar Vellinges politiker i två läger

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill bygga ut Vellinges nya återvinningscentral vid Lilla Hammar utanför Höllviken – övriga partier är starkt kritiska till förslaget.

Förslag 3, som bygger på att placera den nya anläggningen i industriområdet Agneshill, strax sydväst om Vellinge tätort.Bild: Vellinge kommun
Sydsvenskan berättade i helgen om planerna på att bygga ut Vellinges återvinningscentral till mer än dubbel storlek vid Lilla Hammar. Vid senaste mötet valde kommunstyrelsen att titta vidare på två förslag i anslutning till anläggningen som ligger på platsen idag. Prislappen kan landa på uppåt 60–70 miljoner kronor.
Det tredje förslaget som fanns med hela vägen in i slutdiskussionerna, att lägga sopstationen vid industriområdet Agneshill utanför Vellinge tätort, skrotades. Och det är just detta förslag som oppositionen vill gå vidare med.
"Vi menar att hela trafiksituationen runt Toppenområdet, både norr och söder om väg 100, måste ses och planeras i ett helhetsperspektiv", säger Björn Axtelius (S).Bild: Jan Samuelsson
Björn Axtelius (S) reserverade sig emot beslutet, som han menar är ett för stort ingrepp i miljön och kommer att förstöra siktlinjen från väg 100 ut över Halörsbukten.
– Jag är mycket kritisk till att bygga ut på Lilla Hammar. De kustnära områdena ska reserveras för turism och rekreation, så att alla medborgare för tillgång till dem, säger han.
– Vi ser också stora risker med att placera en återvinningsstation så nära havet, när vi vet att vi har problem med havsnivåhöjningar. Det kan handla om giftutsläpp, eller att vi får en översvämning i området.
Han ser också stora problem med köbildningar på väg 100.
– Agneshill är ett bättre alternativ. Centralt i kommunen och i ett industriområde där det är lättare att planera trafiksituationen.
"Den trafiklösning vi talar om vid Agneshill får man sannolikt ändå göra när det nya industriområdet behöver en avfart. Det är en bra investering för Vellinge kommun", säger Rolf Erichs (Nya Listan).Bild: Albin Brönmark
Rolf Erichs (Nya Listan) går på samma linje och menar att en placering i Lilla Hammar hindrar utvecklingen av Höllviken.
– Det är ett fantastiskt fint markområde, som man måste kunna använda till något bättre. Dessutom är det väldigt märkligt att ha en sopstation som närmaste granne med vikingamuseet.
Han köper inte resonemangen om krångliga trafiklösningar och långa restider för de runt 20 000 Vellingeborna i närområdet kring Lilla Hammar.
– Att man från M:s sida säger att vi får mindre utrymme att sälja mark till företag som vill etablera sig i Agneshill är inte heller något argument. Nog för att vi har ont om mark, men så ont om mark har vi inte.
"Man har diskuterat att det är svårt att bygga ut vägnätet till Agneshill, men vi tycker ändå att man ska gå vidare och undersöka det", säger Angela Everbäck (MP).Bild: Albin Brönmark
Angela Everbäck (MP) menar att läget vid Lilla Hammar är långt ifrån optimalt, både med tanke på placeringen i ett låglänt område nära havsnivå och på åkrarna i närheten av samhället.
Även MP vill därför placera den nya anläggningen i industriområdet, och ser gärna att man i samma veva arbetar vidare med planerna på en "återbruksby", där saker som ska slängas kan återvinnas och säljas.
– Att lägga återvinningscentralen vid Vellinge gör den tillgängligare. Agneshill är köpt med tanke på att man ska låta industrier etablera sig där. Generellt är vi emot att man exploaterar på jordbruksmark, men i det här fallet finns inte mycket annat att göra. Området ligger väldigt inklämt utmed E6:an med mycket trafik. Det är där man bör bygga, säger hon.
Mer nyheter från Vellinge hittar du på Här i Vellinge.
Fakta

De olika förslagen:

Förslag 1 går ut på att bygga den nya återvinningscentralen på ett närmare 15 000 kvadratmeter stort område strax öster om platsen där den ligger idag. Utredningar har visat att besökstrycket är hårdast på helgerna, maxat med 120 bilar och lång köbildning timmen innan stängning. Planen är därför att bygga bort köerna med en ny rondell i korsningen Östra Halörsvägen/Museivägen. Marken är idag privatägd.

I förslag 2 byggs den nya anläggningen ut på drygt 17 000 kvadratmeter strax söder om Museivägen. Trafiktrycket ska lösas genom att Museivägen breddas och får en ny till- och utfart alternativt en rondell i anslutning till den nya anläggningen. Till nackdelarna med förslaget räknas in att anläggningen hamnar nära bostäder och att landskapet är flackare, vilket ställer högre krav på skydd och trädridåer. Här ägs marken av kommunen.

Förslag 3 bygger på att den nya anläggningen hamnar på 18 000 kvadratmeter i industriområdet Agneshill, strax sydväst om Vellinge. I prospektet som lagts fram poängteras att exploateringen kommer att ha stor inverkan på landskapsbilden, och kräver eftertanke när park- och grönytor planeras. Tanken är att området på sikt får anslutning både till till E6:an i öster och väg 100 i väster. All mark ägs av kommunen.

Nu fortsätter arbetet med att ta fram detaljplaner för de tre områdena.

Gå till toppen