Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Ta initiativ till nya samtal och åtgärder för att vända den negativa trend som förskolorna är inne i.”

Idag är skillnaderna mellan landets förskolor oacceptabelt stora. Vissa håller en mycket hög kvalitet, medan andra uppvisar omfattande brister. Det skriver åtta förskoleforskare.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

År 2000 var andelen anställda i förskolan som helt saknade utbildning för att arbeta med barn 2,7 procent. I år är motsvarande- siffra 28 procent, skriver artikelförfattarna.

Bild: Lars Brundin

Annons

Från att tidigare ha varit en internationellt erkänd och välfungerande verksamhet har förutsättningarna för den svenska förskolan påtagligt förändrats. Särskilt bekymmersamt är att andelen utbildad personal har minskat kraftigt, medan sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa ökar.

Larmsignalerna är många från förskolan, två exempel är de vittnesmål som samlats under hashtaggarna #förskoleuppropet och #pressatläge. Aktuell forskning, granskande myndigheter som Skolinspektionen och fackliga organisationer pekar också på betydande brister. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, framhäver i sin nyligen publicerade rapport om skolans rekryteringsutmaningar att lärarbristen är som störst i förskolan.

Annons

De senaste tre åren har Skolinspektionen haft i uppdrag av regeringen att granska förskolornas pedagogiska kvalitet, måluppfyllelse, ledning och styrning. I den slutrapport som presenterades för någon vecka sedan konstaterar Skolinspektionen att det finns så stora skillnader mellan förskolorna, att förskolebarn inte längre möter en likvärdig förskola. Vissa förskolor håller en mycket hög kvalitet, medan andra uppvisar stora brister. Barns omsorgs-, lärande- och utvecklingsmiljöer visar oacceptabla kvalitetsskillnader. Skillnaderna finns i alla led, till exempel när det gäller andelen utbildad personal, tillgång till professionell ledning och lokaler.

Annons

Vi välkomnar ökade politiska ambitioner för förskolan, som Skolverkets regeringsuppdrag att föreslå en revidering av läroplanen, ett uppdrag som ska redovisas nu under mars månad. Men utan relevant utbildade och friska medarbetare skapas stora påfrestningar för dem som arbetar i förskolan. En nödvändig grundförutsättning för utbildning och undervisning i förskolan är tillgången legitimerade förskollärare och därutöver utbildad och kompetent personal och ledning.

Forskning visar att hög kvalitet finns på förskolor med god tillgång på legitimerade förskollärare. Färre förskollärare leder till ökade sjukskrivningar och att ännu fler lämnar yrket.

År 2000 var andelen anställda i förskolan som helt saknade utbildning för att arbeta med barn 2,7 procent. I år är motsvarande siffra 28 procent. Dessutom fortsätter andelen utbildade förskollärare av det totala antalet anställda att minska, framför allt i storstäder som Malmö och Stockholm, och är nu nere på historiskt låga nivåer, 28 respektive 27 procent.

Annons

Vi vill som forskare, lärarutbildare och aktiva i många förskolesammanhang framhålla nödvändigheten av en kraftsamling med fokus på förskolan. Alla barn, oavsett vilken förskola de går på, ska ha tillgång till förskolor av hög kvalitet och likvärdiga möjligheter till lek, omsorg, lärande och undervisning. Det handlar om de yngsta barnens välmående och utveckling.

För att förskolan ska vara likvärdig räcker det inte att Skolverket föreslår förtydligande av dess uppdrag och en allmänt uttalad ambitionshöjning, nu krävs kraftfulla och långsiktiga åtgärder och nytänkande. Det behövs gemensamma insatser från myndigheter, huvudmän (kommunala och enskilda), personalorganisationer, forskning och intresseorganisationer.

Annons

Det är hög tid att utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tar initiativ till nya samtal och åtgärder för att vända den negativa trend som förskolorna i Sverige, barnens första skola, är inne i.

Christian Eidevald

docent i förskoledidaktik vid Stockholms universitet

Ingegerd Tallberg Broman

seniorprofessor i pedagogik vid Malmö universitet

Ingrid Engdahl

docent barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet

Sven Persson

professor i pedagogik vid Malmö universitet

Ingrid Pramling Samuelsson

seniorprofessor i pedagogik vid Göteborgs universitet

Sonja Sheridan

professor i pedagogik vid Göteborgs universitet

Ann-Christine Vallberg Roth

professor i pedagogik vid Malmö universitet

Pia Williams

professor i pedagogik vid Göteborgs universitet

Annons

Annons

Till toppen av sidan