Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Miljöpartiets åtta punkter för en hållbar översiktsplan i Lund

Höjeådalen får ett eget omnämnande i Ulf Nymarks (MP) åtta punkter.Bild: Ingemar D Kristiansen
Processen att ta fram en ny översiktsplan för Lunds kommun har pågått under lång tid. Hösten 2017 togs ett förslag för samråd fram och i våras beslutades om utställning. Den 27 september ska kommunfullmäktige fatta beslut om planen: ska den antas eller omarbetas? Genom hela processen har två övergripande ställningstaganden varit vägledande för Miljöpartiet. Dels att jordbruksmarken ska värnas och exploatering av högklassig jordbruksmark måste stoppas, dels att Lunds kommun på allvar måste ta itu med att minska utsläppen av klimatgaser från vägtrafiken.
Det förslag till översiktsplan som byggnadsnämndens majoritet tagit fram är inte hållbart. Därför kommer Miljöpartiet vid fullmäktigebehandlingen att föreslå att planen omarbetas så att:
1. Planperioden tydligt avgränsas till år 2040 och att samtliga utbyggnadsområden efter detta årtal utgår ur planen.
2. Ingen ny jordbruksmark av klass 8–10 planläggs för exploatering och att stor restriktivitet med exploatering av övrig jordbruksmark ska iakttas.
3. Parker och andra kvalitativa grönområden skyddas från exploatering.
4. Höjeådalen ges ett tydligt skydd som rekreations- och grönområde.
5. Planen ger en utförlig redovisning av hur den ska bidra till det nationella målet att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.
6. Planen kompletteras med en redogörelse för vilka åtgärder som krävs för att Lund ska nå klimatmålet för transportsektorn.
7. Nästa etapp i utbyggnaden av spårväg planläggs.
8. Samtliga nya motorvägsavfarter och nya bilvägar utgår ur planen.

Ulf Nymark (MP)

Vice ordförande i byggnadsnämnden, Lund
Gå till toppen