Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Ny studie: Var femte Malmöungdom är hedersutsatt

Var femte niondeklassare i Malmö uppger i en enkät att de upplever press att bevara sin oskuld tills de gifter sig. Majoriteten av dem är förbjudna att umgås hemma hos någon av motsatt kön, visar en ny kartläggning av det hedersrelaterade förtrycket i Malmö.

Bild: Niklas Gustavsson
Det handlar om en forskningsstudie som landets tre största städer beställt för att kartlägga förtryckets karaktär och omfattning. Syftet är att kunna förebygga och förhindra.
I en av studiens tre delar har 2 252 pojkar och flickor i nionde klass i Malmö besvarat ett batteri av frågor i en enkät. Utifrån svaren har forskarna grupperat ungdomarna i tre kategorier. Två olika former av hedersutsatthet, och en stor kategori där övriga ingår.
En av hederskategorierna är att man lever med oskuldsnormer.
– Man har förväntningar på sig från familj och släkt att inte ha sex innan äktenskapet. Det betyder inte att alla följer detta. Och det betyder heller inte att man blir straffad om man inte följer det. Även om en del blir det, säger Margot Olsson, samordnare för Malmö stads kvinnofridsprogram.
"Det finns en myt om att heder bara skulle handla om islam. Men dels så är det långt ifrån alla muslimer som lever under sådana förutsättningar. Och dels så förekommer heder i alla religioner", säger Margot Olsson, Malmö stads kvinnofridssamordnare.Bild: Mårten Svemark
Förutom oskulden måste man ha minst en annan begränsning för att klassas som hedersutsatt: exempelvis i valet av partner. Det kan handla om krav på ålder, samma religion eller kultur med mera.
Utifrån svaren drar forskarna slutsatsen att 20 procent av niondeklassarna i Malmö är hedersutsatta utifrån oskuldsnormen. Två tredjedelar av dem tillåts inte vara med på alla skolaktiviteter.
– Det är ungefär i linje med resultaten från tidigare studier, säger Margot Olsson.
En osäkerhetsfaktor är emellertid att 19 procent av dem som deltagit i enkäten inte besvarat oskuldsfrågorna.
Majoriteten i oskuldskategorin är födda i Sverige. Två tredjedelar är flickor. Ungefär lika stor andel är muslimer – drygt var femte är kristen.
– Det finns en myt om att heder bara skulle handla om islam. Men dels så är det långt ifrån alla muslimer som lever under sådana förutsättningar. Och dels så förekommer heder i alla religioner, säger Margot Olsson.
Nästan hälften av de hedersutsatta har föräldrar som saknar sysselsättning, mamman är oftare arbetslös än pappan. Deras utbildningsnivå är lägre än föräldrarna till ungdomarna i enkäten som inte klassas som hedersutsatta.
– Om ens föräldrar och ens vänners föräldrar inte jobbar så påverkar det naturligtvis dina värderingar, säger Margot Olsson.
– Resultaten visar att man behöver tänka brett kring insatser. Att arbetsmarknadsinsatser gör skillnad även på det här området, flikar Jonas Magnusson, enhetschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen, in.
Just mamman pekas i enkätsvaren ut som den som oftast är den som kontrollerar och bestraffar inom ramen för det hedersrelaterade våldet.
– Det visar hur viktig mammans roll är i sammanhanget. Men det kan också handla om att mamman tar på sig våldet eftersom hon vet att pappan annars skulle slå hårdare, säger Margot Olsson.
Men av de elever som klassas som hedersutsatta utifrån oskuldsnormen uppger 75 procent att det inte är oro för dåligt rykte som ligger bakom begränsningarna de lever under. Och hälften upplever inte att de har behov av stöd och hjälp.
Skulle man ändå söka stöd – skulle merparten göra det till någon i skolan.
– Det visar hur viktigt det är att man i skolan är uppmärksam och tänker på de här frågorna. Skolan är väldigt viktig för ungdomarna, säger Margot Olsson.
Forskarna har även skapat en andra hedersutsatt kategori utifrån niondeklassarnas enkätsvar: de som lever under en våldsnorm.
– Våld är allt från att man känner sig så kränkt och mår dåligt. Får mobilen kontrollerad. Blir utfryst från familjen eller utsätts för någon form av fysiskt våld. Men det kan också vara att man utsätter någon annan för våld.
För att man ska klassas som hedersutsatt utifrån våldsnormen måste man även ha skämt ut familjen på något sätt eller förstört familjens rykte, uppger Margot Olsson.
Nio procent i Malmöstudien lever med våldsnormer – pojkarna är fler än flickorna.
Studien visar att man knappast behöver leva under hedersrelaterat förtryck för att drabbas av våld. Av de Malmöungdomar som inte klassas som hedersutsatta svarar hälften av de utsatts för någon form av våld från medlemmar i familjen eller släkten.
– Barnmisshandel förekommer på alla platser i samhället, säger Margot Olsson.
Fakta

Är du hedersutsatt och behöver hjälp?

Malmö stads Resursteam heder arbetar för dem som lever med kontroll, press och hot. De kan träffa dig där du känner dig trygg, det kan vara på din skola, förening, socialtjänst eller någon annanstans där du är.

Det kan handla om att man behöver någon att fundera tillsammans med, berätta om hur du har det, hitta idéer om hur du skulle vilja ha det eller få reda på mer information om vad det finns för stöd eller hjälp att få? Ring dem på 0723-71 22 49.

Samtal besvaras även kvällar och helger. Du kan också mejla på resursteam.heder@malmo.se

Gå till toppen