Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Hon ska lyfta servicekänslan i kommunhuset

I flera år har Svedala sackat i Svenskt näringslivs rakning av lokalt företagsklimat. Nu ska utvecklingen vändas genom att tjänstemän och politiker utbildas för att bli bättre på service till näringslivet.

Ulrika Riseby arbetar för företaget Great Consultig AB som fått i uppdrag av Svedala kommun att utbilda politiker och tjänstemän.Bild: Mats Amnell
Utöver sjunkande placeringar i företagsrankningen har kritik funnits mot bristande förståelse i kommunhuset för det lokala näringslivets behov.
Det har fått kommunen att vidta ett antal åtgärder (se faktaruta nedan). Den senaste är att anlita Ulrika Riseby, konsult med erfarenhet av att vara så väl kommunpolitiker som tjänsteman och företagare, för att utbilda ett sextiotal politiker och tjänstemän i ett mer serviceinriktat och pedagogiskt förhållningssätt.
De som utbildas är företrädare med regelbundna kontakter med företagare i ärenden som kan röra etableringar, bygglov, miljötillstånd, miljötillsyn och livsmedelskontroll.
Representanter för kommunen säger själva att det finns behov av förbättring. Samtidigt menar Ulrika Riseby att situationen kanske inte är så dålig som man kan få intryck av.
Det eftersom folks uppfattning lika gärna kan bygga på andrahandsuppgifter och flera år gamla erfarenheter som egna och färska upplevelser.
– Vi har skapat utbildningen utifrån resultatet av djupintervjuer med 30 lokala företagare, varav hälften nyligen haft kontakter med kommunen. I svaren sägs att Svedala haft ett dåligt rykte tidigare men att det numera har blivit mycket bättre, säger Ulrika Riseby och fortsätter:
– Även Sveriges kommuner och landstings mätning Insikt visar att de företag som är i kontakt med kommunen i ett myndighetsärende är mer nöjda.
Tre utbildningstillfällen ordnas under våren. Man börjar med grundläggande kunskaper om företagande och lokalt näringsliv och bygger på med insikter om hur man kan vara tydligare, mera informativ och serviceinriktad i sin politiker- och tjänstemannaroll.
Enligt Ulrika Riseby handlar det till stor del om två kulturer som ska mötas. Företagarna har förväntningar på tydlig information, hjälpsamhet och snabb handläggning. Kommunens företrädare måste i sin tur ta hänsyn till lagar och regler, krav på att alla ska behandlas lika och att den demokratiska beslutsprocessen kan ta längre tid än den i ett privat företag.
Ulrika Riseby menar att flera av de kommuner i landet som genomfört liknande utbildningar har nått positiva resultat.
– Tre faktorer är viktiga för att nå resultat. Politikerna måste sätta mål som visar att näringslivsfrågor är viktiga och tjänstemännen måste arbeta mot målen. Omgivningens attityder påverkar också. Därför måste kommunen bli bättre på att berätta varför man gör på ett visst sätt, säger Ulrika Riseby.
Fakta

Så vill kommunen lyfta det lokala företagsklimatet

Enligt kommunallagen får en kommun allmänt främja näringslivet. Däremot är stöd till enskilda företag inte tillåtet. Det här säger sig kommunen ha gjort de senaste åren.

• Inrättat en företagslots som ska förenkla kontakten med kommunen och se till att företagarna vid ett och samma tillfälle träffar rätt personer för sitt ärende.

• Kommunen har bildat ett näringslivsråd med representation från kommunen och näringslivet. Syftet är att främja dialogen och stärka näringslivsutvecklingen.

• För att mäta myndighetsutövningen deltar Svedala i branschorganisationen SKL:s undersökningen ”Löpande insikt”, där servicen till företagare som har varit i kontakt med kommunen mäts med syfte att öka förtroende och effektivitet. Kommunen deltar även i SKL:s årliga mätning av företagsklimat.

• Samarbete med Nyföretagarcenter Syd som erbjuder rådgivning och kompetensutveckling för nystartade och mindre företag.

• För att utveckla besöksnäringen drivs utvecklingsprojektet Destination Svedala.

• Täta företagsbesök, synliggörande av lokala företag i sociala medier och i nyhetsbrev.

• Arrangerande av och medverkan vid näringslivsträffar.

• Detaljplaner i olika områden har ändrats för tillåtande av handel för att stimulera nyetableringar.

• Utbildning av politiker och tjänstemän för att förbättra servicen till näringslivet.

• I dialog med näringslivet har arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi påbörjats

Gå till toppen