Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Bostäder ska ses som en social rättighet istället för som enbart en handelsvara.”

Vi ska samarbeta med näringslivet i Malmö. Det handlar om markpolitik, hur staden planeras och stadens allmännyttiga bostadsbolag. Samtidigt behövs nya nationella krafttag för att skapa en offensiv och jämlik bostadspolitik. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L), kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande i Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

FN:s speciella rapportör för rätten till bostad, Leilani Farha, var i Malmö i höstas. Nu har kommunledningen i Malmö beslutat att ansluta sig till FN-initiativet The Shift, en global rörelse under hennes ledning.

Bild: Hussein El-alawi

Annons

Rätt till bostad är stadgad såväl i Sveriges grundlag som i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. I Malmö går vi nu samman med andra städer och organisationer i The Shift och verkar för att detta ska förvandlas till verklighet för alla.

Att människor har en bostad är också centralt för att få bukt med andra problem i samhället såsom otrygghet, arbetslöshet och skolsegregation.

Runt om i världens städer hotar bristen på social bostadspolitik fortsatt tillväxt och välfärd. Bostäder blir allt mer oåtkomliga för låg- och medelinkomsttagare. Hemlösheten ökar och på vissa håll i världen utarmas stadskärnor på bostäder till följd av att hela kvarter köps upp för att hyras ut till turister.

Enligt FN:s speciella rapportör för rätten till bostad, Leilani Farha, har bostaden utvecklats till världens största marknad värderad till 163 biljoner kronor. Ett värde som är tre gånger större än världens samlade BNP.

Annons

Annons

Rätten till bostad är central för människors välbefinnande. Men efter decennier av brister i bostadspolitiken har allt fler människor svårt att få en egen bostad. En fortsatt hög befolkningstillväxt kombinerat med bostadsbrist och risken för minskat bostadsbyggande gör att läget är allvarligare än på länge.

Malmö är en ung och global stad där det bor relativt många människor som har låg inkomst. Hemlösheten ökar samtidigt som tre av fyra inte har någon annan problematik än att de inte har råd med en egen bostad. Lägg därtill alla tusentals Malmöbor vars liv påverkas negativt av dagens bostadsbrist, till exempel unga som tvingas bo kvar hos sina föräldrar.

Politiker, näringslivet och den offentliga sektorn måste hjälpas åt för att vända utvecklingen och styra mot att alla ska ha tillgång till en egen bostad.

Mycket av det som påverkar byggandet styrs på nationell nivå, till exempel landets ekonomiska politik och möjligheten att stifta lagar. Samtidigt visar sig dagens brist på fungerande bostadspolitik allra tydligast i städerna. Därför behöver politiker, näringslivet och den offentliga sektorn på lokal nivå gå i bräschen för att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Kommunledningen i Malmö har beslutat att, som första svenska stad, ansluta sig till FN-initiativet The Shift. Det är en global rörelse under ledning av Leilani Farha, som syftar till att åstadkomma ett perspektivskifte där bostäder ses som en social rättighet istället för enbart en handelsvara.

Annons

I organisationen United Cities and Local Governments, UCLG, ska Malmö tillsammans med städer som Amsterdam, Montreal, Barcelona och Berlin bidra till The Shift genom att bland annat arbeta för att:

Annons

• Beslutsfattare på olika nivåer ska inse vikten av en social bostadspolitik.

• Lokala innovativa lösningar som gör att fler ska kunna få en egen bostad.

• Utbyta erfarenheter och metoder för att fler ska kunna få en egen bostad.

Inom ramen för Malmös arbete med The Shift ska vi samarbeta med näringslivet i Malmö för att hålla i ett bostadsbyggande som nu går för högtryck, i hela staden. Det handlar om markpolitik, hur staden planeras och att jobba med stadens allmännyttiga bostadsbolag MKB.

Vi ska bedriva en aktiv politik för hållbar stadsutveckling med fokus på att bryta bostadssegregationen och bygga en blandad stad med blandade upplåtelseformer. Men vi ska också jobba för att hitta lösningar för att fler ska kunna få en egen bostad, se till att det byggs bostäder som fler har råd med.

Vi ser staden som en demokratisk arena som ska planeras med – och för – de människor som bor, besöker och verkar i den. Sådana städer erbjuder bäst livskvalitet och attraherar människor, idéer och företag.

Samtidigt är det för oss uppenbart att det behövs nya nationella krafttag för att skapa en offensiv och jämlik bostadspolitik. Därför kommer vi att driva på för att riksdagens partier tar sitt fulla ansvar och når nödvändiga uppgörelser inom bostadssektorn där Malmös och Malmöbornas behov tillgodoses.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Roko Kursar

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Roko Kursar (L) är kommunstyrelsens vice ordförande i Malmö.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan