Annons

Annons

Annons

Annons

opinionKlimatförändringar

Aktuella frågor
”Genom forskning och utbildning kan Lunds universitet göra störst skillnad när det gäller hållbarhet.”

Istället för att hamna i lokala diskussioner som riskerar att bli kontraproduktiva bör anställda och studenter prata mer om hur Lunds universitet kan driva radikala globala förändringar genom forskning, utbildning och innovativt tänkande och handlande. Det skriver Torbjörn von Schantz, Sylvia Schwaag Serger och Susanne Kristensson, rektor, prorektor respektive universitetsdirektör vid Lunds universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Examen vid Lunds universitets internationella miljöinstitut.

Bild: Ingemar D Kristiansen

Annons

Omvärlden, anställda och studenter ställer allt högre krav på Lunds universitet när det gäller miljötänkande och hållbarhet. Nu senast påpekar ett antal forskare och lärare att universiteten bör visa vägen i klimatfrågan och halvera sina utsläpp på fem år (Aktuella frågor 18/4).

Även om hållbarhet länge har varit något som universitetet arbetat med är det tydligt att hållbarhetsfrågan är en ödesfråga, inte bara för universitetet utan för hela samhället. Unga marscherar och demonstrerar över hela världen.

Lunds universitet gör många saker på övergripande nivå: startade för många år sedan nätverket Hållbarhetsforum, har nya reseföreskrifter, en miljöhandlingsplan, alla fonder i fossilfria placeringar och en tvärvetenskaplig forskarskola inom Agenda 2030.

Annons

Annons

Men det är genom forskning och utbildning och tillhörande samverkan universitetet kan göra störst skillnad när det gäller hållbarhet – för samhället, nationellt och internationellt.

Lunds universitet får betydande forskningsanslag och har flera starka forsknings- och utbildningsmiljöer inom området och internationella forsknings- och utbildningssamarbeten spelar stor roll för att nå global hållbarhet. Därför är också antalet resor – även med flyg – många på Lunds universitet.

Istället för att hamna i lokala diskussioner som riskerar att bli kontraproduktiva bör anställda och studenter prata mer om hur Lunds universitet kan driva radikala globala förändringar genom forskning, utbildning och innovativt tänkande och handlande.

Eftersom Lunds universitets forskare genererar mycket ny kunskap om klimat och hållbarhet vore det konstigt om anställda och studenter inom universitetet inte lever som de lär. Men forskningsresultat är inte så enkla – forskare studerar olika saker och förslagen på lösningar kring hur man bäst arbetar för att nå hållbarhet är inte samstämmiga. Forskningsresultat behöver sättas in i sammanhang, flera perspektiv måste kunna föras fram och därför är tvärvetenskap och samverkan viktigt.

Lunds universitet är även arbets- och studieplats åt tiotusentals personer. Under sin arbets- och studietid använder de lokaler, köper produkter och reser – både till och från arbete respektive studier. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare ska universitetet därför säkerställa att alla kan fatta hållbara beslut under sin arbets- och studietid. Det ska vara enkelt för dem som vill göra klimatsmarta inköp och resor eller ersätta resande med digitala möten samt hitta hållbara produkteri kaféer och restauranger. Lokalerna ska vara energieffektiva. Inom universitetet pågår ett arbete för att se över planeringen så lokalerna kan utnyttjas så effektivt som möjligt.

Annons

Annons

När det gäller resande anger nya föreskrifter att tjänsteresor ska planeras och genomföras på ett sådant sätt att negativ påverkan på miljön begränsas i största möjliga mån. Det innebär att energianvändning och klimatpåverkande utsläpp ska minimeras. I första hand bör färdmedel med fossilbränslefria drivmedel väljas.

Universitetets fakulteter har tagit initiativ till långtgående mat- och resepolicyer. För att inspirera fler skissar vi i universitetsledningen på ett trepunktsprogram. För den mängd koldioxidutsläpp som universitetsledningen indirekt genererar vid flygresor årligen ser vi över möjligheten att köpa in motsvarande mängd förnybart flygbränsle, måltider som ledningen står för ska vara hållbara och ledningen ska kompetensutveckla sig när det gäller hållbarhet.

För att ytterligare få hållbarhet att genomsyra all verksamhet tar nu en arbetsgrupp med forskare fram en övergripande strategi med tillhörande handlingsplan. Men det behövs mer än policyer och riktlinjer – alla måste ta ett individuellt ansvar och ju fler initiativ och idéer som genomförs på alla nivåer, desto bättre.

Torbjörn von Schantz

Sylvia Schwaag Serger

Susanne Kristensson

Torbjörn von Schantz är rektor vid Lunds universitet.

Sylvia Schwaag Serger är prorektor vid Lunds universitet.

Susanne Kristensson är universitetsdirektör i Lund.

Annons

Annons

Till toppen av sidan