Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skolan brast i stödet till svaga elever

Upprepade anmälningar fick Skolinspektionen att rycka ut på kontrollbesök till Naverlönnskolan i Svedala.
Nu får skolan allvarlig kritik av Skolinspektionen för att ha brutit mot skollagen och låtit bli att utreda behovet av särskilt stöd till ett flertal elever som halkat efter i undervisningen.

Skolinspektionen besökte Naverlönnskolan i våras och intervjuade mer än hälften av lärarna om förhållandena på skolan. Svaren och uppgifter i skolans dokumentation avslöjade allvarliga brister.Bild: Hussein El-Alawi
Det var i våras som Skolinspektionen gjorde en riktad tillsyn på skolan. Besöket gjordes eftersom myndigheten tagit emot information om så allvarliga brister att inspektion på plats var nödvändig.
Riktade tillsyner är mindre vanliga. Förra året gjorde Skolinspektionen sådana på 69 av landets cirka 4 800 skolor.
Orsaken till besöket på Naverlönnskolan var flera anmälningar från föräldrar om brister i anpassning av undervisningen och särskilt stöd för svaga elever.
Skolinspektionen kritiserar nu skolan och kräver bättring.
Lärarna på skolan har visserligen försökt stötta extra inom den vanliga undervisningen när elever halkat efter. Men om det inte räcker för att bli godkänd säger skollagen att elevens behov av ytterligare stöd snabbt ska utredas.
Detta för att rätt insatser ska sättas in i tid och för att eleverna inte ska halka efter i undervisningen.
Men det har inte fungerat på Naverlönnskolan. Enligt Skolinspektionen har lärare berättat att elever utretts först sedan de redan fått underkänt betyg i något av ämnena engelska, svenska eller matematik.
Elever som blivit underkända i andra ämnen har i vissa fall inte utretts alls. Ibland har elever haft underkänt två eller tre terminer i rad i olika ämnen utan att stödbehoven utretts.
Stickprovskontrollerna omfattade cirka 200 av skolans drygt 600 elever. Bland dem hittade inspektörerna ett tiotal fall där skolan brustit.
Enligt Svedalas grundskolechef Lise-Lott Nilsson arbetar man sedan slutet av vårterminen på att göra de förändringar som krävs.
– Vi välkomnar Skolinspektionens tillsyn eftersom den ger oss möjlighet att utvecklas. Vi kommer att uppfylla kraven.
Hon förklarar bristerna med att det funnits oklarheter i tolkningen av hur snabbt skollagens krav på utredning av behov av särskilt stöd ska uppfyllas.
Svedala ligger lågt när det gäller lärartäthet och ekonomiska anslag per elev. Har det påverkat?
– Det stämmer. Men det är bara två av flera faktorer som avgör. Vi har en väldigt hög kompetens bland personalen, hög andel behöriga lärare, en bra organisation och bra rutiner. Jag tycker att vi har tillräckliga resurser och förutsättningar.
När betygen för avgångseleverna i Svedala kommun presenterades i juni hade andelen gymnasiebehöriga på Spångholmsskolan och Klågerupskolan ökat. Medelbetygen var antingen högre eller ungefär oförändrade på de två skolorna.
Men på Naverlönnskolan sjönk medelbetygen kraftig jämfört med 2018 och en lägre andel elever fick behörighet till gymnasieskolan.
Finns det ett samband mellan detta och de brister som påpekats av Skolinspektionen?
– Studieresultat påverkas av många fler faktorer än enbart hur snabbt utredningar görs om behov av särskilt stöd. På Naverlönnskolan har vi främst misslyckats med ett antal pojkars resultat. Problemen har funnits med redan sedan årskurs sex. Deras har resultat har förbättrats sedan dess. Men vi har inte nått ända fram, säger Lise-lott Nilsson.

Färre men mer välutbildade lärare i Svedala

Utfall för Svedala 2018 samt (genomsnitt för svenska kommuner)Placering bland landets 290 kommuner 2018
Anslag i kronor per grundskoleelev101  948 (110 649)230
Lärartäthet (Antal elever per lärare)13,2 (11,8)236
Andel behöriga lärare i procent84,1 (69,2)9
Källa: Databasen Kolada
Gå till toppen