Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Ska Sverige lyckas med att öka landets självförsörjningsgrad behöver jordbruksmarken skyddas innan det är för sent.”

När städer som Malmö, Lund och Helsingborg har behov av fler bostäder och mer industrimark borde det oftare gå att lösa genom samverkan med närliggande kommuner. Det skriver Maria Gardfjell, Anne-Marie Lindén och Lena Östholm Munkberg, Miljöpartiet.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bygget av Emporia i Malmö. Etablering av nya shoppingcenter motsvarande behovet för 19 miljoner invånare planeras just nu i Skåne, enligt Anders Larsson vid SLU, skriver artikelförfattarna.

Bild: Jenny Leyman

Annons

Coronapandemin har försatt Sverige och världen i en allvarlig kris där ovissheten är stor.

Det är självklart att politiker fokuserar på att hejda smittspridningen, stärka sjukvården och de sociala skyddsnäten, stödja människors ekonomiska situation och se till att företagare får en chans att klara sig. Men samtidigt som åtgärder nu genomförs går det redan att dra lärdomar och börja fundera på framtida beredskap för kommande kriser.

Alla politiker har ett gemensamt ansvar för hur det svenska samhället och jordbruket kan bli mindre sårbart och mer hållbart över tid. Riksdagen har antagit en livsmedelsstrategi som slår fast att den totala livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka.

Redan har alltför mycket av Sveriges åkermark förstörts genom att den använts till vägar, parkeringsplatser och byggen.Nu riskerar delar av landet bästa jordbruksmark att bebyggas för att städer ska växa.

Annons

Annons

Etablering av nya shoppingcenter motsvarande behovet för 19 miljoner invånare planeras just nu i Skåne, enligt docent Anders Larsson vid SLU. Den regionala utvecklingsstrategin måste slå fast att livsmedelsproduktion värderas högre än storstädernas shoppingcenter och villamattor.

Vi anser att kommunerna måste ta ett bostadspolitiskt ansvar och se till att bostäder byggs. Men jordbruksmark och dricksvatten måste också ges ett starkare skydd.

Sveriges självförsörjningsgrad är enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, cirka 50 procent medan Finland ligger på 80 procent och har ett uppbyggt beredskapslager för 12 månader.

Sverige är ett rymligt land, marken är internationellt sett billig och det finns inga lagar och regler som gör det fördelaktigt att planera ytsnålt. Det finns heller ingen nationell samordning av hur marken ska användas som i de flesta andra EU-länder.

En nationell samordning av markanvändningen skulle kunna vara i konflikt med Sveriges kommunala självstyre, men en samordning är nödvändig. När städer som Malmö, Lund och Helsingborg har behov av fler bostäder och mer industrimark borde det oftare gå att lösa genom samverkan med närliggande kommuner. På så sätt får mindre orter en möjlighet att växa sig starka.

När marken väl bebyggts eller asfalterats går den aldrig att återställa. Idag har kommunerna inget stöd i lagen för att stoppa exploateringen av jordbruksmark.

År 2013 föreslog Jordbruksverket en skärpning av plan- och bygglagen, PBL, och Miljöbalken för att ge länsstyrelserna ökade möjligheter att ingripa och stoppa exploateringen. Men förslaget fick inget gehör hos riksdag och regering. Därmed förstörs en allt större del av landets jordbruksmark.

Annons

Annons

I Helsingborgs förslag till Översiktsplan 2021 avsätts minst 550 hektar, det vill säga 5,5 kvadratkilometer eller 1 100 fotbollsplaner, till bebyggelse och verksamheter. Motsvarande siffror för Ängelholm, enligt den beslutade Översiktsplan 2035, är 505 hektar.

Miljöpartiet vill bygga täta städer och byar med insprängd grönska för att gynna klimatet. Utspridda villamattor och ytor belagda med asfalt och betong är några av de största hoten mot en hållbar utveckling. Vi vill att det ska byggas trivsamma, täta städer med hänsyn till de bostäder som finns idag. Befintliga stadsdelar och byar behöver utvecklas med fler bostäder, service och mötesplatser. Lägenheter behöver byggas även i byar så att äldre och yngre har möjlighet att bo kvar på landsbygden.

Hur städer byggs är avgörande för framtiden. Stuttgart är till ytan ungefär så stort som Västerås men har mer än fyra gånger fler invånare. Detta visar att det går att bygga tätt och ändå trivsamt.

En stor del av ansvaret för klimatet ligger i händerna på politiker på alla nivåer. Även vi som är lokala politiker behöver vidga våra vyer och tänka hela Sverige och globalt.

Vi vill stärka den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft, från jord till bord,och satsa på svenska lantbruk och livsmedelsföretag. Sverige blir starkare med mat producerad med omtanke, fossilfrihet, ekologisk produktion, mer biologisk mångfald i jordbrukslandskapet, digitalisering och ökad förädling av olika livsmedel. Både små och stora svenska lantbruk behövs inom alltifrån grönsaks- och spannmålsodling till mjölk- och köttproduktion. Ska Sverige lyckas med att öka landets självförsörjningsgrad behöver jordbruksmarken skyddas innan det är för sent.

Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot och första vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Anne-Marie Lindén, ordförande för Miljöpartiet i Ängelholm.

Lena Östholm Munkberg (MP), ersättare i Helsingborgs kommunfullmäktige.

Annons

Annons

Till toppen av sidan