Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
"Ska världen ha en chans att lindra klimatförändringarna, då måste vi följa uppsatta klimatmål."

Det är utmärkt att trafikverkets Lennart Andersson vill ha en dialog kring utvidgningen av E22 genom östra Lund. Men då bör han inte sända dubbla budskap, skriver tre företrädare för initiativet Bredda inte E22.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Framkomlighet för bilar blir inte den viktigaste frågan om klimatförändringarna inte hejdas.

Bild: Emil Langvad

Annons

I vår debattartikel på Aktuella frågor (25/8) rörande E22 i Lund, ställde vi frågor med anledning av det nya direktivet för dragningen av E22 genom östra Lund. I sitt svar (2/9) skriver verkets Lennart Andersson att Trafikverket gärna vill ha dialog med andra aktörer för att skapa förändring, och att det inte är Trafikverket på egen hand som minskar trafiken, ansvaret är delat.

Annons

Helt rätt. Men då bör inte Trafikverket sända motsägelsefulla budskap i den dialogen - att trafiken ska minska och samtidigt bygga ut vägar för ökad trafik. Trafikverket måste väl i sina dialoger med andra istället säga: "Nej, vi kan inte bygga ut den här vägen, för då missar vi klimatmålet." Eller ”vi litar på att ni tar ansvar för att minska trafiken, därför bygger vi inte ut vägarna”.

Annons

Trots att Lennart Andersson skriver att klimatmålet att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent senast 2030 är en central utgångspunkt för den statliga infrastrukturplaneringen så framgår det inte hur han anser att den nödvändiga minskningen ska ske. Utan tvekan är elektrifiering och biobränslen mycket viktiga åtgärder för att minska utsläppen på längre sikt. Men vare sig elvägar eller självkörande bilar kan räknas som klimatåtgärder med effekt innan 2030. Trafiken måste som vi skrev minska med runt 30 procent.

Lennart Andersson skriver också att regeringen konstaterat att helheten är avgörande - varje enskild åtgärd måste inte bidra till att uppfylla klimatmålen. Men om trafiken ska minska med 30 procent - fast inte i en stad med god och allt bättre kollektivtrafik, hög miljömedvetenhet och en stor befolkning inom pendlingsavstånd för elcykel - var ska trafiken minska då?

Vi har stor respekt för den överblick som direktören för Trafikverkets region syd har över olika projekt. Det är därför vi ställer oss frågande till varför han som chef gav andra direktiv för E6, trots ännu större trafikvolymer. Där har trafiken gjorts hanterlig utan utbyggnad, enligt ett reportage i Sydsvenskan (9/12 2018) med Jack Bårström, regional samhällsplanerare på Trafikverket. Om just detta ställde vi direkta frågor, om att sänka hastigheten och omkörningsförbud för lastbilar, som Lennart Andersson anmärkningsvärt nog inte alls besvarar. Det är såvitt vi vet en skyldighet enligt fyrstegsprincipen att pröva sådana åtgärder före utbyggnad.

Annons

Annons

Däremot kommenterar Andersson i positiva ordalag den spårväg som nu öppnas i Lund. Just den investeringen är en av anledningarna till att Trafikverket bör senarelägga igångsättning av projektet, och prova åtgärder som fartsänkning och omkörningsförbud under tiden. Då kan effekten av dessa åtgärder, av spårvägen och av våra ändrade resvanor efter coronapandemin utvärderas.

Denna vägplan är mycket ifrågasätt, den kan vara olaglig (rättsprövning har krävts och pågår) och den motverkar klimatmålen. Trafikverket är den statliga myndighet som ansvarar för transportsektorn och frågan vi ställer oss är om verket har för avsikt att vara en del av lösningen eller en del av problemet när det kommer till vår tids ödesfråga, den akuta klimatkrisen. Varför bara åberopa januariavtalet som slöts 2019, men inte den därpå följande klimatpolitiska handlingsplanen som regeringen tillsammans med C och L presenterade i december förra året? Där framgår att riksdagens beslutade klimatmål för transportsektorn ska vara vägledande för den nationella transportinfrastrukturplaneringen och att trafikökningen behöver anpassas efter klimatmålet och inte efter de prognoser om hur trafiken kommer att utveckla sig som idag ligger till grund för planeringen.

Ska världen ha en chans att lindra klimatförändringarna, då måste vi följa uppsatta klimatmål. Om inte Sverige, som av många i världen ses som en förebild inom miljöområdet, klarar att nå sina mål är det antagligen många som inte ens kommer att försöka. Om världstemperaturen höjs 4-5 grader är nog god framkomlighet för bilar inte det man kommer att oroa sig över - det är att överhuvudtaget upprätthålla ett civiliserat samhälle.

Cecilia Emanuelsson

Kerstin Johnsson

Jonas Holmberg

Cecilia Emanuelsson, Kerstin Johnsson och Jonas Holmberg företrädare för initiativet Breddainte E22.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan