Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
"Vi behöver eliminera de orimliga prisskillnaderna mellan Skåne och övriga Sverige."

Elbrist är möjligen inget stort problem för just Malmö, men väl för övriga Skåne. Det anser Anders Östlund, Björn Eisner och Anders Fredriksson, som förespråkar en effektkommission och efterlyser modernare styrmedel för en effektivare elmarknad i södra Sverige.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bristerna i svensk energipolitik är tydliga i Skåne, konstaterar skribenterna.

Bild: NST/Mats Roslund

Annons

I Sydsvenskan kunde vi på nyhetsplats den 18 september läsa ”Tillräckligt med el i Skåne”. Den positiva bild som målades upp gäller möjligen för Malmö, men inte för hela Skåne. Den oro som länge uttryckts kring den skånska elsituationen är både väldokumenterad och välgrundad. Region Skånes scenariorapport visar att elbehovet i Skåne förväntas öka med 3,3 TWh till 2040. Det motsvarar hela elbehovet i Malmö och Lund 2018.

Så hur är det, är situationen löst? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Frågan om elförsörjningen är komplex och det är lätt att snubbla redan i portgången. Skillnaden mellan effekt och energi är inte klar för alla. En förenklad liknelse kan göras vid en datafil. Energin motsvarar datafilens storlek och effekten hur lång tid det tar att ladda ned den.

Annons

Annons

De åtgärder som beskrivs i Sydsvenskan är kortsiktiga lösningar för mer eleffekt i Malmö. Detta i väntan på att Svenska kraftnäts förstärkningar av stamnätet - som hjälper Malmö - ska stå klara 2024. Det är en klen tröst för de aktörer som finns i exempelvis nordvästra Skåne.

Men frågan om elförsörjning är en fråga för hela regionen. Att vi redan idag upplever brist på effekt – och frekvensstörningar under sommaren 2020 - hänger främst samman med tre faktorer.

För det första växer våra städer snabbt och elberoendet ökar. Det gäller även våra transportsystem som nu elektrifieras. Därtill kommer nya aktörer i form av serverhallar och ökad elanvändning inom industrin.

För det andra medger inte regelverket att elnät byggs för en potentiell efterfrågan, utan endast för det som efterfrågas för stunden. Elnätförstärkningar kommer så att säga alltid i efterhand.  Eller annorlunda uttryckt: de nät vi tillåts bygga idag kommer att vara otillräckliga imorgon.

För det tredje så prissätts inte effekt. Det gör att elkunder, stora som små, saknar incitament för att aktivt bidra till att kapa effekttoppar.

Utöver detta måste vi förstå hur viktiga våra anläggningar för lokal elproduktion är. Dessa kraftvärmeverk, som producerar el och fjärrvärme samtidigt, fungerar som lokala energikällor som delvis ersätter behovet av el från stam- och regionnäten. Dessutom minskar fjärrvärmen behovet av el för uppvärmning och återvinner energi ur sådant som annars går till spillo.

Annons

För att kunna jobba proaktivt och bygga kunskap kring elförsörjningen i Skåne föreslår vi att en effektkommission tillsätts. Effektkommissionen ska samla alla nyckelintressenter med målet att trygga Skånes långsiktiga elförsörjning, bland annat genom att:

Annons

Värna och utöka lokal, planerbar elproduktion. Lokalt producerad el är ett mer resurseffektivt sätt att hantera effektutmaningen än att enbart fokusera på utbyggda och förstärkta elnät.

Påskynda arbetet med att förverkliga lokala effektmarknader för att ge elanvändare incitament att bidra i effektutmaningen. De EU-stödda pilotprojekten Switch och CoordiNet är bra ansatser men pågår bara till 2022. Effektkommissionen måste verka för ett regelverk där permanenta marknadsplatser blir ett självklart inslag för att lösa effektfrågan. Att flytta på effekt är alltid mer effektivt sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv än att producera ytterligare ny effekt.

Föreslå moderniseringar av intäktsregleringen för att ge nätägare möjlighet att utveckla och driva våra elnät effektivt. Nuvarande reglering belönar i princip bara ”grövre kablar”. En modern reglering tillåter alternativ till konventionell nätteknik, till exempel lagring som gör att effekt och nätbelastning kan flyttas eller omfördelas över tid.

Sist men inte minst måste effektkommissionen enas om en strategi för att eliminera de orimliga prisskillnaderna mellan elområde 4, där Skåne ingår, och övriga Sverige. Det är en nödvändighet för att bibehålla och stärka det skånska näringslivets konkurrenskraft.

Inte någonstans är bristerna i svensk energipolitik så synliga som i Skåne. Det är dags för ledarskap, kraftsamling och en enad skånsk röst i energifrågan. Och den ska tala för hela Skåne, inte bara för Malmö.

Björn Eisner

ordförande Öresundskraft

Anders Östlund

vd Öresundskraft

Anders Fredriksson, Public Affairs, Öresundskraft

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan