Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Skuldberget växer när Vellinge bygger för framtiden

Mångmiljoninvesteringar i skola och omsorg, försäljning av kommunala bolag och markreserver – eller ett skuldberg som växer med närmare en miljard. Nu avgörs nästa års budget i Vellinges fullmäktige.
Sydsvenskan har gått igenom sju partiers förslag på satsningar och sparkrav.

Nästa år förväntas Vellinge kommun göra ett resultat på 46,9 miljoner. Pengar som i nästa led används för investeringar, och som också ligger till grund för hur mycket Vellinge behöver låna för sina projekt, menar kommunalrådet Carina Wutzler. ”Man kan låna om man har tillgångar, och vi har både markreserver och värdena i de fastigheter vi bygger”, säger hon.Bild: Hussein El-alawi
Moderaternas budget för 2021 har omtalats i månader på grund av en enda mening. Den om ”förändrad inriktning för Falsterbo Strandbad”, som blev upptakten för höstens debatt om Naturum och konsthallens framtid. Men de ekonomiska kalkylerna för nästa år innehåller också en rad andra satsningar – investeringar som omfattar drygt 320 miljoner.
Tunga poster handlar om utbyggnaden av förskolan Skanörsgården och uppstarten av de planerade grundskolorna i Hököpinge och Höllviken. När elevantalet växer vill M också skjuta till närmare tolv miljoner till utbildningssektorn, förstärka elevhälsan med en tjänst och prioritera satsningen på förstelärare.
Under 2021–22 beräknas driftskostnaderna för S:t Knuts vård- och omsorgsboende i Falsterbo öka med 6,5 miljoner, i väntan på att utredningen om att överföra verksamheten till ett kommunalt vårdbolag blir klar. ”Det är kopplat till ett nytt avtal, där vi inte gett avkall på bemanningskraven utan ska erbjuda en kvalité för de som bor där”, säger Carina Wutzler (M).Bild: Emil Langvad
Fram till 2024 kommer andelen Vellingebor över 80 år i princip att fördubblas, till runt 3 000 personer. En stor del av omsorgsnämndens omkostnader gäller utökade hemtjänsttimmar, men även insatser för personer som behöver stöd inom LSS och socialpsykiatrin. En annan tung post handlar om ökade driftskostnader för det skandalomsusade äldreboendet S:t Knut, som Sydsvenskan rapporterat om senaste året.
När det gäller vägar och kollektivtrafik utmärker sig två projekt. Det handlar dels om bygget av den kraftigt försenade centrumgatan vid Norra infarten i Vellinge tätort, dels om trafikåtgärder och nya hållplatser för superbussen som ska börja rulla om ett år. M skjuter också till en miljon för att äldre Vellingebor ska få gratis kollektivtrafik, en satsning som kommunens seniorföreningar kämpat för i många år.
Skattesatsen, som legat på samma nivå sedan 2006, förblir 18,50 kronor. Samtidigt förväntas låneskulden – som också omfattar de kommunala bolagen – öka med närmare en miljard under åren 2021–23. Skulden kommer då totalt att uppgå till 3,4 miljarder.
– Det krävs att man har ett positivt resultat, så att vi klarar att egenfinansiera projekten till minst 50 procent. Men vi lånar inte till drift, säger Carina Wutzler.
Varför väljer ni att låta skatten vara oförändrad och låna istället?
– Man bygger ju också för framtida generation – det är mer rimligt att man fördelar kostnaderna utifrån de som ska använda byggnaderna över tid.
Fakta

Stora satsningar 2021 i M-budgeten

Ny grundskola Hököpinge: 50 miljoner (totalutgift 300 miljoner)

Ny grundskola Höllviken: 50 miljoner (totalutgift 300 miljoner)

Om- och tillbyggnad Skanörsgårdens förskola: 30 miljoner (totalutgift 45 miljoner)

Norra infarten Vellinge: 22 miljoner.

Inköp av nya avfallskärl: 19 miljoner.

Utbyggnad av dagvatten i Hagaområdet, Skanör: 15 miljoner.

Regionala superbussar: 10 miljoner.

Projekt för skydd mot stigande havsnivåer: 7,2 miljoner.

Digital agenda, kommunövergripande projekt: 6 miljoner.

Satsning på naturslingor, aktiviteter i naturen, ökat stöd till föreningar: 1,6 miljoner.

”Det allra viktigaste nu är att vi kommer till rätta med kvalitetsproblemen i äldreomsorgen”, säger Henrik Thorsell, gruppledare i Liberalerna.Bild: Albin Brönmark
Även kommunens största oppositionspartier, Liberalerna och Sverigedemokraterna, vill satsa på målgrupperna barn och äldre i de tillägg man gjort till majoritetens budget.
Liberalerna vill bland annat öka personaltätheten på kommunens äldreboenden, prioritera inköp av läromedel i skolorna och införa en avgiftsfri kulturskola.
Där Moderaterna ser ett förväntat resultat på 46,9 miljoner nöjer sig Liberalerna med ett lägre – och fortsätter lobba för sitt vanliga argument: en skattesänkning till 18.30 kronor.
– En återbetalning till skattebetalarna av årets överskott. Varje generation får betala sina kostnader, säger gruppledare Henrik Thorsell.
För att dra åt svångremmen vill L slopa utbyggnaden av Norra infarten och satsningarna på superbussen, samt skjuta fram planerade investeringar i Hököpinges nya skola till efter 2023. Partiet vill också sälja av kommunala bredbandsbolaget Vellinge Stadsnät, liksom en stor andel av Vellingebostäders hyresrätter, industri- och butikslokaler.
– Stadsbostäder är en förlustaffär för skattebetalarna. Vellingebostäder ska först sälja av tillgångar tills det blir skuldfritt, därefter påbörja en ny fas och skapa attraktiva boenden för äldre, säger Henrik Thorsell.
”Vår stora hjärtefråga är att bevara kommunens jordbruksmark. Eftersom kommunen äger markreserven i syfte att exploatera på den vill vi sälja av den”, säger Karl-Johan Persson, gruppledare i Sverigedemokraterna.Bild: @imageAuthorName
Sverigedemokraterna vill bromsa både befolkningstillväxten och den snabba utbyggnadstakten i Vellinge. Inom skolan vill partiet införa mer svenskundervisning och fysisk aktivitet, inom omsorgen handlar förslagen om kostnadsfria trygghetslarm för äldre och att återta omsorgen i kommunal regi.
Partiets besparingsförslag går bland annat ut på att kommunen ska neka anvisning av nyanlända, minska alla politikerarvoden och sälja av kommunens markreserv i syfte att amortera av lån.
– Vi är stora motståndare till att bygga på jordbruksmark, och räknar med en besparing på 590 miljoner där, säger gruppledaren Karl-Johan Persson.
Fakta

Övriga oppositionspartiers satsningar:

Socialdemokraterna:

• Att alla nya grundskolor i Vellinge drivs i kommunal regi och att varje kommundel ska ha minst en kommunal förskola. S vill också arbeta för att öka personaltätheten och andelen behöriga lärare samt höja anslagen till elevhälsan.

• Ökad kollektivtrafik och fler cykelvägar mellan kommundelarna.

• Ett aktivitetshus för möten över generationsgränserna. Ett förslag att se över möjligheten att bygga upp Lindesgården i Vellinge tätort.

• Att det finns kommunala alternativ inom omsorgen, både för hemtjänst och vårdboenden.

Miljöpartiet:

Ny skattesats på 18,66 kronor. Höjningen ska ge utrymme att:

• Naturumsverksamheten vid Strandbaden ska fortsätta och förstärkas ytterligare, för att erbjuda en bred palett av arrangemang för främst barn och unga.

• Kulturverksamheten ska fortsätta vid Strandbaden.

• Helg- och sommarkort i kollektivtrafiken för gymnasieelever och en satsning på fler feriepraktikplatser.

• Ökat stöd till Kvinnojouren/Kvinnohuset och Brottsofferjouren.

• Utöka det ekonomiska stödet till de ideella föreningarna inom kultur- och fritid.

Centerpartiet:

• Använda riktade statsbidrag för skolsatsningen ̈Skollyftet 2021–2023 ̈, med ett tillskott på 32 miljoner/år.

• Att behålla Naturum på Strandbaden, medan utredning och detaljplan för ett mer omfattande besökscentrum med nytt hotell genomförs. Tre miljoner per år i max tre år.

• Öka digitaliseringskunskapen hos äldre via utbildningar och stöd, utveckla och anpassa utemiljöerna på äldre- och omsorgsboenden. Förbättra Vellinges LSS-boenden.

• Slopa ut- och ombyggnaden av Norra Infarten i Vellinge tätort.

• Att arbetet med flytt av Lilla Hammars återvinningsstation påskyndas.

Kristdemokraterna:

• Installera ordningsvakter i förebyggande syfte att förhindra problemen med skadegörelse, droghandel, rån och misshandel.

• Inrätta en upphandlingsenhet för att säkerställa att kommunens resurser används på rätt sätt.

• Att delar av de riktade statsbidragen som kommunen får i pandemins spår går till de äldre. Att föreningslivet, frivilligorganisationer eller kommunala enheter (bibliotek, sporthallar, simhallar) ersätts för fria aktiviteter som erbjuds till seniorer. Inrätta en tjänst som äldreombudsman.

Gå till toppen