Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Friskt vatten i kranen kräver modiga beslut av Skånes politiker.”

Klimatförändringar, ökad befolkning och skarpare miljökrav gör att behovet av att på kort tid rusta upp och investera i nya vattenledningar och anläggningar i Sverige har ökat från 16 till 23 miljarder kronor per år. Det skriver fyra företrädare för branschorganisationen Svenskt Vatten.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Översvämningar och höjda vattennivåer hotar enskilda fastigheter, städer och tätorter på ett annat sätt än tidigare. Det har inte minst Skåne smärtsamma erfarenheter av från det stora skyfallet under augusti 2014, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson / TT

Annons

Skåne står inför enorma utmaningar för att i framtiden klara att leverera rent och friskt vatten i de mängder invånarna är bortskämda med. Därför krävs det kloka och långsiktiga investeringsbeslut från kommunpolitiker innan det är för sent.

De flesta människor i Sverige är vana vid att kunna få friskt vatten i kranen, dygnet runt, året om. I nästan obegränsad mängd och till en kostnad som få ens reflekterar över.

När vattnet använts till tvätt, disk, mat och dusch verkar många tro att det på något automatiskt sätt försvinner, renas och skickas ut i kretsloppet igen. Men det är ingen självklarhet. Stora investeringar behövs för att det ska fungera även i framtiden.

En ny rapport från Svenskt Vatten, Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp – 2020, visar att på bara några år har behovet att rusta upp och investera i nya ledningar och anläggningar ökat från 16 till 23 miljarder kronor per år i Sverige. Det beror på klimatförändringar, ökad befolkning och skarpare miljökrav.

Annons

Annons

Det är hög tid att kommunerna moderniserar den infrastruktur som till stor del ligger osynlig under jord och som är nödvändig för att Sverige ska kunna hålla dagens standard och för att kommunerna ska kunna utvecklas och byggas ut vidare.

En stor del av infrastrukturen under städerna är gammal. Ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk som används idag byggdes ut med generösa statsbidrag under 50-, 60- och 70-talet. Nu är nya investeringar nödvändiga.

Klimatförändringar påverkar tillgången till rent vatten och ökar riskerna för skyfall och översvämningar. Översvämningar och höjda vattennivåer hotar enskilda fastigheter, städer och tätorter på ett annat sätt än tidigare. Det har inte minst Skåne smärtsamma erfarenheter av från det stora skyfallet under augusti 2014. Därför avsätter kommunerna stora summor till att göra plats för vattnet ovan mark och i avloppsnät. Men mer behöver göras inför nästa 100-årsregn.

Kommunerna har enligt lag skyldighet att leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten. För att klara det framöver måste de samarbeta.

I Skåne finns etablerade vattensamarbeten över kommungränser, men fler kommuner måste hitta gemensamma lösningar för att klara utvecklingen och de krav som ställs på exempelvis rening.

Svenskt Vatten bedömer att det behövs ett underlag på minst 50 000 invånare för att klara vatten och avlopp på ett hållbart sätt i framtiden. Krav på exempelvis läkemedelsrening medför stora kostnader. Ökad samverkan är nyckeln till att klara framtidens utmaningar.

Annons

Ökade kostnader kräver höjda taxor
. Landets kommunpolitiker behöver kraftigt höja avgifterna för vatten och avlopp i kommunerna, om det fortsatt ska finnas rent dricksvatten i kranarna och friska sjöar och hav.

Annons

Svenskt Vattens bedömning är att VA-taxorna i Sverige i snitt behöver fördubblas de närmaste 20 åren.

Det är nödvändigt att ansvariga kommunpolitiker förstår allvaret när det gäller den dolda infrastrukturen, ledningar och anläggningar, för dricksvatten och avlopp. Kommunpolitikerna måste fatta hållbara och långsiktiga beslut när det gäller de investeringar som behövs och finansieringen av dem. Belöningen kommer inte den här eller nästa mandatperiod, men genom att göra rätt val idag går det att slippa onödiga kostnader imorgon. Det krävs modiga beslut som ska ha bäring under resten av seklet.

Pär Dalhielm, vd för Svenskt Vatten

Elisabeth Unell (M), styrelseordförande för Svenskt Vatten

Ilmar Reepalu (S), styrelseledamot i Svenskt Vatten samt styrelseordförande i Sydvatten

Joel Olthed, styrelseledamot i Svenskt Vatten samt förbundsdirektör för VA SYD

Annons

Annons

Till toppen av sidan