Annons

Annons

Annons

opinionÖresundsförbindelser

Aktuella frågor
”Vi har kommit överens om hur vägen framåt för nya Öresundsförbindelser bör se ut.”

Vår uppfattning är att överskottet från Öresundsbron ska gå till satsningar på skånsk infrastruktur och att en betydande del ska gå till att bygga en Öresundsmetro. Det skriver Malmös och Region Skånes ledande politiker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är hög tid att gå vidare i arbetet med fler fasta förbindelser över Öresund, skriver artikelförfattarna.

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

I mer än 20 år har Öresundsbron mellan Danmark och Sverige bidragit till att de båda länderna, regioner och inte minst människor på båda sidor om Sundet har kopplats samman och kommit närmare varandra.

Även om coronapandemin tillfälligt har påverkat Öresundsintegrationen negativt måste Sverige och Danmark blicka framåt och planera för ökad handel och utbyte till gagn för båda länderna.

För svensk och skånsk del är det viktigt att få till en helhetslösning för transporter och resor till och från övriga Europa: en metrolinje mellan Malmö och Köpenhamn samt en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör (en HH-förbindelse). Båda behövs för att utveckla och ta vara på kraften i Öresundsregionen men också för att det ska finnas bra transportleder till övriga Europa från hela Sverige. Region Skåne och de större kommunerna i Skåne slöt därför en viktig överenskommelse 2015 där de enades om vilka framtida infrastruktursatsningar som har högst prioritet. Överenskommelsen innefattar en HH-förbindelse och en Öresundsmetro.

Annons

Annons

Nyligen överlämnade Trafikverket och dess danska motsvarighet Vejdirektoratet en utredning kring en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör till regeringarna i Danmark och Sverige. Den visar att en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör minskar restider, utökar arbetsmarknadsregionen och ökar tillgången till utbildning. Det finns ett behov av att knyta samman nordvästra Skånes och Danmarks arbetsmarknad.

HH-utredningen ger både den svenska och den danska regeringen en bra grund för att gå vidare i den process som innebär att en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg ska bli verklighet.

Det är nu också hög tid att också planera för en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn som kan avlasta Öresundsbron och göra så att fler klimatvänliga gods- och persontransporter kan ske med tåg.

Öresund utgör en port till övriga Europa och är central för transporter mellan Oslo och Hamburg. Dessutom ligger Skåne och Öresundsbron längs den så kallade ScanMed-korridoren som sträcker sig från Palermo i Italien till den finsk-ryska gränsen.

När Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar 2029 ökar kapaciteten för godståg mellan Skandinavien och Centraleuropa markant. Det skapar stora möjligheter för tillväxt och grön omställning, men medför också att en kraftigt ökad trafik sätter press på Skåne som genomfartsregion för svensk import och export.

En Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn avlastar dagens Öresundsbro från tågpendling. Det gör att fler godståg och långväga persontåg kan köras klimatsmart på Öresundsbron. Öresundsmetron ökar alltså Öresundsbrons kapacitet och fungerar som brons ”tredje våning”, under vatten.

Annons

Annons

Metron gör att en miljon fler människor inom en timmes restid kan nå andra sidan sundet och en halv miljon fler arbetsplatser.

Från Region Skånes och Malmö stads sida har vi nu kommit överens om några gemensamma principer för hur de nya Öresundsförbindelserna ska kunna förverkligas. Vår uppfattning är att överskottet från Öresundsbron ska gå till satsningar på skånsk infrastruktur och att en betydande del ska gå till att bygga en Öresundsmetro.

Regionstyrelsen har ställt sig bakom en avsiktsförklaring med önskan om att gå in som delägare i ett gemensamt svenskt-danskt HH-konsortium som lånefinansierar HH-förbindelsen med statliga garantier och huvudägarskap. På längre sikt kan Region Skånes intäkter från HH-förbindelsen användas för driftskostnader av metron.

Våra organisationer intensifierar nu sitt gemensamma arbete för en Öresundsmetro genom att bland annat utreda möjliga finansieringslösningar.

Vi uppmanar även regeringen att:

• Gå vidare i arbetet för ett beslut om att bygga en HH-förbindelse

Nästa viktiga steg i processen är att göra en så kallad lokaliseringsutredning.

• Ta initiativ till en dansk-svensk utredning om Öresundsmetron

För att framtidssäkra svensk export, bidra till en grön omställning och skapa förutsättningar för en fördjupad Öresundsintegration behöver de danska och svenska regeringarna fatta beslut om att tillsätta en mellanstatlig utredning om Öresundsmetron.

• Återinvestera Öresundsbrons överskott i skånsk infrastruktur, varav en betydande del i en Öresundsmetro.

Annons

Öresundsmetron kan komplettera och avlasta Öresundsbron. När lånen är återbetalda är det rimligt och logiskt att Öresundsbrons intäkter, likt majoriteten av trängselskatterna i Stockholm och Göteborg, stannar i regionen och att en betydande del återinvesteras i att bygga Öresundsmetron.

Annons

Med HH-utredningen på plats och Fehmarn bält-bygget igång finns ingen tid att spilla. Det är hög tid att gå vidare i arbetet med fler fasta förbindelser över Öresund.

Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Skåne

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Annette Linander (C), regionstyrelsens förste vice ordförande i Skåne

Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande i Malmö

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens andre vice ordförande i Skåne

Torbjörn Tegnhammar (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Malmö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan