Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Trygga och goda uppväxtvillkor stärker demokratin.”

Samhället har ett ansvar att ge barn och unga en framtidstro och en tro på demokratin. Det sker bland annat genom att ge dem trygga uppväxtvillkor och garantera dem delaktighet och inflytande över sina egna liv. Det skriver Anneli Hulthén, landshövding i Skåne, och Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Föreningen för kvinnans politiska rösträtt håller möte 1916. Foto: Okänd

Annons

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Trots att lång tid har gått behöver vi alla inse att demokratin inte är en självklarhet och att Sverige fortfarande står inför stora utmaningar.

En allvarlig utmaning för demokratin är den ökade ojämlikheten i uppväxtvillkor för barn och unga.

Länsstyrelsen i Skåne arbetar med kartläggningar av uppväxtvillkor för barn och unga i samtliga skånska kommuner. I arbetet har fyra områden identifierats där ett förebyggande och främjande arbete är centralt för en trygg uppväxt: familjen, skolan, närområdet och relationen till kamrater.

Ett förebyggande arbete minskar risken för missbruk, psykisk och fysisk ohälsa, kriminalitet och en ofullständig skolgång.

Annons

Genom att hela samhället går in för att förbättra barns och ungas uppväxt stärks också demokratin.

Annons

I årets mätning Trygga och goda uppväxtvillkor, som länsstyrelsen redovisar om en dryg månad, framgår bland annat:

• I fyra kommuner i Skåne når en femtedel av eleverna inte behörighet till gymnasiet. I de kommunerna har också barnfamiljer lägre medelinkomst än genomsnittet i Skåne.

• I nästan alla skånska kommuner är skillnaderna stora mellan hur flickor och pojkar har det i skolan. Flickorna mår sämre och pojkarna har lägre betyg.

• I de kommuner där medelinkomsten är högre är tillgången till fritidsaktiviteter ofta högre. I kommuner där fattigdomen är högre upplever barn och unga att otryggheten i närområdet är högre och att det är finns en större tillgång till alkohol och andra droger.

Kartläggningen ger flera exempel på ojämlika uppväxtvillkor som samhället behöver bemöta. När de ekonomiska klyftorna ökar blir det svårare för kommunerna att klara av sina uppdrag. I Skåne har anmälningarna till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och Skolinspektionen ökat de senaste åren.

Ojämlikheten ökar i hela Sverige. Antalet invånare som saknar marginal för oförutsedda utgifter har under de tio senaste åren ökat med nästan 300 000 invånare, enligt SCB:s undersökning av levnadsförhållanden.

När skillnaderna i ekonomi, skolresultat och fritidsmöjligheter ökar påverkar det barn och ungas möjlighet till ett gott liv, nu och när de blir vuxna.

Trygga och goda uppväxtvillkor skapar grunden för framtidstro och engagemang. Regeringen bedömer i sin strategi för en stark demokrati att det är särskilt angeläget att öka delaktigheten och att fördelningen av makt blir jämnare. Unga framhålls som särskilt viktiga i det arbetet.

Annons

Annons

På lokal och regional nivå finns möjlighet att förbättra förutsättningarna för barn och unga. Med kunskap och fakta kan kommunerna och andra aktörer agera.

Länsstyrelsen erbjuder ett riktat stöd till de kommuner i Skåne som har störst utmaningar. De får hjälp med att identifiera problem och hitta långsiktiga lösningar. Det kan till exempel handla om att se över arbetet med familjestöd, möjlighet till fritidssysselsättning, förstärkt genuskompetens i skolan eller möjligheter till läsning även utanför skolans lokaler.

Länsstyrelsen och kommittén Demokratin 100 år uppmärksammar årets jubileum bland annat genom att Demokratistugan, ett mobilt kunskapscenter som turnerar landet runt med en utställning som speglar olika delar av Sveriges demokrati, finns på Gustav Adolfs torg i Malmö mellan den 22 och 27 oktober. Vi välkomnar alla till stugan, och till de digitala sändningar som sker därifrån, men vi uppmanar särskilt alla som arbetar med barn och unga att ta med dem dit.

I Demokratistugan finns information om demokratins utveckling. Organisationer berättar om alltifrån barnkonventionen, rösträttskampen och allemansrätten till hbtqi-rättigheter och antirasism.

Demokratins införande har föregåtts av människor som har organiserat sig för rättigheter som måste försvaras varje dag.

Omfattande ojämlikhet påverkar samhället negativt och i förlängningen även delaktigheten i demokratin. Trygga och goda uppväxtvillkor stärker demokratin.

Annons

Samhället har ett ansvar att ge barn och unga en framtidstro och en tro på demokratin. Det sker bland annat genom att ge dem trygga uppväxtvillkor och garantera dem delaktighet och inflytande över sina egna liv.

SKRIBENTERNA

Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan