Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Den höga hemlösheten i Malmö är en angelägenhet för hela Skåne.”

Kommuner som Malmö och Helsingborg förser kranskommunerna med arbetstillfällen, och därmed skatteintäkter, samtidigt som de tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar för människor som inte lyckas ta sig in på arbets- eller bostadsmarknaden. Det skriver Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige behöver en nationell hemlöshetsstrategi, skriver Lena Wetterskog Sjöstedt.

Bild: Lars Brundin

Annons

Den höga hemlösheten i Malmö är en angelägenhet för hela Skåne. Därför vill Skåne Stadsmission att landets nya regering lyfter hemlöshetsfrågan till regional och nationell nivå. Hur hemlösa behandlas ska inte bero på vilken kommun de befinner sig i. Genom att samordna sina insatser mot hemlöshet kan de skånska kommunerna gemensamt ta ansvar för att inga barnfamiljer i Skåne ska sakna ett eget hem.

Sveriges Stadsmissioner har i rapporten Hemlös 2021, som släpps idag, granskat svenska kommuners hemlöshetsarbete och kan slå fast att de insatser som görs inte räcker till. Skåne Stadsmission efterlyser, liksom alla Sveriges stadsmissioner, en nationell hemlöshetsstrategi, men vi vill också se att de skånska kommunerna tar ett gemensamt ansvar för regionens arbete mot hemlöshet. Hur det är i en kommun påverkar ju hur det är i andra.

Annons

Annons

I många skånska kommuner ökar problemen med trångboddhet och strukturell hemlöshet, den hemlöshet som beror på fattigdom och bostadsbrist. Det ställer höga krav på kommunernas socialtjänst. Men lokala politiker möter det med att begränsa stödet så att endast hemlösa med omfattande sociala problem får stöd. I Malmö har politiker kunnat visa att antalet hemlösa minskar för varje år, men de verkar inte ha frågat sig hur det går för de människor, inte minst barnfamiljer, som inte syns i statistiken eftersom de inte längre får stöd från socialtjänsten. Vi som jobbar inom Stadsmissionen möter barn i utsatthet och ser att de påverkas såväl fysiskt som psykiskt. Unga vuxna från familjer med låga inkomster tvingas bo kvar hemma och trångboddheten påverkar möjligheten att lyckas med studier och yrkesliv.

I en så folkrik och sammanlänkad region som Skåne är det extra viktigt att arbetet mot hemlöshet samordnas.

Den politiska viljan att minska antalet hemlösa ser idag väldigt olika ut i de skånska kommunerna. Enskilda kommuners insatser blir verkningslösa om andra kommuner försvårar för svaga grupper genom att sälja ut allmännyttan och inte planera för överkomliga hyresrätter.

Hemlöshets- och bostadsförsörjningsfrågan måste precis som arbetsmarknadsfrågorna ske i regional samverkan. Kommuner som Malmö och Helsingborg förser kranskommunerna med arbetstillfällen, och därmed skatteintäkter, samtidigt som de tvingas ta ett oproportionerligt stort ansvar för människor som inte lyckas ta sig in på arbets- eller bostadsmarknaden. Regeringen bör därför flytta en stor del av de boendesociala frågorna från kommunal till regional och nationell nivå.

Annons

Annons

Skåne Stadsmission anser att:

Sverige behöver en nationell hemlöshetsstrategi, där kommunerna får i uppdrag att samordna sig i arbetet mot hemlöshet.

Kommunerna i Skåne måste tillsammans med ideella organisationer och privata bostadsbolag ta fram tydligt definierade mål och en tidsplan för att minska hemlösheten.

Stödet till människor som ligger i riskzonen för att vräkas måste stärkas i hela regionen.

Arbetet mot hemlöshet måste tydligare kopplas till landets arbetsmarknadspolitik. Den strukturella hemlösheten är starkt sammanlänkad med arbetslöshet och svag förankring på arbetsmarknaden.

Att Stadsmissionen efterlyser regionalt och nationellt ansvarstagande i hemlöshetsfrågan innebär inte att vi anser att kommuner kan luta sig tillbaka och peka finger åt varandra.

Varje kommun har det yttersta ansvaret för de människor som vistas där, och det är något som lokala politiker måste ta på allvar. De som i slutänden drabbas är människor, många av dem barn, som tvingas in i en utsatthet som sätter spår för livet. Det är dags att ändra på det.

SKRIBENTEN

Lena Wetterskog Sjöstedt, direktor på Skåne Stadsmission.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan