Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Hur använder vi den skånska jordbruksmarken – landets viktigaste – på bästa sätt?”

Att betrakta stora solcellsanläggningar som tillfälliga innebär att de får en genväg till den livsviktiga jordbruksmarken, skriver Ola Melin, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Solcellspark i Tågra utanför Sjöbo.

Bild: Bengt Arvidson

Annons

Anna Werner, vd för Svensk solenergi, hävdar att rättsläget är klarlagt och därmed bör det vara fritt fram för länsstyrelserna att godkänna solcellsparker på jordbruksmark. Hon hänvisar till en färsk dom i mark- och miljödomstolen i Växjö (Aktuella frågor 23/12 2021).

Men det är för tidigt att dra så långtgående slutsatser av en dom som är överklagad och ska prövas i högre instans.

Länsstyrelsen Skåne har de senaste åren sett en kraftig ökning av intresset för att bygga stora solcellsparker på skånsk jordbruksmark. I mitten av december skrev landshövding Anneli Hulthén därför ett brev till energiminister Khashayar Farmanbar (S) och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S). Syftet var att uppmärksamma regeringen på den intressekonflikt som uppstått mellan behovet av regional elproduktion och angelägen nationell livsmedelsproduktion. I brevet föreslår Länsstyrelsen:

Annons

Annons

Att lagstiftningen för större solcellsparker utreds.

Att det klargörs vilken prövning som framöver behövs för större solcellsparker.

Att det fastslås hur regional elproduktion och angelägen nationell livsmedelsproduktion, båda viktiga samhällsintressen, bör vägas mot varandra.

Idag krävs varken bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra solcellsanläggningar på mark. Länsstyrelsen hanterar anläggningarna genom en begränsad prövning, det vill säga samråd enligt miljöbalken (12 kap 6 §). Kommunerna har inte heller något större inflytande genom detta förfarande.

Dagens system fungerade tillfredsställande så länge det rörde sig om små anläggningar, men utvecklingen de senaste två-tre åren har gått från ansökningar som omfattar 1-5 hektar till 30-300 hektar per anläggning. Ansökningarna har också blivit fler. Konsekvenserna och påverkan på andra intressen är därför betydligt större än tidigare.

Länsstyrelsen Skåne delar Anna Werners uppfattning om att grön el utgör motorn i omställningen till ett hållbart samhälle. Fossilfri el och minskade koldioxidutsläpp är ett angeläget samhällsintresse. Men Länsstyrelsens uppdrag är att göra avvägningar mellan många samhällsintressen och då uppstår frågan: Hur använder vi den skånska jordbruksmarken – landets viktigaste – på bästa sätt?

Det råder redan stor konkurrens om den skånska åkermarken. Förutom att den ska producera livsmedel, görs anspråk på jordbruksmark när bostäder behöver byggas, företag expandera och infrastruktur anläggas. Med det ökande intresset för att bygga stora solcellsanläggningar på bördig jordbruksmark har konkurrensen hårdnat ytterligare.

Annons

Annons

Avgörande är hur tillfällig eller permanent markanvändningen är. Mark- och miljödomstolen i Växjö intar i den dom som Anna Werner refererar till en ny hållning: den anser att en solcellsanläggning är tillfällig eftersom den går att montera ned. I takt med att anläggningarna växer i storlek anser Länsstyrelsen att det är ett argument som blir alltmer teoretiskt. En jätteanläggning är en stor investering som låser markanvändningen under mycket lång tid framöver. Att betrakta stora solcellsanläggningar som tillfälliga innebär att de får en genväg till den livsviktiga jordbruksmarken. Länsstyrelsen vill med detta inte säga att större solcellsanläggningar är omöjliga i Skåne, men anser att det är rimligt att de prövas på jämbördiga villkor som annan långsiktig markanvändning.

SKRIBENTEN

Ola Melin, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan