Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Malmös segregation förklarar mer av arbetslösheten än andelen utrikes födda.”

I Malmö matchar befolkningens utbildning och kvalifikationer stadens näringsliv allt sämre. Det skriver Martin Andersson, ordförande i Malmö tillväxtkommission, och Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Malmö är en unik stad i Sverige med närhet till en huvudstad i ett annat land, ett kreativt näringsliv och en befolkning med stor mångfald. Samtidigt visar Tillväxtkommissionens första rapport på stora utmaningar, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Att en relativt stor andel av Malmös befolkning bor i invandrartäta områden tycks vara en mycket viktig faktor för att förklara Malmös höga arbetslöshet. Det visar den första rapport som levererats till Malmö Tillväxtkommission och som vi nu kan presentera.

Rapporten är författad av docent Martin Nordin vid Lunds universitet, och Tillväxtkommissionen är en oberoende kommission tillsatt av stadens kommunstyrelse. Målet är att ge kommunstyrelsen ett analytiskt och vetenskapligt grundat underlag med förslag för att på medellång och lång sikt förbättra stadens förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt. I kommissionen ingår 17 personer: forskare, företrädare för näringslivet och den ideella sektorn.

Annons

Jämfört med riket som helhet är arbetslösheten omkring 7 procentenheter högre i Malmö. Den nya rapporten visar att gapet mellan Malmö och riket hänger ihop med befolkningens åldersmässiga sammansättning och utbildningsnivå liksom det faktum att många i Malmö bor i invandrartäta områden samt näringslivets struktur.

Annons

Trots en stark tillväxt i Malmö saknar en stor del av stadens befolkning tillfredsställande kontakt med arbetsmarknaden. Arbetslösheten har framför allt ökat för utrikes födda från utanför Europa (och andra västländer) och för personer med grundskoleutbildning eller lägre. 
I Malmö matchar befolkningens utbildning och kvalifikationer stadens näringsliv allt sämre.

De senaste årens arbetsmarknadsutveckling för Malmö tycks delvis bero på förändringar i arbetspendlingen till Danmark. Den minskade efter finanskrisen 2008 och har inneburit att dessa Malmöbor söker de jobb som finns i staden.

I många kommuner med en stor andel utrikes födda är arbetslösheten hög. Men när man jämför med kommuner med lika hög, eller högre, andel utrikes födda utmärker sig Malmö. Skillnader i utbildning, men framför allt segregation förklarar mer av gapet när det gäller arbetslöshet mellan Malmö och övriga riket än vad skillnader i andelen utrikes födda gör. I andra storstäder bor inte en lika stor andel av befolkningen i invandrartäta områden.

Under senare år har tillväxten i Malmö främst skett inom högkvalificerade jobb. Samtidigt minskar de branscher som erbjuder lågkvalificerade jobb. Det är ett mönster som skiljer sig från Sveriges andra storstäder där även lågkvalificerade branscher växer. Dessutom är Malmös högkvalificerade jobb relativt lågbetalda.

Annons

Rapportens resultat visar att förbättrade kvalifikationer för utrikes födda och för personer med grundskoleutbildning är viktigt. Det framstår dock inte sannolikt att ett förbättrat utbildningssystem och mera effektiva arbetsmarknadsåtgärder ensamt kan lösa Malmös arbetsmarknadsproblem. Förutsättningarna för näringslivsutveckling och framväxt av nya branscher är centrala och handlar sannolikt om en bred palett av områden, som till exempel företagsklimat, incitament för entreprenörskap, rörlighet på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.

Annons

Malmö är en unik stad i Sverige med närhet till en huvudstad i ett annat land, ett kreativt näringsliv och en befolkning med stor mångfald. Samtidigt visar Tillväxtkommissionens första rapport på stora utmaningar.

De kommande rapporter som Tillväxtkommissionen hittills fattat beslut om att ta fram tar upp bland annat yrkesutbildning, kluster, samverkan och investeringar i Öresund, innovation och entreprenörskap i Malmö/Lund/Helsingborg, integration, självförsörjning och flykting- och anhörigas etablering på arbetsmarknaden. Ytterligare rapporter tillkommer.

Kunskapsunderlagsrapporterna utgör en viktig del i Tillväxtkommissionens uppdrag att ta fram förslag och rekommendationer till Malmö stads kommunstyrelse.

Rapporternas slutsatser förankras i kommissionen och diskuteras i en referensgrupp bestående av forskare, kommissionärer och representanter från organisationer samt tjänstepersoner från Malmö stads förvaltningar. 


SKRIBENTERNA

Martin Andersson, ordförande i Malmö Tillväxtkommission, professor i industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska högskola, professor i innovationsstudier vid Lunds universitet och forskare på Entreprenörskapsforum.

Martin Nordin, docent i arbetsmarknadsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan