Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Begreppet 'vård som inte kan anstå' bör avskaffas.”

Alla som nu flyr Putins bomber måste ha rätt till vård utifrån behov på samma sätt som alla andra som bor och vistas i Sverige. Det skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund, och Torsten Mossberg, ordförande i läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Läkare som ska göra en medicinsk bedömning och besluta om vårdinsatser vet inte hur de ska agera, om ”vård som inte kan anstå” innebär att de inte kan agera på ett sätt som de uppfattar som moraliskt rätt, skriver artikelförfattarna.

Bild: Claudio Bresciani/TT

Annons

Vård ska alltid ges efter behov, det är en grundläggande princip som läkare alltid utgår ifrån. Men tyvärr gäller det inte för dem som nu flyr Putins bomber över Ukraina och söker en fristad i Sverige. Riksdagen bör därför se över och avskaffa begreppet ”vård som inte kan anstå”.

Vuxna som flytt till Sverige har idag endast rätt till ”vård som inte kan anstå”. Begreppet, som finns i lagtexten, är otydligt och svårt att använda för läkare när de ska ta ställning till vilken vård som ska ges.

Begreppet är bredare än akutsjukvård, men det saknas en tydlig definition. Otydligheten riskerar att bidra till ojämlikhet och skapa etisk stress hos läkarna.

Läkare som ska göra en medicinsk bedömning och besluta om vårdinsatser vet inte hur de ska agera, om ”vård som inte kan anstå” innebär att de inte kan agera på ett sätt som de uppfattar som moraliskt rätt. Än svårare blir det om riktlinjerna i den region där de arbetar är otydliga eller otillräckliga.

Annons

Annons

Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att tydliggöra hur begreppet ska användas, men konstaterade också den att det är otydligt och svårt att tillämpa.

Det råder alltså enighet om att begreppet ”vård som inte kan anstå” försvårar för hälso- och sjukvården att göra rätt prioriteringar.

Läkare och övrig vårdpersonal måste utifrån sin expertkunskap varje gång de möter en patient avgöra vilken vård som ska ges. Det är inte rimligt att vårdpersonal på grund av ett otydligt juridiskt begrepp ska känna osäkerhet och etisk stress för att de vill ge vård som enligt deras professionella bedömning krävs.

Rätten till bästa möjliga hälsa är en mänsklig rättighet som gäller oavsett vilken juridisk status en person har. Principen om alla människors lika värde har därför en överordnad ställning i den svenska läkarkårens etiska plattform för prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Grunden i läkares yrkesetik är att sätta patienternas hälsa i första rummet.

Läkare har också enligt den egna kårens riktlinjer en etisk skyldighet att erbjuda varje patient vård med utgångspunkt enbart i den enskildes medicinska behov. Det måste självklart gälla även dem som flyr från krig.

Världens läkare har genom den internationella organisationen World Medical Association antagit en tydlig policy om vård för migranter: Vård ska alltid ges utifrån medicinskt behov, oavsett patientens juridiska status.

Annons

Alla som nu flyr Putins bomber måste ha rätt till vård utifrån behov på samma sätt som alla andra som bor och vistas i Sverige.

Landets regioner hanterar begreppet ”vård som inte kan anstå” på olika sätt. För att säkerställa ett nationellt likvärdigt omhändertagande och undvika ojämlikhet över landet krävs samordning och tydliga nationella riktlinjer.

Annons

Vi vet att den som flytt krig och kommer till Sverige ofta får ett tillfälligt boende tills en mer långsiktig lösning har ordnats. Flyktingarna måste alltså flytta mellan olika adresser och kanske regioner. Det gör att de som nu kommer från Ukraina kan börja få vård i en region för att sedan flytta till en annan del av landet och nekas samma vårdinsatser som de först hade rätt till.

Region Gävleborg går före och har beslutat att de som flyr krig ska ha rätt till samma vård som gävleborgarna själva. Gävleborg visar att det är möjligt, nu måste övriga Sverige följa efter.

Läkarförbundet vill att regering och riksdag föreslår och genomför lagändringar, där begreppet “vård som inte kan anstå” avskaffas. Rätt till vård efter behov ska vara en mänsklig rättighet.

SKRIBENTERNA

Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.


Torsten Mossberg, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan