Annons

Annons

Annons

opinionLund

Aktuella frågor
”För att klimatomställningen ska lyckas behöver den i högsta grad vara förenlig med en bärkraftig ekonomi.”

Tillsammans investerar vi mer än 50 miljoner kronor i ett nytt centrum för hållbar näringslivsutveckling. Det skriver Mats Benner, rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Annika Olsson, rektor för LTH, och Rasmus Roos, vd för Sparbanken Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kretskort till robot. Med den utveckling av AI, artificiell intelligens, som pågår, med robotisering, elektrifiering och en revolution när det gäller vätgas på gång är det en överlevnadsfråga för många företag att kunna orientera sig i omvärlden, skriver artikelförfattarna.

Bild: Fredrik Norrlid

Annons

Det är vår övertygelse att framtiden ställer nya krav på hur företag och universitet samarbetar. Hållbara modeller och arbetsformer måste kunna spridas mellan företag och branscher – och då kan universitet fungera som en neutral mötesplats för olika intressen.

Vi lever i en tid av stora utmaningar och teknikskiften. Med den utveckling av AI, artificiell intelligens, som pågår, med robotisering, elektrifiering och en revolution när det gäller vätgas på gång är det en överlevnadsfråga för många företag att kunna orientera sig i omvärlden.

Det är allvar nu – men inte för sent för att minimera klimatutsläpp och öka takten i förnybar energiproduktion. Såväl politiker som företag och universitetsvärlden behöver prioritera åtgärder för ett mer robust samhälle.

Annons

För att klimatomställningen ska lyckas behöver den i högsta grad vara förenlig med en bärkraftig ekonomi.

Annons

Många bolag i Sverige anser sig redan ha kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, men totalt sett agerar företagen mycket olika. Det behövs mer kunskap om hur företagen presterar när det gäller olika aspekter av hållbarhet, och om hur de prestationerna ska värderas. Detta vill Lunds universitet fortsätta att studera närmare. Men forskning som denna sker inte i ett vakuum, utan i och tillsammans med det omgivande samhället, tillsammans med företag, offentlig sektor och organisationer.

Trenden är att politiska beslutsfattare, nationellt och internationellt, reglerar allt mer inom finans- och handelsmarknader liksom teknik och andra delar av samhället. Ambitionsnivån är hög men yvig och resultatet inte sällan otillfredsställande om man ser det i ett helhetsperspektiv. Hur ska alla krav och målsättningar kunna uppnås, samtidigt?

Om en hållbar utveckling ska förverkligas och kunna fortsätta, krävs att företag och organisationer ställer om inte bara genom att följa uppsatta regler, utan också genom att satsa på innovation och entreprenörskap. Här är skapandet av ekonomisk vinst självklart nödvändig.

För att åstadkomma en framgångsrik omställning behövs kunskap om hur företagens ledningsgrupper kan integrera hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet och hur finansmarknadens aktörer kan väga in hållbarhet i sina beslut. Det är av största vikt att de även framöver kan omdirigera och öka sina investeringar i en hållbar verksamhet.

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne tar idag ett unikt initiativ för att stödja utvecklingen mot hållbara affärer och välstånd som vilar på långsiktig grund. Tillsammans investerar vi mer än 50 miljoner kronor i ett nytt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Här kommer forskning och utbildning i internationell framkant bedrivas. Forskningen ska bidra till utveckling i Agenda 2030-målens riktning i kombination med ökad konkurrenskraft för svensk industri.

Annons

Annons

Det nya centrumet för hållbar näringslivsutveckling ska arbeta öppet, lösningsinriktat och i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer. Vi vill särskilt lyfta fram några delar:

1. Hållbar omställning kräver ofta nya affärsmodeller som till exempel bygger på att ta vara på resurser som redan existerar. Färska The Circularity Gap Report Sweden som forskningsinstitutet RISE står bakom anger att 3,4 procent av det material som konsumeras i Sverige idag är cirkulärt – använder sådant som redan har använts en gång. Det visar att det finns betydande möjligheter till innovation och utsläppsminskningar.

Omställningen till nollutsläpp är tekniskt och resursmässigt möjlig för svensk industri. För företagen lönar det sig att ligga steget före, så att de är förberedda på fler och mer långtgående klimatpolitiska styrmedel, något som lär komma.

2. Företag behöver se över sina interna processer, sin finansiering och riskbedömning liksom relationer som de är beroende av för sin tillverkning. Det behöver ske om företagen ska lyckas med en omställning som leder till goda vinstmöjligheter. Ägare och styrelser måste höja blicken och förstå hållbarhetens teknik och ekonomi i ett större perspektiv, så att de under ökad osäkerhet kan fatta rätt beslut.

3. Genom att över ämnesgränser studera förändringar, initiativ och lösningar som växer fram på olika nivåer kan den samlade kunskapen om framgångsrika strategier öka. På så vis kan vi fortsätta att utbilda framtidens ledare och problemlösare kring hållbarhetens villkor ur både tekniskt och ekonomiskt perspektiv – och skapa nytta för företag, organisationer och samhälle.

Annons

Vi vill bjuda in företag och organisationer att dela med sig av erfarenheter och utmaningar, och vi är övertygade om att det kan ge långsiktig tillväxt. När vi arbetar tillsammans kan vi skapa en starkare kunskapsbas och hitta vägar ut ur sårbarhet. I förlängningen bäddar det för stora samhällsvinster att svenska företag tar ut riktningen i den omställning som krävs.

Vi hoppas på fler medskapare i denna viktiga lärprocess.

SKRIBENTERNA

Rasmus Roos, vd för Sparbanken Skåne.

Mats Benner, rektor för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Annika Olsson, rektor för LTH, Lunds tekniska högskola.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan