Annons

Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Kommuner skulle kunna involvera näringslivet mer i det brottsförebyggande arbetet.”

Företag i Skåne utsätts i betydligt större utsträckning för inbrott, skadegörelse, hot och bedrägerier jämfört med i andra delar av landet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv presenterar idag. Det skriver Johan Dalén, regionchef för Svenskt Näringsliv Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Brottslighet är en polisiär fråga, men kommunerna kan göra en hel del för att stävja den, skriver artikelförfattaren.

Annons

Ett starkt Sverige kräver starka företag. De senaste årens kriser, med krig i Europa och pandemi i världen, har fått många att ifrågasätta hur rustat Sverige är för framtida kriser.

Grunden för att skapa ett samhälle som kan förbereda sig för plötsliga kriser och ändrade förutsättningar är ett starkt näringsliv. Därifrån kommer de resurser som ger hela samhället möjlighet att investera i bättre beredskap och befolkningen förutsättningar för att anpassa sig till när en kris är ett faktum. Det är inom näringslivet människor arbetar för att komma på nya uppfinningar och innovationer som gör oss alla starkare i framtiden.

För att skapa ett mer robust Sverige krävs också bättre villkor för företagen, nationellt, regionalt och lokalt.

Annons

Idag släpper Svenskt Näringsliv sin årliga undersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner, där mer än 30 000 företagare runt om i Sverige berättar hur de upplever att förutsättningarna är för att bedriva företag just där de bor. Resultatet visar på stora skillnader mellan kommunerna, men många av utmaningarna är desamma:

Annons

1. Svårigheten att rekrytera. Ett av de största problemen företagen upplever är bristen på arbetskraft som har rätt kompetens eller erfarenhet. Problemet har dessutom förvärrats. I årets undersökning svarar de flesta skånska företagen att situationen inte ens är godtagbar. Företrädare för företag i kommuner runt Malmö, Lund och Helsingborg upplever situationen som något bättre, men långt ifrån bra.

Svårigheten att rekrytera syns i även i Svenskt Näringslivs stora rekryteringsenkät som presenterades tidigare i år. Den visar att tre av tio försök att anställa misslyckas för att företagen inte hittar rätt person. Svårast är det när det gäller klassiska hantverksyrken, men även rekryteringar till arbeten som har låga krav på formell kompetens misslyckas, trots att mer än 200 000 människor i Skåne lever i utanförskap, enligt Svenskt näringslivs sammanställning. Utöver att politiker behöver satsa på utbildningar som ger jobb måste det också bli mer lönsamt att arbeta.

2. Brott och otrygghet. På en enda fråga sticker svaren från företagare i Skåne ut negativt i förhållande till resten av landet. Betydligt fler skånska företag, en fjärdedel av alla som svarat på enkäten, vittnar om att sådant som inbrott, skadegörelse, hot och bedrägerier som direkt påverkar deras verksamhet. Många berättar också om en indirekt påverkan, om hur det blir svårare att rekrytera personal för att medarbetarna känner sig otrygga eller att kunder söker sig bort från det område där företaget etablerat sig.

Annons

Annons

Brottslighet är en polisiär fråga, men kommunerna kan göra en hel del för att stävja den. En god skola betyder mycket, men många kommuner skulle också kunna involvera näringslivet mer i det direkta brottsförebyggande arbetet. Låta företagen vara med i brottsförebyggande råd och när medborgarlöften tas fram för att göra kommunerna tryggare.

3. Bättre service mot företagen. Att bedriva företag innebär ofta att vara beroende av att söka tillstånd för, och utsättas för tillsyn av, sin verksamhet. I Sverige bedrivs denna myndighetsutövning till stor del av kommunerna, som ansvarar för sådant som bygglov, miljö- och hälsokontroller och serveringstillstånd. Att det finns 290 kommuner innebär också 290 olika sätt att handha dessa frågor.

I de allra flesta fall har företagen och de som kontrollerar dem samma mål. Den som till exempel har en restaurang är i regel lika mån som kommunen om att ha god hygien och säker hantering av sina livsmedel. Grundinställningen borde därför vara att företagen och kommunen hjälps åt för att uppnå de krav som ställs i lagstiftningen, med en god dialog och utbyte av idéer.

Hur nöjda företagarna är med den kommunala servicen skiftar stort utifrån i vilka kommuner företagen ligger. Där vissa har en hög grad av service upplevs andra som stelbenta och som ett hinder för företagets utveckling. Både i Svenskt Näringslivs undersökning, och i den som utförs av SKR, Sveriges kommuner och regioner, hamnar tyvärr Skånes tre största kommuner, Malmö, Helsingborg och Lund, i den nedre halvan av de undersökta kommunerna. Det är allvarligt.

Sverige behöver starka företag. För det krävs ett gott företagsklimat.

SKRIBENTEN

Johan Dalén, regionchef för Svenskt näringsliv Skåne.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan