Annons

Annons

Annons

Annons

opinionBygga på åkermark

Aktuella frågor
”Moderaterna har omprövat sina ställningstaganden när det gäller åkermarken.”

Den som vill ha en ordförande för kommunstyrelsen som vill bevara den högklassiga åkermarken ska rösta på Moderaterna, skriver Rasmus Törnblom (M).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är uppenbart att det finns gränser för hur mycket Lund kan växa, skriver artikelförfattaren.

Bild: Emil Langvad

Annons

Den högklassiga åkermarken är viktig för landets livsmedelsförsörjning.

Med en osäker omvärld och klimatförändringar blir bördig jordbruksmark allt viktigare. Moderaterna har därför omprövat sina ställningstaganden när det gäller att prioritera högklassig jordbruksmark framför en offensiv utbyggnad av staden.

Vi vill att Lunds kommun ska växa varsamt och behålla sin karaktär. Vi ser att fokus behöver riktas mot stadsdelarna Brunnshög och Västerbro och att småhus och radhus behöver prioriteras högre än idag.

Nyligen behandlade kommunstyrelsen ett medborgarförslag, ett så kallat Lundaförslag, om att förbjuda byggande på värdefull åkermark. En majoritet, däribland Moderaterna, valde att besvara förslaget med hänvisning till den översiktsplan som gäller nu.

Annons

Det stämmer alltså inte, som forskare och företrädare för ideella organisationer hävdar, att Moderaterna röstade emot förslaget (Aktuella frågor 23/5). Det ska också noteras att både Miljöpartiet och Centerpartiet röstade som Moderaterna när ärendet hanterades i byggnadsnämnden.

Annons

I Lund blir den politiska konflikten kring åkermark kontra utbyggnad extra tydlig under nästa mandatperiod. Då ska en ny översiktsplan som sträcker sig till 2050 antas.

I den nuvarande översiktsplanen är målet att bygga 26 000 nya bostäder till 2040 och hälften av dem är planerade att ske som ny exploatering utanför tätorten. 

Moderaterna är beredda att i kommande översiktsplan se över målet för bostadsbyggandet för att säkerställa att den högklassiga jordbruksmarken i kommunen bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Det är ett löfte till Lundaborna.

Precis som kommunens klimatpolitiska råd rekommenderar vill Moderaterna dessutom inleda ett systematiskt arbete när det gäller hur utbyggnad på obebyggd, högklassig åkermark ska undvikas. 

Den som vill ha en ordförande för kommunstyrelsen som vill bevara den högklassiga åkermarken ska alltså rösta på Moderaterna. Frågan som forskarna och företrädarna för de ideella organisationer dock bör ställa är hur de partier som säger sig värna åkermarken men samtidigt vill hålla en hög utbyggnadstakt får ihop ekvationen. 

Annons

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har tagit ställning för en hög utbyggnadstakt. Det är inte förenligt med att samtidigt värna åkermarken och Lunds stadsbild. Miljöpartiets och Vänsterpartiets lösning medför att Lunds karaktär byggs bort genom kraftig förtätning och höghusbyggen. Moderaterna motsätter sig att det ska byggas många nya höghus i centrala Lund. 

Annons

Vi anser att Lund ska växa främst genom byggen på Brunnshög och Västerbro i kombination med en varsam förtätning som respekterar områdenas befintliga karaktär. Förtätning har sina begränsningar. Ett förtätat område kräver fortfarande tillgång till grönytor.

Det är således uppenbart att det finns gränser för hur mycket Lund kan växa.

Moderaterna erkänner konflikten mellan att bevara högklassig åkermark, behålla stadens och byarnas karaktär och samtidigt se en ökad utbyggnadstakt. Vi är därför beredda att göra avkall på utbyggnadstakten. Men kan till exempel Miljöpartiet och Vänsterpartiet lova detsamma när den nya översiktsplanen ska klubbas nästa mandatperiod?

SKRIBENTEN

Rasmus Törnblom, Moderaternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Lund

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Till toppen av sidan