Annons

Annons

Annons

Annons

opinionBygga på åkermark

Aktuella frågor
”Lund ska inte bli en utpendlingsort.”

Vi vill att Lund ska kunna växa både med bostäder och med företag, inte vara protektionistiskt och sluta sig inåt, skriver Philip Sandberg och Cecilia Oredsson Barnes, Liberalerna.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det kanske till och med är bättre att en bostad byggs klimatsmart och hållbart i Lund än i andra städer utan motsvarande krav och ambitioner på miljöområdet, skriver artikelförfattarna.

Annons

Ett antal forskare och företrädare för ideella organisationer anser att Lunds kommun bör avstå från att växa eftersom värdefull mark då tas i anspråk (Aktuella frågor 23/5).

För oss liberaler är det inte ett alternativ att Lund ska sluta utvecklas Men när Lund växer ska det ske hållbart och varsamt.

Vi tror på Lund. Att fler människor ska kunna uppnå sina drömmar i just Lund. Att fler idéer ska kunna stötas och blötas i en unik miljö där kunskap frodas och där människor från hela världen möts. Där Lund har ena foten i stadens historia och traditioner och en annan i forskning och framtidstro. Innovationer från Lund har förändrat livet för miljontals människor världen över. Bluetooth, den konstgjorda njuren och ultraljudsdiagnostik är tre exempel.

Annons

Annons

Lund finns i världen och hela världen finns i Lund genom en smältdegel av 150 nationaliteter. Nyligen utsågs Lund av Världsnaturfonden, WWF, till årets globala klimatstad. Bäst i världen på miljö och klimat.

Men det förpliktigar också. Att Lund är fullt och att utvecklingen måste avstanna, som forskarna och företrädarna för de ideella organisationerna antyder, framförs även i allt högre utsträckning av lokala politiker. Hade det synsättet fått råda för drygt tusen år sedan hade Domkyrkan aldrig fått byggas. Det är ett resonemang som utgår från att Lund ligger på fel plats.

Vi tycker att fler ska få göra samma resa som flera av forskarna och företrädarna för de ideella organisationerna, de flesta lokala partiledare och många andra Lundabor: Flytta till Lund och välja att stanna för att de älskar staden. Inte missunna andra att få göra samma sak.

Därför kan det inte bli totalstopp för byggnation i alla väderstreck. Men när det byggs ska det ske i kollektivtrafiknära lägen, med stor varsamhet med åkermarken, energieffektivt med klimatsmarta materialval. De miljöer som skapas ska vara trivsamma och trygga att bo i.

Vi vill att Lund ska kunna växa både med bostäder och med företag, inte vara protektionistiskt och sluta sig inåt.

Lund ska inte bli en utpendlingsort, en sovstad, utan en stad där många kan både bo och verka.

Forskarna och företrädarna för de ideella organisationerna anser att eventuell tillväxt bara ska ske genom förtätning. Det tycker inte vi, även om förtätning förstås kan ske i vissa fall.

Annons

Vi värnar Lunds gröna lungor, parker, andra grönområden, och gröna stråk. De är viktiga för Lundabornas rekreation och välbefinnande.

Annons

Parker, grönytor och barns lekmiljöer ska inte byggas bort. Lundaborna ska känna igen sig i sin stad och bo i en attraktiv stad.

Det kanske till och med är bättre att en bostad byggs klimatsmart och hållbart i Lund än i andra städer utan motsvarande krav och ambitioner på miljöområdet.

Precis som Moderaterna anser vi att fler småhus behöver byggas. Men inte på den högklassiga åkermarken på Brunnshög.

Stadsdelen Brunnshög utvecklas nu till en av världens mest hållbara platser. Brunnshög kännetecknas av det byggs tätare, av att det finns olika boendeformer, klimatsmarta materialval och uppvärmning genom spillvärme från forskningsanläggningarna.

Att riva upp befintliga planer och plötsligt slå fast att det istället ska vara låg villabebyggelse på Brunnshög skapar varken långsiktighet eller förutsägbarhet för de företag och invånare som vill investera i Lund.

Vi undrar även, precis som moderaten Rasmus Törnblom, hur Miljöpartiets utfästelser om en kraftig höjning av utbyggnadstakten går ihop med löften om ett totalstopp för byggnation på åkermark (Aktuella frågor 2/6). Ska Miljöpartiet bygga bort alla stadens parker? Eller bygga skyskrapor runtom i staden?

Annons

Forskarna och företrädarna för de ideella organisationerna hävdar också att när det gäller avslaget av förbud av nybyggnation på jordbruksmark att de ”bara kan tolka det som att företrädare för L, S, M, SD väljer att bortse från Sveriges framtida generationer till förmån för stadens tillväxt”.

Vi känner inte till Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas bevekelsegrunder. Men vi liberaler tror på Lund och på att staden inte ska sikta under sin förmåga. Tvärtom, låt fler på andra sidan kommungränsen få ta del av stadens framgångar som bygger på kunskap, innovationer och öppenhet.

Vi ska vara glada att folk vill flytta till Lund och att staden är attraktiv för människor i alla åldrar.

SKRIBENTERNA

Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund

Cecilia Oredsson Barnes (L), tekniska nämndens vice ordförande i Lund

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan