Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Regleringar i plan- och bygglagen sätter gränser för försvarets möjlighet att växa.”

Processen för att få miljötillstånd är mycket omständlig och tidskrävande. Nu behövs lagar och regler som medger snabba men samtidigt rättssäkra beslut. Det skriver Pål Jonson, Jessica Rosencrantz och Viktor Wärnick, Moderaternas försvarspolitiska, klimatpolitiska respektive bostadspolitiska talesperson.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna anser att plan- och bygglagen bör förenklas för att snabbt få ny militär infrastruktur på plats, det gäller allt från byggnader till skjutfält, skriver artikelförfattarna.

Bild: Hussein El-Alawi

Annons

Sveriges försvar måste stärkas i ljuset av den ryska invasionen av Ukraina. Riksdagen har fattat beslut om betydande tillskott till försvaret, men än mer krävs.

Ska försvaret på kort tid kunna använda de höjda anslagen måste det kunna växa utan att hämmas av onödigt regelkrångel. Försvarsmakten har därför nyligen föreslagit en rad förenklingar när det gäller möjligheten att få miljötillstånd för övnings- och skjutfält. Moderaterna anser att förslagen ska genomföras, men vi vill även peka på att plan- och bygglagen bör förenklas för att snabbt få ny militär infrastruktur på plats, det gäller allt från byggnader till skjutfält.

Sverige är idag det land i Östersjöregionen som lägger minst pengar på försvaret som del av BNP. Det är inte hållbart med tanke på det osäkra omvärldsläget och hotet från Ryssland.

Annons

Annons

För att kunna snabbrusta och möta Natos mål för organisationens medlemsländers försvarsutgifter anser Moderaterna att Sverige bör avsätta 2 procent av BNP till försvaret redan från och med år 2025.

Ökade satsningar på försvaret innebär att dess verksamhet kommer att växa på en rad platser och nya regementen och flottiljer etableras de närmsta åren. Därför behövs nu lagar och regler som medger snabba men samtidigt rättssäkra beslut.

Försvarsmaktens miljötillstånd är en fråga som varit omdebatterad under många år. Processen för att få miljötillstånd är mycket omständlig och tidskrävande. Det finns exempel på tillståndsärenden som tagit nästan 20 år. Det skapar osäkerhet och inlåsningseffekter för både Försvarsmakten och intilliggande civil verksamhet.

För att förenkla och snabba på processen har Försvarsmakten bland annat föreslagit att ärenden om tillstånd som rör dess verksamhet enligt lag ska handläggas skyndsamt hos Länsstyrelsen. Dessutom vill Försvarsmakten att mark- och miljödomstolens krav på yttrande till regeringen tas bort.

Nyligen kom Försvarsmakten med ytterligare förslag. Det handlar om att dagens tillståndsplikt ska ändras till anmälningsplikt när det gäller miljöprövning av befintlig militär verksamhet vid flottiljflygplatser, civila flygplatser med militär verksamhet samt skjutfält.

Försvarsmakten vill även att kravet på att myndigheter, organisationer och enskilda ska få yttra sig i ärenden som rör Försvarsmaktens miljöärenden tillfälligt tas bort under fem år. Försvarsmaktens lagring och hantering av drivmedel bör också förenklas.

Annons

Att det ska krävas undantag är olyckligt och ett tecken på ett systemfel.

Annons

Regeringen och riksdagen behöver också på ett generellt plan se över olika tillståndsprocesser. Färre verksamheter ska behöva prövas, förändringar ska inte leda till att hela verksamheten omprövas och myndigheterna måste tala med en röst istället för att överklaga varandras beslut.

De beslutade och kommande satsningarna på försvaret med en större krigsorganisation och utökad verksamhet ställer krav på att det finns en fungerande militär infrastruktur på plats så fort som möjligt. De regleringar som finns i plan- och bygglagen sätter gränser för försvarets möjlighet att växa. Till exempel tar det idag alltför lång tid att få bygglov. Till följd av utdragna detaljplaneprocesser kan det i vissa fall dröja flera år. När det gäller Försvarsmakten finns det också anledning att anta att det utifrån verksamhetens komplexitet och omfattning generellt sett innebär ännu längre tillståndsprocesser.

Försvarsmakten har lämnat ett antal förslag på hur tillståndsprocesserna kan förkortas. Till exempel skulle undantag från krav på detaljplan kunna införas för militär verksamhet eller kretsen av sakägare begränsas vid ansökan om bygglov för militär verksamhet.

Försvarsmakten har också föreslagit att myndighetens tillståndsansökningar skulle kunna få förtur i respektive prövningsinstans, eller prövas direkt hos regeringen.

De förslag Försvarsmakten har presenterat för att få till förenklade processer för miljötillstånd och bygglov är högst rimliga, särskilt utifrån det rådande säkerhetsläget. En moderatledd regering kommer att verka för att de genomförs.

Annons

SKRIBENTERNA

Pål Jonson (M), försvarspolitisk talesperson.

Jessica Rosencrantz (M), miljö- och klimatpolitisk talesperson.

Viktor Wärnick (M), bostadspolitisk talesperson.

Vill du också skriva på Aktuella frågor? Så här gör du.

Annons

Annons

Till toppen av sidan