AnnonsMalmö stad

Malmö växer snabbt – så ska staden utvecklas

2050 väntas Malmö ha en halv miljon invånare. Hur kommer staden att förändras när invånarna blir allt fler? En viktig pusselbit är fler miljövänliga trafikförbindelser.
"I framtiden kommer det bli ännu enklare och smidigare att ta sig mellan sin bostad, arbetsplats och stadens övriga utbud, var man än bor i kommunen".

Det säger Hanna Björklund. Som projektledare för den senaste revideringen av stadens översiktsplan har hon bra koll över visionerna för hur Malmö som stad kommer att växa och förändras under de kommande 20 åren. Jobbet handlar om att skapa handlingsutrymme och hållbara lösningar för den förväntade utvecklingen, förklarar hon.

Gustav Aulin och Hanna Björklund är båda projektledare och arbetar med framtidens Malmö i översiktsplanen. FOTO: Bojana Lukac, Stadsbyggnadskontoret Malmö stad.

– Planering av staden handlar om att skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling; socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi gör därför avvägningar mellan olika intressen som ska fungera över lång tid och som ska vara bra för alla som lever och verkar i Malmö.

Hur gör man det då? Bland annat genom att utreda vilka områden som staden kan fortsätta utveckla med bostäder, handel, arbetsplatser och offentlig service, som t ex skolor.

– Vi utreder också behovet av var det behövs nya grön- och rekreationsområden och vilka förutsättningar som krävs för att Malmöbor, oavsett var man bor, ska ha nära till hållbar och effektiv kollektivtrafik, förklarar Hanna Björklund.

Att låta staden växa där befintlig kollektivtrafik går fortsätter att vara en viktig utgångspunkt i Malmös framtida stadsplanering. Områden som pekas ut i översiktsplanen som intressanta att utveckla är bland annat Persborg, Rosengård, Östervärn, Hyllie och Nyhamnen.

Föreslag till utbyggnad i anslutning till station Persborg, från planprogram 6051 för Amiralsgatan och Persborg. Illustration: Mandaworks, bakgrundsbild Google maps.

Studerar man översiktsplanen ser man även förslag till nya metrostationer i Västra Hamnen.

Öresundsmetron är viktig både för utvecklingen i Malmö och regionen, säger Gustav Aulin, som också projektleder arbetet med översiktsplanen.

– Det skulle underlätta pendlandet för många människor som kommer bosätta sig i Västra Hamnen de kommande decennierna och lägga grunden för ett ännu mer utvecklat utbud av service.

Enligt översiktsplanen ska staden utvecklas mot en nära, tät, grön och funktionsblandad stad. Det betyder att Malmö ska fortsätta att förtätas, och växa inåt, säger Gustav Aulin.

Runt staden finns Sveriges bästa jordbruksmark och det är viktigt att vi värnar den, för oss och för kommande generationer.

Gustav Aulin fortsätter:

–Vi behöver hushålla med resurserna. I en tätare stad kan fler malmöbor välja trafikslag med låg miljöpåverkan och på så vis minska behovet av bil.

Vad innebär det i praktiken?

– Det kan handla om att bygga bostäder på en parkering som redan existerar men som inte används särskilt flitigt, eller att se till att samnyttja lokaler eller idrottsplatser i högre utsträckning än vad som görs idag, säger han.

– Lokaler och mark har ofta en kärnverksamhet som behöver säkerställas. Men om den verksamheten endast är igång vissa tider på dygnet eller året kan lokalen eller marken utnyttjas som mötesplatser av andra grupper eller verksamheter vid övriga delar av dygnet och året.

Andra exempel på samnyttjande är att parker ska fungera både för rekreation, biologisk mångfald och klimatanpassning. Platta tak kan också användas som en resurs för biologisk mångfald. Ytor och äldre byggnader i utbyggnadsområden kan få tillfälliga användningar i väntan på att området ska exploateras.

Förslag till nya stationer - samt utbyggnadsområden i översiktsplanen. Källa: Malmö stad

Under sommaren kommer översiktsplanen vara ute på granskning, vilket betyder att Malmöbor har möjlighet att tycka till och skicka in synpunkter på planförslaget. Det tycker Hanna Björklund att man ska se till att göra.

– Ta chansen att påverka stadens utveckling de kommande tjugo åren!

Här hittar du mer info om översiktsplanen

Fakta

Här förväntas Malmö växa mest

Områden i Malmö med flest förväntade nya bostäder och arbetsplatser:

Hyllie/Vintrie – 10000 bostäder, 11000 arbetsplatser
Nyhamnen – 8000 bostäder, 18000 arbetsplatser
Östervärn/Kirseberg – 6500 bostäder, 3500 arbetsplatser
Västra hamnen/Universitetsholmen – 5000 bostäder, 4000 arbetsplatser
Fortuna Hemgården – 3500 bostäder, 5500 arbetsplatser
Jägersro – 3500 bostäder, 600 arbetsplatser
Norra Sorgenfri – 2500 bostäder, 1500 arbetsplatser
Rosengård – 2500 bostäder, 1500 arbetsplatser
Elinelund – 2500 bostäder, 1000 arbetsplatser
Annetorp – 2000 bostäder, 1000 arbetsplatser
Bunkeflostrand 2000 bostäder, 1500 arbetsplatser
Flensburg/Heleneholm – 1500 bostäder, 2500 arbetsplatser
Lorensborg/Bellevuegården/Stadion – 1500 bostäder, 700 arbetsplatser
Kvarnby – 1500 bostäder, 1500 arbetsplatser
Klagshamn – 1500 bostäder, 250 arbetsplatser

Källa: Malmö stad

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sydsvenskans redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan